آیا عیسی مسیح ازدواج کرد؟سوال: آیا عیسی مسیح ازدواج کرد؟

جواب:
عیسی مسیح قطعا ازدواج نکرد. امروزه افسانه های رایجی هستند که می گویند عیسی مسیح با مریم مجدلیه ازدواج کرد. این افسانه کاملا دروغ است و پایه و اساس خداشناسی، تاریخی، و کتاب مقدسی ندارد. در حالیکه یکی دو تا از اناجیل دروغین اشاره می کنند که عیسی مسیح با مریم مجدلیه رابطة نزدیک داشته است، اما هیچکدام از آنها نمی گویند که آنها ازدواج کردند و یا رابطة عشقی داشتند. نزدیکترین توصیف آنها این بوده که عیسی مریم مجدلیه را بوسید، که این براحتی می تواند یک بوسة دوستانه باشد. بعلاوه حتی اگر این اناجیل مستقیما هم می گفتند که عیسی با مریم مجدلیه ازدواج کرده بود، هیچ اعتباری نداشتند چون این اناجیل اناجیل دروغین هستند که نوشته شده اند تا به مسیح فقط تصویری عرفانی بدهند.

اگر عیسی مسیح ازدواج کرده بود، کتاب مقدس این را به ما می گفت، و یا اشاره ای به آن می شد. کلام خدا در مورد موضوعی به این مهمی هیچوقت ساکت نمی ماند. کتاب مقدس به مادر عیسی، پدر خوانده اش، و خواهر و برادرهای ناتنی اش اشاره می کند. پس چرا باید از اشاره به زن او غفلت نماید؟ آنهایی که باور دارند و تعلیم می دهند که عیسی ازدواج کرده بود اینکار را می کنند که او را فقط انسان و یک شخص معمولی و مثل بقیه جلوه دهند. مردم نمی خواهند باور کنند که عیسی خدا در جسم بود (یوحنا 1: 1، 14، 10: 30). پس، در مورد ازدواج و بچه دار بودن عیسی مسیح و اینکه او انسانی معمولی بود افسانه می سازند و آنرا باور می کنند.

سوال دیگر این است که، "آیا عیسی مسیح می توانست ازدواج کرده باشد؟" ازدواج گناه نیست. و رابطة جنسی در ازدواج هم گناه نیست. پس، بله عیسی می توانست ازدواج کند و هنوز برة پاک خدا و نجات دهندة جهان باشد. در عین حال، دلیل کتاب مقدسی برای ازدواج عیسی مسیح وجود ندارد. در این بحث نکتة ما این نیست، بلکه آنهایی که باور دارند عیسی ازدواج کرده بود، ایمان به بیگناهی او ندارند و باور ندارند که او مسیح است. خدا عیسی را برای ازدواج و درست کردن فرزند نفرستاد. مرقس 10: 45 به ما می گوید که چرا عیسی آمد، "زیرا که پسر انسان نیز نیامده تا مخدوم شود بلکه تا خدمت کند و تا جان خود را فدای بسیاری کند."بازگشت به خانۀ فارسیآیا عیسی مسیح ازدواج کرد؟