چرا نسب نامة عیسی در متی و لوقا اینقدر با هم متفاوتند؟سوال: چرا نسب نامة عیسی در متی و لوقا اینقدر با هم متفاوتند؟

جواب:
نسب نامة عیسی در دو قسمت از کلام خدا گفته شده است: متی 1 و لوقا 3: 23-38. متی نسب نامة عیسی را تا ابراهیم ذکر می کند. لوقا نسب نامه را از عیسی تا آدم بیان می کند. بهر حال، دلیل خوبی وجود دارد که باور کنیم متی و لوقا در حقیقت دو نسب نامة مختلف هستند. برای مثال، متی پدر یوسف را یعقوب ذکر می کند (متی 1: 16)، در حالیکه لوقا پدر یوسف را هالی معرفی می نماید (لوقا 3: 23). متی اجداد را تا سلیمان پسر داوود می برد (متی 1: 6)، در حالیکه لوقا آنرا تا ناتان پسر داوود می رساند (لوقا 3: 31). در واقع، بین داوود و عیسی ، تنها اسامیی که در این دو نسب نامه مشترک هستند سالتیئیل و زروبابل می باشند (متی 1: 12 و لوقا 3: 27).

بعضی ها به این تفاوتها بعنوان اشتباه در کتاب مقدس نگاه می کنند. در حالیکه، یهودیان رکوردها را بسیار بدقت انجام می دادند، بخصوص در رابطه با نسب نامه ها. غیر ممکن است که متی و لوقا یک نسب نامه را بصورت دو نسب نامة کاملا متفاوت و ضد و نقیض بتحریر در آورده باشند. باز هم باید تکرار کرد که از داوود تا مسیح، نسب نامه ها کاملا متفاوت هستند. حتی اشاره به سالتیئیل و زروبابل احتمالا اشاره به دو نفر مختلف است. متی می گوید پدر سالتئیل یَکُنیا بود در حالیکه لوقا می گوید پدر سالتیئیل نِیِری بود. خیلی طبیعی بود که مردی بنام سالتیئیل اسم پسرش را بخاطر افراد معروفی که این نام را داشتند زروبابل بگذارد (کتاب عزرا و نحمیا).

توضیح دیگر این است که متی نسب نامة نَسَبی و لوقا نسب نامة سببی را بیان می کنند. اگر کسی میمرد بدون اینکه پسری داشته باشد، رسم بود که برادر آن مرد با زن برادرش ازدواج می کرد و پسر آنها اسم آن مرد را ادامه می داد. در حالیکه این امکان وجود دارد، اما این دید که در هر نسلی از داوود تا مسیح این اتفاق افتاده باشد و به این دلیل اسامی در دو نسب نامه متفاوتند خیلی بعید بنظر می آید.

با توجه به این توضیحات، بیشتر معلمان محافظه کار کتاب مقدس تصور می کنند که لوقا نسب نامة مریم و متی نسب نامة یوسف را بتحریر در آورده است. متی نسب نامة یوسف (پدر قانونی مسیح) را تا سلیمان پسر داوود معرفی می کند و لوقا نسب نامة مریم را (فامیل خونی مسیح) تا ناتان پسر داوود بیان می کند. چون لغتی برای داماد نبود و یوسف بعنوان پسر هالی از طریق ازدواج با دخترش مریم معرفی شده است. از هر نسب نامه ای، عیسی از نسل داوود است و برای مسیح بودن واجد شرایط است. نوشتن نسب نامه از طریق مادر بنظر غیر طبیعی می آید، اما تولد از باکره هم عادی نیست. لوقا می گوید که عیسی بگمان خلق پسر یوسف بود (لوقا 3: 23).بازگشت به خانۀ فارسیچرا نسب نامة عیسی در متی و لوقا اینقدر با هم متفاوتند؟