www.GotQuestions.org/Nederlands
Vraag: "Wat zegt de Bijbel over Christenen die schulden aangaan? Mag een Christen geld lenen of uitlenen?"

Antwoord:
De aansporing van Paulus in Romeinen 13:8 dat we anderen niets dan liefde verschuldigd moeten zijn is een krachtige herinnering aan God’s afkeer van alle vormen van schuld die niet tijdig worden afgelost (zie ook Psalm 37:21). Wanneer we over schulden praten, dan denken we gewoonlijk aan een financiële verplichting. Maar in het licht van de context van deze hele passage (Romeinen 13:1-10) lijkt Paulus een breder beeld in gedachten te hebben over wat schulden zijn (Romeinen 13:7). Niet alleen heeft hij het over belastingen, tol en andere tarieven die ons door de regering worden opgelegd, maar ook het respect, de eer en het lof dat we aan de hogere autoriteiten verschuldigd zijn. We zijn allemaal schuldenaren ten opzichte van God’s gratie. Als Hij liefde voor ons heeft getoond, dan moeten we deze liefde ook met de mensen om ons heen delen; de mensen met wie we samen leven en werken, zelfs de mensen aan wie we belasting verschuldigd zijn en over ons heersen.

Sommige mensen betwfijelen of er überhaupt wel rente over leningen mag worden berekend, maar we zien meerdere malen in de Bijbel dat een eerlijk rentetarief verwacht mag worden wanneer er geld geleend wordt (Spreuken 28:8, Matteüs 25:27). In het oude Israël werd het heffen van rente op één bepaald soort leningen in de Wet verboden – leningen aan de armen (Leviticus 25:35-38). Deze wet had vele sociale, financiële en geestelijke implicaties, maar twee hiervan zijn in het bijzonder de moeite waard om nader te bekijken. Ten eerste hielp de wet de armen op deze manier werkelijk door hun situatie niet verder te verslechteren. Het was al erg genoeg om armoedig te zijn geworden, en het zou vernederend kunnen zijn om anderen om hulp te vragen. Maar als een arm mens naast het terugbetalen van de lening ook nog eens verwoestende rente-betalingen zou moeten maken, dan zou deze verplichting eerder schadelijk dan behulpzaam zijn.

Ten tweede leerde de wet ons hiermee een belangrijke geestelijke les. Als een crediteur zou afzien van het innen van rente over een lening aan een arm mens, dan zou dat een genadevolle daad zijn. Hij zou de mogelijkheid verliezen om dat geld te gebruiken zolang als het was uitgeleend. Toch zou dat dan een zichtbare manier zijn om dankbaarheid aan God uit te drukken voor Zijn genadigheid om Zijn mensen geen “rente“ te berekenen over de gratie die Hij aan hen uitreikte. Net zoals God de Israëlieten op een genadige manier uit Egypte bracht toen zij niets dan platzakke slaven waren, en hen hun eigen land gaf (Leviticus 25:38), zo verwachtte Hij dat ook zij op eenzelfde manier vriendelijkheid zouden tonen tegenover hun eigen armoedige burgers.

Christenen bevinden zich in een situatie die hieraan parallel loopt. Het leven, de dood en de wederopstanding van Jezus hebben onze zondeschuld aan God betaald. Nu kunnen wij, wanneer de gelegenheid zich voordoet, anderen helpen die behoeftig zijn, in het bijzonder mede-gelovigen, met leningen die hun problemen niet verergeren. Jezus gaf ons zelfs een parabel over twee crediteuren en hun houding ten opzichte van vergeving (Matteüs 18:23-35). Hij droeg Zijn volgelingen ook het volgende op: "Voor niets hebben jullie gekregen, voor niets moet je geven" (Matteüs 10:8).

De Bijbel verbiedt het lenen van geld niet expliciet, maar staat dit ook niet expliciet toe. De wijsheid van de Bijbel leert ons dat het gewoonlijk geen goed idee is om schulden aan te gaan. Schulden maken ons in essentie een slaaf van degene aan wie we iets verschuldigd zijn. Tegelijkertijd is het aangaan van schulden soms een “noodzakelijk kwaad”. Zo lang als er op een wijze manier met geld wordt omgegaan en de betalingen binnen de perken blijven kan een Christen de last van een financiële schuld op zich nemen als dit noodzakelijk mocht zijn.

© Copyright 2002-2014 Got Questions Ministries.