Jak mohu být spasen?



Otázka: Jak mohu být spasen?

Odpověď:
Tato jednoduchá, a přesto hluboká otázka je tou nejdůležitější otázkou jaká vůbec může být zadaná. "Jak mohu být spasen?" se zabývá tím, kde budeme trávit věčnost po tom, co naše životy na tomto světě skončí. Není důležitější téma než náš věčný osud. Naštěstí je Bible jednoznačná v tom, jak může být člověk spasen. Filipenský žalářník se zeptal Pavla a Síla: "Páni, co mám dělat, abych byl spasen?" (Skutky 16:30). Pavel a Sílas odpověděli: "Věř v Pána Ježíše Krista a budeš spasen” (Skutky 16:31).

Jak mohu být spasen? Proč potřebuji být spasen?
My všichni jsme infikováni hříchem (Římanům 3:23). Narodili jsme se s hříchem (Žalm 51:5) a všichni osobně volíme hřešit (Kazatel 7:20; 1 Janova 1:8). Hřích je to co nás dělá nespasené. Hřích je to co nás odděluje od Boha. Hřích je to co nás má na cestě do věčné záhuby.

Jak mohu být spasen? Spasen z čeho?
Pro náš hřích si všichni zasloužíme smrt (Římanům 6:23). Zatímco fyzickým následkem hříchu je fyzická smrt, není to jediný druh smrti který je výsledek hříchu. Každý hřích je konec konců spáchán proti věčnému a nesmírnému Bohu (Žalm 51:4). Proto zasloužený trest za náš hřích je také věčný a nesmírný. Z čeho potřebujeme být spaseni je věčná zkáza (Matouš 25:46; Zjevení 20:15).

Jak mohu být spasen? Jak zajistil Bůh spasení?
Protože spravedlivý trest za hřích je nekonečný a věčný, jenom Bůh mohl zaplatit trest, protože jen On je nekonečný a věčný. Ale Bůh ve Jeho Božské přirozenosti, nemůže zemřít. A tak se Bůh stal člověkem v osobě Ježíše Krista. Bůh vzal na sebe lidské tělo, žil mezi námi a učil nás. Když lidé zavrhli Jeho a Jeho odkaz, a chtěli Ho zabít, On se ochotně obětoval pro nás - dovolil aby byl ukřižován (Jan 10:15). Protože byl Ježíš Kristus člověkem, mohl zemřít; a protože Ježíš Kristus byl Bohem, Jeho smrt měla věčnou a nekonečnou hodnotu. Ježíšova smrt na kříži byla dokonalou a úplnou platbou za náš hřích (1 Janova 2:2). On vzal následky které jsme si my zasloužili. Ježíšovo vzkříšení z mrtvých prokázalo že Jeho smrt byla opravdu dokonale dostatečnou obětí za hřích.

Jak mohu být spasen? Co musím udělat?
“Věř v Pána Ježíše Krista, a budeš spasen” (Skutky 16:31). Bůh už všechnu práci udělal. Vše co musíte udělat je přijmout – vírou – spásu kterou nabízí Bůh (Efezským 2:8-9). Plně věřit v Ježíše samého jako platbu za vaše hříchy. Věřte v Něho a nezahynete (Jan 3:16). Bůh vám nabízí spásu jako dar. Vše co musíte dělat je přijmout ho. Ježíš je cesta ke spáse (Jan 14:6).

Rozhodli jste se pro Krista po přečtení těchto stránek? Jestliže ano, prosíme, klikněte na tlačítko „Dnes jsem se rozhodl přijmout Ježíše Krista“ dole.



Návrat na českou domovskou stránku



Jak mohu být spasen?