ગુજરાતી ભાષાંતરમાં આપનું સ્વાગત છે www.GotQuestions.org!બાઇબલનાં પ્રશ્નોનાં જવાબ
Download Shruti Font


અમે ક્ષમા માંગીએ છીએ,પરંતુ આ સમયે અમે ગુજરાતી ભાષામાં પ્રસ્તુત કરવામાં આવેલ પ્રશ્નોનો સ્વીકાર નહી કરી શકીએ. જો તમે અંગ્રેજી ભાષા લખી અને વાંચી શકતા હોવ તો, તો તમે તમારા પ્રશ્નો પ્રસ્તુત કરી શકો છો -http://www.gotquestions.org/Bible-Questions.html.

યાદીમાં નીચે બતાવેલ પાનાં ગુજરાતી ભાષામાં ઉપલબ્ધ છે :


સારા સમાચાર

શાશ્વત જીવન પ્રાપત કર્યું ?

માફી મળી ? હું મારા બધા પાપો માટે ભગવાન દ્વારા માફી કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકું?

ઇસુને તમારા વ્યક્તિગત ઉદ્ધારક તરીકે સ્વીકાર કરવાનો શું અર્થ છે ?

શું છે મોક્ષની યોજના/મોક્ષનો રસ્તો ?

ખ્રિસ્તી શું છે ?

મેં ઇસુમાં મારો વિશ્વાસ મૂક્યો છે .... તો હવે શું ?


બહુ જ મહત્વનાં પ્રશ્નો

શું ભગવાનનું અસ્તિત્વ છે ? ભગવાનનાં અસ્તિત્વનાં કોઇ પુરાવા છે ?

ઇસુ ખ્રિસ્ત કોણ છે ?

શું ઇસુ ભગવાન છે ? શું ઇસુએ ક્યારેય પણ એ દાવો કર્યો કે એ ભગવાન છે ?
બાઇબલનાં પ્રશ્નોનાં જવાબ