www.GotQuestions.org/Nederlands
Vraag: "Is de Bijbel werkelijk God's Woord?"

Antwoord:
Ons antwoord op deze vraag zal niet alleen bepalen hoe we de Bijbel en het belang ervan voor onze levens beschouwen, maar deze zal uiteindelijk ook een eeuwige inslag op ons hebben. Als de Bijbel werkelijk Godís woord is, dan zouden we deze moeten koesteren, bestuderen, gehoorzamen, en er uiteindelijk ook op vertrouwen. Als de Bijbel Godís woord is, dan staat het afwijzen ervan gelijk aan het afwijzen van God.

Het feit dat God ons de Bijbel gaf is een bewijs en een illustratie van Zijn liefde voor ons. De term ďopenbaringĒ betekent eenvoudigweg dat God aan de mens heeft gecommuniceerd wat voor iemand Hij is en hoe we een correcte relatie met Hem kunnen hebben. Dit zijn dingen die we niet hadden kunnen weten als God deze niet op een goddelijke manier in de Bijbel aan ons had geopenbaard. Hoewel Godís openbaring van Zichzelf in de Bijbel op een voortgaande manier over een periode van ongeveer 1500 jaar aan ons werd gegeven, heeft deze altijd alles bevat wat de mens over God moet weten om een correcte relatie met Hem te kunnen hebben. Als de Bijbel werkelijk het Woord van God is, dan is deze de ultieme autoriteit voor alle zaken die te maken hebben met geloof, religieuze praktijken en moraliteit.

De vraag die we onszelf moeten stellen is: hoe kunnen we weten dat de Bijbel het Woord van God is en niet zomaar een goed boek? Wat is zo uniek aan de Bijbel dat deze zich onderscheidt van alle andere religieuze boeken die ooit zijn geschreven? Bestaat er enig bewijs dat de Bijbel werkelijk Godís Woord is? Dit is het soort vragen dat bekeken moet worden als we de Bijbelse bewering willen onderzoeken dat de Bijbel werkelijk Godís Woord is, goddelijk geÔnspireerd is, en totaal voldoende is voor alle zaken die met geloof en de toepassing ervan te maken hebben.

Er kan geen twijfel bestaan over het feit dat de Bijbel daadwerkelijk beweert zelf het Woord van God te zijn. Dit kan duidelijk worden gezien in verzen als 2 TimoteŁs 3:15-17, wat zegt: ďen [bent] van kindsbeen af vertrouwd met de heilige geschriften die je wijsheid kunnen geven, zodat je wordt gered door het geloof in Christus Jezus. Elke schrifttekst is door God geÔnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.Ē

Om deze vragen te kunnen beantwoorden moeten we zowel naar het interne als het externe bewijs kijken dat aangeeft dat de Bijbel werkelijk Godís Woord is. Het interne bewijs bestaat uit zaken die in de Bijbel zelf staan en die getuigen van zijn goddelijke oorsprong. Eťn van de eerste interne bewijsstukken voor het feit dat de Bijbel werkelijk Godís Woord is kan ontdekt worden in de uniciteit van de Bijbel. Hoewel deze feitelijk bestaat uit zesenzestig individuele boeken, die op drie verschillende continenten geschreven zijn, in drie verschillende talen, over een periode van ongeveer 1500 jaar, door meer dan 40 schrijvers (met veel verschillende achtergronden), blijft de Bijbel toch van begin tot eind een uniek boek zonder tegenstrijdigheden. Deze uniciteit onderscheidt de Bijbel van alle andere boeken en is bewijs voor de goddelijke oorsprong van de Woorden toen God gewone mensen op zoín manier aanzette dat zij Zijn eigen woorden vastlegden.

Een ander intern bewijsstuk dat aangeeft dat de Bijbel werkelijk Godís Woord is kan gevonden worden in de gedetailleerde profetieŽn die in de bladzijden van de Bijbel staan beschreven. De Bijbel bevat honderden gedetailleerde profetieŽn die over de toekomst van individuele naties, zoals IsraŽl, gaan, over de toekomst van bepaalde steden, over de toekomst van de mensheid, en over de komst van hem die de Messias zou zijn, de Verlosser van niet alleen IsraŽl, maar van iedereen die in Hem zou geloven. Anders dan de profetieŽn die in andere religieuze boeken worden aangetroffen of de voorspellingen van Nostradamus, zijn de bijbelse profetieŽn extreem gedetailleerd en hebben deze nooit gefaald. Er bestaan alleen al in het Oude Testament meer dan driehonderd profetieŽn over Jezus Christus. Niet alleen werd er voorspeld waar Hij geboren zou worden en uit welke familie Hij zou komen, maar ook hoe Hij zou sterven en dat Hij op de derde dag weer zou opstaan. Er bestaat eenvoudigweg geen logische manier om de vervulde profetieŽn uit de Bijbel op een andere manier te verklaren dan hun goddelijke oorsprong. Er bestaat geen ander religieus boek met dezelfde omvang of hetzelfde soort voorspellende profetieŽn die de Bijbel heeft.

Een derde interne bewijsstuk voor de goddelijke oorsprong van de Bijbel kan ontwaard worden in zijn unieke autoriteit en macht. Hoewel dit bewijsstuk een subjectiever aard heeft dan de eerste twee interne bewijsstukken, is dit desalniettemin een zeer krachtige getuigenis voor de goddelijke oorsprong van de Bijbel. De Bijbel heeft een unieke autoriteit die anders is dan elk ander boek dat ooit is geschreven. Deze autoriteit en macht kan het best herkend worden in de ontelbare levens die getransformeerd zijn door het lezen van de Bijbel. Drugsverslaafden zijn erdoor genezen, homosexuelen zijn erdoor bevrijd, verstotenen en mislukkelingen zijn erdoor getransformeerd, harde criminelen zijn erdoor verbeterd, zondaars zijn erdoor berispt, en het lezen ervan heeft haat omgezet in liefde. De Bijbel bevat waarlijk een dynamische en transformerende kracht die alleen mogelijk is doordat deze daadwerkelijk Godís Woord is.

Naast het interne bewijs dat de Bijbel werkelijk Godís Woord is, bestaan er ook externe bewijsstukken die aangeven dat de Bijbel werkelijk Godís Woord is. Eťn van deze bewijsstukken is de historiciteit van de Bijbel. Omdat de Bijbel historische gebeurtenissen gedetailleerd beschrijft, zijn zijn waarheidsgehalte en nauwkeurigheid onderworpen aan een verificatie-proces, net als alle andere historische documentatie. Door middel van zowel archeologisch bewijs als andere geschreven documenten zijn de historische verslagen van de Bijbel steeds maar weer als nauwkeurig en waar bewezen. Feitelijk maken alle archeologische bewijsstukken en bewijsstukken uit andere manuscripten de Bijbel tot het best gedocumenteerde boek uit de oudheid. Het feit dat de Bijbel historisch verifieerbare gebeurtenissen op een nauwkeurige en waarheidsgetrouwe manier vastlegt is een sterke indicatie voor zijn waarheidsgehalte wanneer deze het heeft over religieuze onderwerpen en doctrines en dit helpt om de bewering te bekrachtigen dat deze het Woord van God is.

Een ander extern bewijsstuk dat de Bijbel werkelijk Godís Woord is, is de integriteit van de menselijke auteurs. Zoals eerder werd gezegd gebruikte God mensen met vele verschillende achtergronden om Zijn woorden voor ons vast te leggen. Wanneer de levens van deze mensen bestudeerd worden kan er geen goede reden worden gevonden om te geloven dat zij geen eerlijke en oprechte mensen waren. Wanneer we hun levens bestuderen, en het feit dat ze bereid waren om te sterven (vaak op een gruwelijke manier) voor wat zij geloofden, dan wordt het al snel duidelijk dat deze gewone maar toch oprechte mensen werkelijk geloofden dat God tegen hen had gesproken. De mannen die het Nieuwe Testament schreven en vele honderden andere gelovigen (1 KorintiŽrs 15:6) kenden de waarheid van hun boodschap omdat zij Jezus Christus na zijn wederopstanding uit de dood zelf hadden gezien en met hem waren samengeweest. De transformatie door het zien van de Herrezen Christus had een enorme inslag op deze mensen. Zij verborgen zich niet langer uit angst, maar werden bereid om te sterven voor de boodschap die God aan hen had onthuld. Hun levens en hun dood getuigen van het feit dat de Bijbel werkelijk Godís Woord is.

Een laatste extern bewijsstuk voor het feit dat de Bijbel werkelijk Godís Woord is, is de onverwoestbaarheid van de Bijbel. Vanwege zijn belang en zijn bewering dat deze zelf het Woord van God is, heeft de Bijbel meer kwaadaardige aanvallen en pogingen tot vernietiging te verduren gehad dan welk ander boek in de geschiedenis dan ook. Van de vroege Romeinse Keizers zoals Diocletianus, tot communistische dictators en de hedendaagse atheÔsten en agnostici, heeft de Bijbel al zijn aanvallers weerstaan en overleefd en is vandaag de dag nog steeds het meest uitgegeven boek.

Door de tijd heen hebben sceptici de Bijbel als mythologisch beschouwd, maar de archeologie heeft bevestigd dat de Bijbel historisch is. Tegenstanders hebben de leerstellingen ervan aangevallen als waren deze primitief en verouderd, maar zijn morele en legale concepten en leerstellingen hebben altijd een positieve invloed gehad op samenlevingen en culturen over de hele wereld. De Bijbel wordt nog steeds aangevallen door de wetenschap, de psychologie en politieke bewegingen, maar is tegenwoordig nog steeds net zo waar en relevant als toen zijn woorden voor het eerst werden geschreven. Het is een boek dat in de laatste 2000 jaar ontelbare levens en culturen heeft veranderd. Ongeacht hoe zijn tegenstanders de Bijbel proberen aan te vallen, te vernietigen of in diskrediet te brengen, toch blijft dit boek net zo sterk, net zo waar, en net zo relevant na dergelijke aanvallen als ervoor. De nauwkeurigheid die behouden is gebleven ondanks alle pogingen om deze te benevelen, aan te vallen of te vernietigen, is een duidelijke getuigenis van het feit dat de Bijbel werkelijk Godís Woord is. Het zou ons niet moeten verbazen dat de Bijbel, ongeacht hoe vaak deze wordt aangevallen, altijd onveranderd en ongeschonden uit de strijd komt. Jezus zei tenslotte: ďHemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnenĒ (Marcus 13:31). Na het bewijs te hebben onderzocht kan eenieder werkelijk zonder twijfel zeggen: ďJa, de Bijbel is werkelijk Godís Woord.Ē

© Copyright 2002-2014 Got Questions Ministries.