Co je modlitba hříšníka?



Otázka: Co je modlitba hříšníka?

Odpověď:
Modlitba hříšníka je modlitba, kterou se člověk modlí k Bohu, když pochopí, že je hříšníkem a potřebuje Spasitele. Odříkání modlitby hříšníka samo osobě nezmůže nic. Modlitba hříšníka má účinek jedině, když v ní upřímně vyjádříme, co víme, co chápeme, a čemu věříme ohledem naší hříšnosti a potřeby spasení.

Prvním aspektem modlitby hříšníka je pochopení, že všichni jsme hříšníky. Římanům 3:10 říká:”Jak je psáno: Nikdo není spravedlivý, není ani jeden”. Bible jasně říká, že všichni jsme zhřešili. Všichni jsme hříšníci a potřebujeme slitování a odpuštění od Boha (Titovi 3:5-7). Za náš hřích si zasloužíme věčný trest (Matouš 25:46). Modlitba hříšníka je úpěnlivá prosba o milost místo odsouzení. Je to prosba o slitování místo hněvu.

Druhým aspektem modlitby hříšníka je poznání, co Bůh způsobil, aby nás zachránil z naší ztracené a hříšné situace. Bůh na sebe vzal tělo a stal se člověkem v osobě Ježíše Krista (Jan 1:1,14). Ježíš učil pravdu o Bohu a žil dokonalý a spravedlivý život bez hříchu (Jan 8:46; 2Korintským 5:21). Ježíš zemřel na kříži místo nás, vzal na sebe trest, který jsme zasloužili my (Římanům 5:8). Ježíš vstal z mrtvých na důkaz svého vítězství nad hříchem, smrtí, a nad peklem (Koloským 2:15; 1. Korintským kapitola 15). Pro všechno toto nám můžou být odpuštěny hříchy a můžeme získat věčný život v nebesích – jestli uvěříme v Ježíše Krista. Musíme jedině věřit, že On zemřel místo nás a vstal z mrtvých (Římanům 10:9-10). Spaseni můžeme být jedině díky milosti, jedině vírou v Ježíše Krista. Efezským 2:8-9 říkají: „Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to dar Boží”.

Modlit se modlitbu hříšníka je jednoduše způsob jak povědět Bohu, že spoléháte na Ježíše Krista jako svého Spasitele. Neexistují žádná „magická” slova, která přivolají spasení. Jedině skrze víru v Ježíšovu smrt a vzkříšení můžeme být spaseni. Jestli rozumíš tomu, že jsi hříšník a potřebuješ spasení skrze Ježíše Krista, je tady modlitba, kterou můžeš říct Bohu: „Bože, vím, že jsem hříšník. Vím, že si zasluhuji snášet důsledky svého hříchu. Věřím však v Ježíše Krista jako svého Spasitele. Věřím, že Jeho smrt a vzkříšení mi přináší odpuštění. Věřím v Ježíše a jedině Ježíš je můj osobní Pán a Spasitel. Děkuji Ti, Pane, za spasení a odpuštění! Amen.”

Rozhodli jste se pro Krista po přečtení těchto stránek? Jestliže ano, prosíme, klikněte na tlačítko „Dnes jsem se rozhodl přijmout Ježíše Krista“ dole.



Návrat na českou domovskou stránku



Co je modlitba hříšníka?