www.GotQuestions.org/Nederlands
Vraag: "Is de Bijbel tegenwoordig relevant?"

Antwoord:
Hebreeën 4:12 zegt: “Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden”. Hoewel de Bijbel over een periode van meer dan 1500 jaar door meer dan 40 auteurs werd geschreven, zijn de nauwkeurigheid en de relevantie van de Bijbel tegenwoordig nog steeds onveranderd. De Bijbel is de enige objectieve bron van alle openbaringen die God ons over Zichzelf en Zijn plan voor de mensheid heeft gegeven.

De Bijbel bevat een grote hoeveelheid informatie over de natuurlijke wereld die door wetenschappelijke waarnemingen en onderzoek zijn bevestigd. Enkele van deze passages zijn Leviticus 17:11, Prediker 1:6-7, Job 36:27-29, Psalm 102:25-27 en Kolossenzen 1:16-17. Terwijl het Bijbelse verhaal over het verlossende plan voor de mensheid zich ontvouwt, worden vele figuren levendig beschreven. Door dit te doen biedt de Bijbel een grote hoeveelheid informatie over het menselijk gedrag en menselijke neigingen. Onze eigen dagelijkse ervaringen tonen ons dat deze informatie de toestand van de mensheid nauwkeuriger beschrijft dan welk psychologisch tekstboek dan ook. Vele historische feiten die in de Bijbel zijn vastgelegd zijn door niet-Bijbelse bronnen bevestigd. Vaak toont historisch onderzoek vele overeenkomsten tussen de Bijbelse verslagen en de niet-Bijbelse verslagen over dezelfde gebeurtenissen. In veel gevallen is vastgesteld dat de Bijbel historisch nauwkeuriger was dan de andere bronnen.

Maar, de Bijbel is noch een geschiedenisboek, noch een tekst over psychologie, noch een wetenschappelijk vakblad. De Bijbel is de beschrijving die God ons gegeven heeft over wie Hij is, wat Hij verlangt en wat Zijn plannen voor de mensheid zijn. De meest significante component van Zijn openbaring is het verhaal over onze afscheiding van God door de zonde, en God’s voorziening voor het herstel van deze gemeenschap door middel van de offergave van Zijn Zoon, Jezus Christus, aan het kruis. Onze behoefte voor verlossing verandert niet. Ook God’s verlangen om ons met Zichzelf te verzoenen verandert niet.

De Bijbel bevat een grote hoeveelheid aan nauwkeurige en relevante informatie. De belangrijkste boodschap van de Bijbel – de verlossing – is universeel en eindeloos toepasbaar op de mensheid. God’s Woord zal nooit verouderd raken, vervangen worden of verbeterd worden. Culturen veranderen, wetten veranderen, generaties komen en gaan – maar het Woord van God is vandaag de dag net zo relevant als toen dit werd geschreven. Niet alle Schriftteksten zijn noodzakelijkerwijs voor ons in het heden van toepassing, maar alle Schriftteksten bevatten de waarheid die we tegenwoordig in onze levens kunnen, en zouden moeten, toepassen.

© Copyright 2002-2014 Got Questions Ministries.