Ar iš tiesų Biblija yra Dievo Žodis?
Klausimas: Ar iš tiesų Biblija yra Dievo Žodis?

Atsakymas:
Mūsų atsakymas į šį klausimą turės įtakos mūsų požiūriui į Bibliją ir jos reikšmę mūsų gyvenimui amžinybės atžvilgiu. Jei Biblija iš tiesų yra Dievo Žodis, tai mes turime branginti ją, studijuoti ją, paklusti ir pasitikėti ja. Jei Biblija yra Dievo Žodis, tai ignoruodami ją, mes ignoruojame patį Dievą.

Tas faktas, kad Dievas davė mums Bibliją, yra aiškus Jo meilės mums liudijimas ir įrodymas. Žodis „Apreiškimas“ reiškia tai, kad Dievas apreiškė save žmonijai ir parodė, kaip mes galime įgyti artimą ryšį su Juo. Šito mes nebūtume sužinoję, jei Dievas tai nebūtų apreiškęs mums Biblijoje. Ir nors Dievas palaipsniui atskleidė apie save Biblijoje (tai tęsėsi maždaug 1500 metų), šioje knygoje iš tiesų yra viskas, ko reikia, kad žmogus galėtų sužinoti apie Dievą ir priartėtų prie Jo. Jei Biblija iš tiesų yra Dievo Žodis, tada ji yra galutinis ir pats aukščiausias autoritetas visuose tikėjimo, religijos ir moralės klausimuose.

Bet iš kur mes galime sužinoti, kad Biblija yra dieviškos kilmės, o ne vien tik gera knyga? Kuo ji skiriasi nuo kitų kada nors parašytų religinių knygų? Ar yra kokių įrodymų, kad Biblija iš tiesų yra Dievo Žodis? Tai yra klausimai, kuriuos mes pastudijuosime smulkiau, kad įsitikintume, kad Biblija yra dieviško įkvėpimo knyga.

Biblija, be jokios abejonės, pati skelbia esanti Dievo Žodis. Tai aiškiai matyti 2 Laiške Timotiejui 3:15-17, kur pasakyta, „Tu nuo vaikystės pažįsti Šventuosius Raštus, galinčius tave pamokyti išganymui per tikėjimą Kristumi Jėzumi. Visas Raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui, kad Dievo žmogus taptų tobulas, pasirengęs kiekvienam geram darbui“.

Kad galėtume patvirtinti teiginį, jog Biblija yra Dievo Žodis, turime aptarti tiek vidinius, tiek ir išorinius įrodymus. Pačioje Biblijoje mes randame vidinius įrodymus, kurie parodo jos dievišką kilmę. Vienas tokių požymių – tai Biblijos vieningumas. Nežiūrint to, kad Bibliją sudaro 66 knygos, rašytos apie 1500 metų trijuose žemynuose, trimis skirtingomis kalbomis daugiau nei 40 autorių, kurie priklausė pačioms įvairiausioms socialinėms grupėms, vis tiek ji nuo pradžios iki galo labai vieninga ir vientisa, be prieštaravimų. Ši vienovė yra unikali, išskiria Bibliją iš visų kitų knygų ir įrodo, kad būtent Dievas įkvėpė žmones užrašyti Jo paties žodžius.

Kitas vidinis įrodymas, atskleidžiantis dievišką Biblijos kilmę – tai detalios pranašystės, užrašytos jos puslapiuose. Biblijoje randame šimtus labai konkrečių pranašysčių, kalbančių tiek apie atskirų tautų ir miestų, neišskiriant Izraelio, tiek apie visos žmonijos ateitį. Pranašystės kalba ir apie Mesijo atėjimą – ne vien tik Izraelio Gelbėtoją, bet ir visų, kurie tiki Juo. Skirtingai nuo pranašysčių, esančių kitose religinėse knygose, arba Nostradamo knygoje, biblinės pranašystės yra nepaprastai detalios, ir jos visada išsipildo. Vien tik Senajame Testamente priskaičiuojama daugiau kaip 300 pranašysčių apie Jėzų Kristų. Buvo išpranašauta ne tik kokioje šeimoje, ir kur Jis gims, bet ir kad mirs bei prisikels trečią dieną. Iš tiesų neįmanoma niekaip kitaip logiškai paaiškinti, kokiu būdu šios pranašystės išsipildo, kaip tik tuo, kad jos yra įkvėptos Dievo. Nėra jokios kitos religinės knygos su tokio masto, apimties ir tokio tipo pranašystėmis, kokios užrašytos Biblijoje.

Trečią vidinį įrodymą mes atrandame matydami nepaprastą Biblijos valdžią ir jėgą. Nors šis požymis yra labiau subjektyvus nei du pirmieji, jis ne ką mažiau liudija dievišką Biblijos kilmę. Jokia kita kada nors parašyta knyga neturi tokios unikalios valdžios. Biblijos skaitymas padarė įtaką nesuskaičiuojamai daugybei žmonių gyvenimų: narkomanai išgydavo nuo priklausomybės narkotikams, homoseksualai būdavo išlaisvinti nuo savo polinkio, nepataisomi nusikaltėliai pasikeisdavo, nusidėjėliai atgailaudavo, o vietoj neapykantos ateidavo meilė. Kad Biblija turi tokią galingą, keičiančią jėgą galima paaiškinti tik tuo, kad ji iš tiesų yra Dievo Žodis.

Be vidinių įrodymų, galima paminėti ir išorinius, kurie parodo, kad Biblija yra Dievo Žodis. Vienas tokių požymių yra istorinis Biblijos patikimumas. Istoriniai įvykiai, smulkiai aprašyti Biblijoje, patvirtina jos tikslumą ir patikimumą. Įvairūs archeologiniai radiniai ir kiti užrašyti dokumentai dažnai įrodydavo, kad Biblijos pasakojimai yra tikslūs. Iš tiesų visi archeologiniai radiniai ir manuskriptai tik paremia tvirtinimą, kad Biblija yra geriausiai dokumentuota ir tiksliausia senovės pasaulio knyga. Tas faktas, kad Biblija tiksliai atspindi istorinius įvykius, kuriuos galima patikrinti, tik patvirtina jos teisingumą, kai yra kalbama apie religinius klausimus ir doktrinas. Tas faktas taip pat liudija, kad ji – pats tikriausias Dievo Žodis.

Kitas išorinis įrodymas – žmonių – Biblijos autorių, sąžiningumas. Kaip minėta anksčiau, Dievas naudojo įvairiausius žmones, norėdamas paskelbti mums savo žodžius. Studijuojant tų žmonių gyvenimus, nėra jokio pagrindo įtarti juos nesąžingumu ar nenuoširdumu. Tai, kad jie būdavo pasiruošę mirti (dažnai kankinio mirtimi) dėl savo tikėjimo, parodo mums, kad tai buvo dori žmonės, kurie iš tiesų tikėjo, kad jiems kalbėjo Dievas. Žmonės, kurie užrašė Naująjį Testamentą, ir daugelis kitų tikinčiųjų (1 Kor 15:6) neabejojo savo žinios tikrumu, todėl kad jie buvo šalia Jėzaus Kristaus, ir matė Jį prisikėlusį. Šis susitikimas su prisikėlusiu Jėzumi tiems žmonėms padarė milžinišką poveikį. Neseniai slėpęsi iš baimės, dabar jie buvo pasiruošę mirti dėl žinios, kurią jiems apreiškė Dievas. Tų žmonių gyvenimas ir mirtis liudija, kad Biblija iš tiesų yra Dievo Žodis.

Dar vienas išorinis įrodymas, liudijantis Biblijos dievišką kilmę, yra tai, kad jos neįmanoma sunaikinti. Dėl jos svarbos ir milžiniškos įtakos žmonėms, dėl jos pretendavimo į dievišką kilmę, Biblija istorijos bėgyje patyrė daug daugiau žiaurių puolimų ir bandymų ją sunaikinti, nei jokia kita knyga pasaulyje. Pradedant nuo Romos imperatorių, tokių kaip Diokletianas, komunistinių diktatorių ir baigiant šiuolaikiniais ateistais ir agnostikais, Biblija atsilaikė bei pergyveno visus, kurie troško ją sunaikinti, ir vis dar išlieka labiausiai spausdinama ir labiausiai skaitoma knyga pasaulyje.

Dažnai skeptikai laikė Bibliją mitologine knyga, bet archeologija įrodė jos istorinį patikimumą. Biblijos priešininkai atakavo jos mokymą kaip primityvų ir pasenusį, bet joje skelbiama moralė ir įsakymai turėjo pozityvią įtaką viso pasaulio tautoms ir kultūroms. Nežiūrint puolimų iš įvairių sferų: mokslo, psichologijos, politikos, Biblija išlieka šiandien tokia pat patikima ir svarbi kaip ir tada, kai buvo parašyta. Tai knyga, kuri per 2000 metų pakeitė nesuskaičiuojamą daugybę gyvenimų ir kultūrų. Kad ir kaip jos priešininkai bandė atakuoti, sunaikinti, diskredituoti ar iškraipyti ją, ji išliko tokia pat teisinga ir nesunaikinama. Tai tai pat yra aiškus liudijimas, kad Biblija – iš tiesų yra Dievo Žodis. Mūsų neturi stebinti tai, kad Biblija, nepaisant įvairių išpuolių ir bandymų iškraipyti, išliko nenukentėjusi ir nepakeista, juk pats Jėzus pasakė: „Dangus ir žemė praeis, bet mano žodžiai nepraeis“ (Mk 13:31). Taigi dabar, peržiūrėję šiuos įrodymus, mes be abejonės galime tvirtinti, kad Biblija iš tiesų yra Dievo Žodis.Atgal į svetainę lietuvių kalbaAr iš tiesų Biblija yra Dievo Žodis?