www.GotQuestions.org ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ!ਉਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
Download Raavi Font


ਅਸੀਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਚਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਏਥੇ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ http://www.gotquestions.org/Bible-Questions.html.

ਹੇਠਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ:


ਚੰਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ

ਚੰਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ

ਜਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
ਉਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ