www.GotQuestions.org ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾਂਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ!ਉਤਰ-ਦਿੱਤੇ ਬਾਈਬਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
Download Raavi Font


ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿਖ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਏਥੇ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ - http://www.gotquestions.org/Bible-Questions.html.

ਹੇਠਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ:


ਚੰਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ?

ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ ?

ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ?

ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ ?

ਈਸਾਈ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?

ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਧਾਰਿਆ ਹੈ... ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ ?


ਜਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ? ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ?

ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਹੈ ?

ਕੀ ਯਿਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ? ਕੀ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ?
ਉਤਰ-ਦਿੱਤੇ ਬਾਈਬਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ