Kdo může být spasen? Může být spasen kdokoli?
Otázka: Kdo může být spasen? Může být spasen kdokoli?

Odpověď:
Ježíš jasně učil v Janovi 3:16 že on spasí kohokoli, kdo v Něho věří: "Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo věří v něho, nezahynul, ale měl věčný život..." To "kdokoli" zahrnuje tebe a každého jiného na světě.

Bible říká že pokud by byla spása založená na naších vlastních skutcích, nebyl by spasen nikdo: "neboť všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva" (Římanům 3:23). Žalm 143:2 dodává: "není spravedliv před tebou nižádný živý" (Římanům 3:10). Římanům 3:10 potvrzuje: "není spravedlivého, ani jednoho".

My nemůžeme spasit sami sebe. Místo toho: my jsme spaseni, když věříme v Ježíše Krista. Efezským 2:8-9 učí, "Nebo milostí spaseni jste skrze víru, (a to ne sami z sebe, darť jest to Boží), Ne z skutků, aby se někdo nechlubil." Spasení jsme z milosti Boží, a milost podle definice nemůže být zasloužena. My si milost nezasluhujeme, prostě ji přijímáme skrze víru.

Boží milost je dostatečná, aby pokryla všechny hříchy (Římanům 5:20). Bible je plná příkladů lidí, kteří byli spaseni z jejich hříšné minulosti. Apostol Pavel psal křesťanům, kteří před tím žili v různých hříších včetně sexuální nemravnosti, modlářství, cizoložstvi, homosexuality, zlodějství, chamtivosti a opilosti. Ale Pavel jim řekl, že spasením, "ale obmyti jste, ale posvěceni jste, ale ospravedlněni jste ve jménu Pána Jezukrista a skrze Ducha Boha našeho" (1 Korintským 6:9-11).

Apostol Pavel sám byl pronásledovatel křesťanů, schvalujíc Štěpánovou smrt (Skutky 8:1) a zatýkajíc křesťany a vrhajíc je do vězení (Skutky 8:3). Později napsal, " Ješto jsem prvé byl ruhač, a protivník, a ukrutník. Ale milosrdenství jsem došel; nebo jsem to z neznámosti činil v nevěře. Rozhojnila se pak náramně milost Pána našeho, s věrou a s milováním v Kristu Ježíši. Věrnáť jest tato řeč a všelijak oblíbení hodná, že Kristus Ježíš přišel na svět, aby hříšné spasil, z nichž já první jsem." (1 Timoteovi 1:13-15)

Bůh često volí zachránit něpravděpodobné kandidáty aby sloužili jeho záměrům. On zachránil zlodeje na kříži, který měl před sebou pouhé minuty života (Lukáš 23:42-43), pronásledovatele církve (Pavla), rybáře který Ho popřel (Petra), Římského vojáka i s jeho rodinou (Skutky 10), uprchlého otroka (Onezima Filoménova), a mnoho dalších. Není nik, kterého by Bůh nebyl schopen spasit (viz Izaiáše 50:2). My musíme reagovat ve víre a přijmout Jeho bezplatný dar věčného života.

Kdo může být spasen? Jedno je jisté - ty můžeš, jestli přijmeš Ježíše Krista jako tvého Spasitele! Pokud si si není jist tím, že jsi Ježíše přijal jako tvého Spasitele, můžeš to udělat právě teď modlitbou jako je tato:

"Bože, uvědomuji si že jsem hříšník a nikdy nemou dosáhnou nebe svými dobrými skutkami. Teď kladu mou víru v Ježíše Krista jako Božího Syna, který zemřel za moje hříchy a vstal z mrtvých aby mi dal věčný život. Prosím, odpusti mi moje hříchy a pomoz mi, abych žil pro Tebe. Ďekuji Ti že si mě přijal a dal mi věčný život".

Rozhodli jste se pro Krista po přečtení těchto stránek? Jestliže ano, prosíme, klikněte na tlačítko „Dnes jsem se rozhodl přijmout Ježíše Krista“ dole.Návrat na českou domovskou stránkuKdo může být spasen? Může být spasen kdokoli?