www.GotQuestions.org/Nederlands
Vraag: "Wat betekent het dat God liefde is?"

Antwoord:
Wat betekent het dat God liefde is? Eerst zullen we bekijken hoe God’s Woord, de Bijbel, de “liefde” beschrijft en dan zullen we een paar manieren bekijken waarop dit op God van toepassing is. "De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. De liefde zal nooit vergaan” (1 Korintiërs 13:4-8a).

Dit is God’s beschrijving van liefde. Dit is hoe Hij is, en Christenen moeten dit hun doel maken (hoewel ze zich nog in het proces bevinden). De grootste uitdrukking van God’s liefde wordt in Johannes 3:16 en Romeinen 5:8 aan ons gecommuniceerd. “Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem [Jezus Christus] gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft". "Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren". We kunnen in deze verzen zien dat God’s grootste verlangen is dat we ons bij Hem in Zijn eeuwige thuis, de Hemel, zullen voegen. Hij heeft dit mogelijk gemaakt door de prijs voor onze zonden te betalen. Hij houdt van ons omdat Hij hiervoor heeft gekozen, omdat dit Zijn wil is. “…hoe zou ik je ooit kunnen prijsgeven?...Mijn hart wordt verscheurd, door barmhartigheid word ik bewogen” (Hosea 11:8b). Liefde vergeeft. ”Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad" (1 Johannes 1:9).

Liefde (God) dringt Zichzelf aan niemand op. Zij die naar Hem toe komen doen dit als reactie op Zijn liefde. Liefde (God) is zachtmoedig voor allen. Liefde (Jezus) was goed voor eenieder zonder partijdig te zijn. Liefde (Jezus) begeerde niet wat anderen hadden, en leefde een nederig leven zonder te klagen. Liefde (Jezus) schepte niet op over wie Hij in een mensenlichaam was, hoewel Hij eenieder die met Hem in aanraking kwam met gemak had kunnen overweldigen. Liefde (God) eist geen gehoorzaamheid. God eiste geen gehoorzaamheid van Zijn Zoon, maar Jezus koos er in plaats daarvan Zelf voor om gehoorzaam te zijn aan Zijn Vader in de hemel. "Maar zo zal de wereld weten dat ik de Vader liefheb en doe wat de Vader me heeft opgedragen” (Johannes 14:31). Liefde (Jezus) had/heeft altijd de belangen van anderen op het oog.

Deze korte beschrijving van de liefde openbaart een onzelfzuchtig leven, in sterk contrast met het zelfzuchtige leven van de natuurlijke mens. God heeft hen die Zijn Zoon Jezus als hun persoonlijke Verlosser van hun zonden hebben ontvangen de capaciteit om lief te hebben zoals Hij dat doet, door middel van de kracht van de Heilige Geest (zie Johannes 1:12; 1 Johannes 3:1, 23, 24). Wat een uitdaging en wat een voorrecht!

© Copyright 2002-2014 Got Questions Ministries.