Kan een Christen door een demon bezeten worden?Vraag: "Kan een Christen door een demon bezeten worden?"

Antwoord:
De Bijbel zegt niet expliciet of een Christen door een demon bezeten kan zijn, maar verwante Bijbelse waarheden maken het overvloedig duidelijk dat dit niet mogelijk is. Er bestaat een groot verschil bestaat tussen het bezeten zijn door een demon, en het beklemd / beďnvloed worden door een demon. Bij het bezeten zijn door een demon moet een demon rechtstreekse controle hebben over de gedachten en/of de handelingen van een mens (Matteüs 17:14-18; Lucas 4:33-35; 8:27-33). Bij het beklemd / beďnvloed worden moet een demon of demonen een mens geestelijk aanvallen en/of hem aanmoedigen om zich zondig te gedragen. Je zal opmerken dat in alle passages in het Nieuwe Testament die te maken hebben met geestelijke oorlogsvoering ons nooit wordt verteld dat we een demon uit een gelovige moeten verdrijven (Efeziërs 6:10-18). Er wordt ons verteld dat we de duivel moeten weerstaan (Jakobus 4:7, 1 Petrus 5:8-9), niet dat we hem moeten uitdrijven.

De Heilige Geest woont in Christenen (Romeinen 8:9-11; 1 Korintiërs 3:16, 6:19). De Heilige Geest zal zeker niet toestaan dat een demon zijn intrek neemt in een mens waar Hij Zelf in woont. Het is ondenkbaar dat God zou toestaan dat één van Zijn kinderen, die Hij met het bloed van Christus heeft vrijgekocht (1 Petrus 1:18-19) en in een nieuwe schepping heeft veranderd (2 Korintiërs 5:17), bezeten en beheerst zou worden door een demon. Jazeker, als gelovigen zijn we in een oorlog verwikkeld met Satan en zijn demonen, maar niet van binnenuit. 1 Johannes 4:4 verkondigt: “U, kinderen, komt uit God voort en u hebt de valse profeten overwonnen, want hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst”. Wie is die Ene in ons? De Heilige Geest. Wie is die ene die in de wereld heerst? Satan en zijn demonen. Hierdoor kan de gelovige de wereld van de demonen overwinnen en kan er op basis van de Bijbel geen sluitend betoog worden gehouden voor de mogelijkheid dat een gelovige door een demon bezeten kan zijn.

Met dit Bijbelse bewijs in het achterhoofd dat een Christen niet door een demon bezeten kan zijn, gebruiken sommige leraren de term “demonisering” om te kunnen spreken over Christenen die door een demon beheerst worden. Zij beweren dat een Christenen weliswaar niet door een demon bezeten kan zijn, maar wel gedemoniseerd kan worden. De beschrijving van een dergelijke demonisering is meestal vrijwel identiek aan de beschrijving van iemand die door een demon bezeten is. En dus hebben we het over hetzelfde onderwerp. Maar een verandering in terminologie kan het feit niet veranderen dat een demon niet in een Christen kan huizen of hem/haar volledig kan beheersen. Demonische invloeden en beklemmingen zijn ongetwijfeld realiteiten voor Christenen, maar de bewering dat een Christen door een demon bezeten kan zijn of gedemoniseerd kan worden is eenvoudigweg niet Bijbels.

Vaak hebben de redenen voor een dergelijk begrip van een “demonisering” te maken met een persoonlijke ervaring wanneer iemand die “ongetwijfeld” een Christen was plotsklaps handelt alsof hij door een demon bezeten zou zijn. Maar het is in zo'n geval cruciaal dat we onze interpretatie van de Schrift niet afhankelijk maken van onze persoonlijke ervaringen. In plaats daarvan moeten we onze persoonlijke ervaringen filteren met behulp van de waarheid van de Schrift (2 Timoteüs 3:16-17). Wanneer wij zien hoe iemand, waarvan wij dachten dat het een Christen was, het gedrag begint te vertonen van iemand die door een demon bezeten is, dan moeten we eigenlijk vraagtekens zetten bij de oprechtheid van zijn/haar geloof. Maar onze kijk op de vraag of een Christen gedemoniseerd of door een demon bezeten kan zijn, mag hier niet door beďnvloed worden. Het is bovendien mogelijk dat hij of zij werkelijk een Christen is, maar hevig door een demon beklemd wordt en/of te kampen heeft met ernstige psychologische problemen. Maar nogmaals, onze ervaringen moeten aan de Schrift worden afgemeten en niet andersom.


Terug naar Nederlandse home pageAanbevolen door GotQuestions.org:Kan een Christen door een demon bezeten worden?