ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ?
ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ:
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋਂ , ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੋ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ‘ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ’, ‘ਨਿੱਜੀ’ ਅਤੇ ‘ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ’ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਆਦਮੀ, ਮਹਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਮੰਨਣਗੇ। ਯਿਸੂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਨੱਖੀ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਗਿਆ (ਦੇਖੋ ਯੁਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 1:1, 14)। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ –ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ! ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ?

ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਕੋਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ (ਰੋਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰੀ 3:10-18)। ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਦੇ ਨਤੀਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅਨੰਤ ਅਤੇ ਸਦੈਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਯੋਗ ਸਜ਼ਾ ਇੱਕ ਅਨੰਤ ਸਜ਼ਾ ਹੈ (ਰੋਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰੀ 6:23; ਯੁਹੰਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 20:11 – 15)। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ!

ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਜੋਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮੌਤ, ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਨੰਤ ਅਦਾਇਗੀ ਸੀ (ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਪੱਤਰੀ 5:21)। ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਰ ਗਿਆ (ਰੋਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰੀ 5:8)। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਮਤ ਖੁਦ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਮੁਰਦੇ ਤੋਂ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ (ਯੁਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 14:6; ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 4:12)! ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?

ਕੀ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡਾ ‘ਨਿੱਜੀ’ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਈਸਾਈਅਤ ਨੂੰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਈਸਾਈਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਈਸਾਈਅਤ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਅਤੇ ਯਕੀਨ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ। ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਰਜ਼ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮਝਣਾ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਨੂੰ ਸਦੈਵ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੰਟੀ ਸਮਝਣਾ (ਯੁਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 3:16)। ਕੀ ਯਿਸੂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਉਸਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। “ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਲੈ ਲਈ ਜਿਸਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਮੈਂ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੱਟਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਮੁਆਫੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ – ਜੋ ਕਿ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈ! ਆਮੀਨ!“

ਜੋ ਕੁ਼ਝ ਤੁਸੀਂ ਏਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਉਸਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ? ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ 'ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ’ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਪਰਤੋਯਿਸੂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ?