www.GotQuestions.org/Nederlands
Vraag: "Wat wordt bedoeld met Christelijke vrijkoping?"

Antwoord:
Iedereen moet vrijgekocht worden. Iedereen heeft dat nodig. Onze natuurlijke toestand werd gekarakteriseerd door schuld: “Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God”. De vrijkoping (verlossing, bevrijding) door Christus heeft ons van die schuld bevrijd: “en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost” (Romeinen 3:23-24).

De voordelen van die vrijkoping zijn onder meer het eeuwige leven (Openbaring 5:9-10), de vergeving van zonden (Efeziërs 1:7), rechtvaardigheid (Romeinen 5:17), de bevrijding van de vloek van de wet (Galaten 3:13), de adoptie in Gods familie (Galaten 4:5), de bevrijding uit de gevangenschap van de zonde (Titus 2:4, 1 Petrus 1:14-18), vrede met God (Kolossenzen 1:18-20) en de inwoning van de Heilige Geest (1 Korintiërs 6:19-20). Door Jezus vrijgekocht worden is dus hetzelfde als heilig, vergeven, gerechtvaardigd, gezegend, bevrijd, geadopteerd en verzoend te zijn. Zie ook Psalm 130:7-8, Lucas 2:38 en Handelingen 20:28.

Het woord vrijkopen betekent letterlijk “vrij kopen”, “aflossen”, “terugkopen”. Deze term werd specifiek gebruikt om te verwijzen naar het kopen van de vrijheid van een slaaf. De toepassing van deze term op de dood van Christus aan het kruis spreekt boekdelen. Als wij “vrijgekocht” zijn, dan betekent dat dat we voorheen in een toestand van slavernij verkeerden. God heeft onze vrijheid gekocht en wij leven niet meer in gevangenschap onder de zonde of onder de Oud-Testamentische wet. Dit metaforisch gebruik van vrijkoping is wat ons in Galaten 3:13 en 4:5 wordt geleerd.

Een woord dat nauw samenhangt met het Christelijke idee van de vrijkoping is het woord losprijs. Jezus betaalde de prijs voor onze vrijlating uit de zonde (Matteüs 20:28; 1 Timoteüs 2:6). Zijn dood was een ruilmiddel voor ons leven. De Bijbel is zelfs heel duidelijk over het feit dat onze vrijkoping alleen mogelijk is “door middel van Zijn bloed” (dat wil zeggen, dankzij Zijn dood), zie Kolossenzen 1:14, 20.

De straten van de hemel zullen gevuld zijn met vroegere slaven, die nu vergeven en bevrijd zijn, en dat hebben zij niet aan zichzelf te danken. De slaven van de zonde zijn heiligen geworden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zij een nieuw lied zingen – een lofzang voor de Vrijkoper die gedood werd (Openbaring 5:9). Wij waren slaven van de zonde, veroordeeld tot een eeuwige afscheiding van God. Jezus betaalde de prijs om ons vrij te kopen en dat leidde tot onze bevrijding uit de slavernij van de zonde en onze redding van de eeuwige gevolgen van die zonde.

© Copyright 2002-2015 Got Questions Ministries.