www.GotQuestions.org/Nederlands
Vraag: "Wanneer / Hoe ontvangen we de Heilige Geest?"

Antwoord:
De Apostel Paulus onderwees duidelijk dat we de Heilige Geest ontvangen op het moment waarop we in Jezus Christus als onze Verlosser geloven. 1 Korintiërs 12:13 verkondigt: “Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt, of we nu uit het Joodse volk of uit een ander volk afkomstig zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn". Romeinen 8:9 vertelt ons dat als iemand de Heilige Geest niet bezit, dat hij of zij dan niet aan Christus toebehoort – “Maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de Geest, want de Geest van God woont in u. Iemand die zich niet laat leiden door de Geest van Christus behoort Christus ook niet toe”. Efeziërs 1:13-14 leert ons dat de Heilige Geest het zegel van de verlossing is voor allen die geloven: “In hem hebt ook u de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding, in hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de heilige Geest die ons beloofd is als voorschot op onze erfenis, opdat allen die hij zich heeft verworven verlost zullen worden, tot eer van Gods grootheid".

Deze drie Schriftteksten maken het duidelijk dat de Heilige Geest ontvangen moet worden op het moment van de verlossing. Paulus zou niet kunnen zeggen dat we allen in één Geest gedoopt zijn en allen van één Geest doordrenkt zijn als niet alle gelovigen van Korinte de Heilige Geest zouden hebben ontvangen. Romeinen 8:9 is nog krachtiger. Als iemand de Geest niet heeft, dan behoort hij niet aan Christus toe. Daarom is het bezit van de Geest een identificerende factor voor het bezit van verlossing. Bovendien zou de Heilige Geest niet “het stempel” van de verlossing kunnen zijn (Efeziërs 1:13-14) als Hij niet op het moment van de verlossing zou worden ontvangen. Vele Schriftteksten maken het in overvloed duidelijk dat onze verlossing is veilig gesteld op het moment dat we Christus als onze Verlosser aanvaarden.

Deze discussie is controversieel omdat er vaak verwarring bestaat over de bedieningen van de Heilige Geest. Het ontvangen / doordrenkt zijn van de Geest vindt plaats op het moment van de verlossing. Het vervuld worden door de Geest is in het leven van een Christen een voortgaand proces. Hoewel wij geloven dat de doop van de Geest eveneens op het moment van de verlossing plaatsvindt, denken sommige Christenen daar anders over. Dit resulteert soms in een verwarring tussen de doop van de Geest met het “ontvangen van de Geest” als een handeling die volgt op de verlossing. Concluderend: hoe ontvangen we de Heilige Geest? We ontvangen de Heilige Geest eenvoudigweg door in Jezus Christus als onze Verlosser te geloven (Johannes 3:5-16). Wanneer ontvangen we de Heilige Geest? De Heilige Geest wordt op het moment dat we geloven ons permanente bezit.

© Copyright 2002-2014 Got Questions Ministries.