Ar išgelbėjimas amžiams ar ne?
Klausimas: Ar išgelbėjimas amžiams ar ne?

Atsakymas:
Jei žmogus išsigelbsti, ar tai reiškia, kad jis išsigelbsti amžinai? Kai žmogus priima Kristų kaip savo Gelbėtoją, jis įgyja artimą ryšį su Dievu, ir tai jam garantuoja amžiną išgelbėjimą. Daugelis Šventojo Rašto vietų kalba apie tai:

(a) Laiške romiečiams 8:30 tvirtinama: „Kuriuos Jis iš anksto paskyrė, tuos ir pašaukė, kuriuos pašaukė, tuos ir nuteisino, kuriuos nuteisino, tuos ir išaukštino“. Šios eilutės kalba, kad Dievas pašlovino tuos, kuriuos išsirinko. Todėl niekas negali sukliudyti tikinčiajam būti pašlovintam, nes toks buvo Dievo tikslas danguje. Kada žmogus nuteisinamas, jo išgelbėjimas garantuotas – taip pat kaip ir tai, kad jis jau yra pašlovintas danguose.

(b) Laiške romiečiams 8:33-34 Paulius užduoda du esminius klausimus: „Kas kaltins Dievo išrinktuosius? Juk Dievas išteisina! Tai kas pasmerks? Ar Kristus Jėzus, kuris numirė, bet buvo prikeltas, kuris sėdi Dievo dešinėje ir net užtaria mus!?“ Kas gi gali apkaltinti tuos, kuriuos Dievas išsirinko? Niekas, todėl kad Kristus yra mūsų advokatas. Kas gali nuteisti mus? Niekas, todėl kad tiktai Jėzus, kuris mirė už mus, gali nuteisti. Mūsų pusėje yra ir advokatas, ir teisėjas – mūsų Gelbėtojas.

(c) Kai tikintieji patiki Jėzumi, jie gimsta iš naujo (atgimsta) (Jono 3:3; Titui 3:5). Išgelbėjimo praradimas krikščioniui reikštų grįžimą į senąją padėtį. Biblijoje nerasime apie tai, kad gimimas iš naujo gali būti panaikintas.

(d) Šventoji Dvasia gyvena visuose tikinčiuosiuose (Jono 14:17; Romiečiams 8:9) ir krikštija juos į Kristaus Kūną (1 Korintiečiams 12:13). Išgelbėjimo praradimas tikintiesiems reikštų Šventosios Dvasios pasitraukimą ir atskyrimą nuo Kristaus Kūno.

(e) Jono evangelija 3:15-16 sako mums, kad kas tik patikės Jėzumi Kristumi, „turės amžinąjį gyvenimą“. Jei šiandien tikėdami Kristumi gauname amžinąjį gyvenimą, bet prarandame jį rytojaus dieną, tai reiškia jis niekad nebuvo amžinas. Taigi jei išgelbėjimą būtų galima prarasti, tai amžinojo gyvenimo pažadas Biblijoje būtų klaida.

(f) Manau, kad patį įtikinamiausią argumentą duoda pats Raštas: „Aš juk esu tikras, kad nei mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, nei kunigaikštystės, nei dabartis, nei ateitis, nei galybės, nei aukštumos, nei gelmės, nei jokie kiti kūriniai negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės, kuri yra mūsų Viešpatyje Kristuje Jėzuje“ (Romiečiams 8:38-39). Atminkite, kad tas pats Dievas, kuris išgelbėjo jus, yra tas pats Dievas, kuris saugo jus. Vienąkart išgelbėti mes išgelbėti amžinai. Amžinas mūsų išgelbėjimo saugumas yra užtikrintas!Atgal į svetainę lietuvių kalbaAr išgelbėjimas amžiams ar ne?