Pitanja o Isusu KristuPitanja o Isusu Kristu

Ko je Isus Krist? Da li je Isus Bog? Da li je Isus ikada tvrdio da je Bog?

Da li je Kristova božanska priroda biblijska?

Da li je Isus stvarno postojao? Postoje li ikakav historijski dokaz o Isusu Kristu?

Je li uskrnuće Isusa Krista istina?

Šta znači to da je Isus Sin Božiji?

Zašto je rođenje preko djevice toliko važno?

Je li Isus razapet u petak? Ako da, kako je onda proveo 3 dana u grobnici ako je uskrsnuo u nedjelju?

Da li je Isus otišao u pakao u period između njegove smrti i uskrsnuća?

Gdje je bio Isus tri dana između svoje smrti i uskrsnuća?

Da li je Isus mogao da zgriješi?

Zašto su genealogije Isusovog rođenja različite u Mateju i Luki?

Šta je hipostatičko jedinstvo? Kako Isus može biti i Bog i čovjek u isto vrijeme?

Da li je Isus Krist bio oženjen?

Ako je Isus bio Bog, kako je mogao da se moli Bogu? Da li se Isus molio samom sebi?

Da li je Isus imao braću i sestre?

Zašto je Isus morao da iskusi toliku patnju?

Šta znači to da je Isus Janje Božije?

Gdje se u Starom Zavjetu proriče Kristov dolazak?

Šta znači to da je Isus Sin čovječiji?

Zašto je Bog poslao Isusa tada kad ga je poslao? Zašto ne ranije? Zašto ne kasnije?

Zašto bi trebalo da vjerujem u Kristovo uskrsnuće?Vrati se na bosansku stranuPitanja o Isusu Kristu