Moa ve Jesosy Andriamanitra? Moa ve Jesosy nilaza ny tenany ho Andriamanitra?
Fanontaniana: Moa ve Jesosy Andriamanitra? Moa ve Jesosy nilaza ny tenany ho Andriamanitra?

Valiny:
Tsy misy na oviana na oviana tenin'i Jesosy voarakitra ao amin'ny Baiboly manambara fa izao tsara no nolazainy "Izaho dia Andriamanitra". Tsy midika anefa izany fa tsy nilaza am-pahibemaso Izy fa Andriamanitra ny Tenany. Raiso ohatra ny tenin'i Jesosy ao amin'ny Jaona 10:30: "Izaho sy ny Ray dia iray ihany". Mila mijery fotsiny isika hoe inona no nasetrin'ny Jiosy izany teniny izany dia fantatsika fa nilaza ny Tenany ho Andriamanitra Izy. Saika nitora-bato Azy izy ireo noho io antony io indrindra. "... olona ihany Hianao, nefa manao ny tenanao ho Andriamanitra" (Jaona 10:33). Nazava tamin'ny Jiosy hoe inona tsara no nolazain'i Jesosy momba ny Tenany, dia ny maha-Andriamanitra Azy. Mariho fa tsy nandÓ izany filazana ny Tenany ho Andriamanitra izany i Jesosy. Rehefa nilaza Jesosy nanao hoe "Izaho sy ny Ray dia iray ihany" (Jaona 10:30), niteny Izy fa Izy sy ny Ray dia iray toetra sy iray fototra. Ohatra iray hafa momba izany ny Jaona 8:58. Hoy i Jesosy hoe: " Lazaiko aminareo marina tokoa: Fony tsy mbola ary Abrahama, dia Izy Aho!". Ny navalin'ny Jiosy nandre izany teny izany dia fakana vato hamonoana Azy fa fanaovana tsinontsinona ny anaran'Andriamanitra izany, satria mandidy azy ireo hanao izany ny lalÓnan'ny Jiosy (Levitikiosy 24:15).

Averin'i Jaona izany filazalazana ny momba ny maha-Andriamanitra an'i Jesosy izany hoe: "ny Teny dia Andriamanitra" sy hoe "ny Teny dia tonga nofo" (Jaona 1:1, 1:14). Ireo andininy ireo dia manambara mazava tsara fa Jesosy dia Andriamanitra manana nofo. Milaza amintsika ny Asan'ny Apostoly 20:28, "Tandremo ny tenanareo sy ny ondry rehetra izay nanaovan'ny Fanahy Masina anareo ho mpitandrina, hiandrasanareo ny fiangonan'Andriamanitra, izay novidiny tamin'ny rÓny". Iza no nividy ny fiangonana, ny fiangonan'Andriamanitra tamin'ny rÓny? Jesosy Kristy. Manambara ny Asan'ny Apostoly 20:28 fa Andriamanitra dia nividy ny fiangonany tamin'ny rÓny. Noho izany, Jesosy dia Andriamanitra!

Hoy i Tomasy mpianany momba an'i Jesosy "Tompoko sy Andriamanitro!" (Jaona 20:28). Tsy nahitsin'i Jesosy izy. Ny Titosy 2:13 dia mamporisika antsika hiandry ny fiavian'ilay Andriamanitsika sy Mpamonjy antsika, dia i Jesosy Kristy (jereo koa ny 2 Petera 1:1). Ao amin'ny Hebreo 1:8, hoy Andriamanitra momba an'i Jesosy "Fa ny Zanaka kosa dia nilazany hoe: "Ny seza fiandriananao, Andriamanitra ˘, dia mandrakizay doria; ary ny tehim-pahitsiana no tehim-panjakanao". Ny Ray dia miresaka an'i Jesosy ho "Andriamanitra", manambara izany fa Jesosy dia Andriamanitra tokoa.

Ao amin'ny Apokalypsy, ny anjely iray nananatra ny apostoly hoe Andriamanitra ihany no ivavaho (Apokalypsy 19:10). Voalazan'ny Soratra Masina fa nahazo vavaka imbetsaka i Jesosy (Matio 2:11, 14:33, 28:9, 17; Lioka 24:52; Jaona 9:38). Tsy mbola nandrara ny olona tsy hivavaka aminy Izy. Raha toa ka tsy Andriamanitra i Jesosy dia niteny tamin'ny olona Izy tsy hivavaka aminy, sahala amin'ny nataon'ilay anjely ao amin'ny Apokalypsy. Misy andininy sy andalana Soratra Masina maro hafa manaporofo ny maha-Andriamanitra an'i Jesosy.

Ny antony lehibe indrindra tsy maintsy maha-Andriamanitra an'i Jesosy dia izao: raha toa ka tsy Andriamanitra Izy, ny fahafatesany dia tsy ampy hanefana ilay sazy tambin'ny otan'izao tontolo izao (1 Jaona 2:2). Ny mananaina nohariana iray, ary toa izany i Jesosy raha toa ka tsy Andriamanitra, dia tsy afaka hanefa ny sazy tsy manam-pahataperana izay tsy maintsy efaina noho ny ota natao tamin'Andriamanitra tsy manam-pahataperana iray. Andriamanitra irery ihany no afaka nanefa izany sazy tsy manam-petra izany. Andriamanitra irery ihany no afaka miantsoroka ny otan'izao tontolo izao (2 Korintiana 5:21), maty, ary mitsangan-ko velona ho porofon'ny fandreseny ny ota sy ny fahafatesana.Hiverina amin'ny renipejy MalagasyMoa ve Jesosy Andriamanitra? Moa ve Jesosy nilaza ny tenany ho Andriamanitra?