www.GotQuestions.org/Nederlands
Vraag: "Verricht God nog steeds wonderen? Waarom verricht God geen wonderen meer zoals Hij in de Bijbel deed?"

Antwoord:
Toen God verbazingwekkende en krachtige mirakels verrichtte voor de IsraŽlieten, leidde dat er toen toe dat zij Hem gehoorzaamden? Nee, de IsraŽlieten waren continu ongehoorzaam aan God en waren continue tegen Hem in opstand, ook al zagen zij al deze wonderen plaatsvinden. Dezelfde mensen die zagen hoe God de Rietzee in tweeŽn spleet twijfelden later of God wel in staat was om de inwoners van het Beloofde Land te verslaan. Lees de parabel in Lucas 16:19-31 eens. In dit verhaal vraagt een man in de hel aan Abraham om Lazarus van het dodenrijk naar zijn broers te sturen om hen te waarschuwen. Abraham informeerde de man: ďAls ze niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen ze zich ook niet laten overtuigen als er iemand uit de dood opstaatĒ (Lucas 16:31).

Jezus verrichtte talloze wonderen, maar toch geloofde het overgrote merendeel van de mensen niet in Hem. Als God tegenwoordig wonderen zou verrichten zoals Hij in het verleden deed, dan zou hetzelfde gebeuren. Mensen zouden versteld staan en een tijdje in God geloven. Maar dat zou een oppervlakkig geloof zijn en dat geloof zou meteen weer verdwijnen als er iets onverwachts of angstaanjagends zou plaatsvinden. Een geloof dat op wonderen is gebaseerd is geen volwassen geloof. God verrichtte het grootste wonder aller tijden toen Hij in de Mens Jezus Christus naar de aarde kwam om aan het kruis voor onze zonden te sterven (Romeinen 5:8), zodat wij gered zouden kunnen worden (Johannes 3:16). God verricht nog steeds wonderen Ė vele hiervan worden gewoonweg niet opgemerkt of worden ontkend. Maar, het is niet zo dat we nog meer wonderen nodig hebben. Wat we nodig hebben is het geloof in het wonder van de redding door het geloof in Jezus Christus.

Een ander belangrijk concept dat we moeten begrijpen is het feit dat het doel van de wonderen was om de authenticiteit van de uitvoerder van de wonderen vast te stellen. Handelingen 2:22 verkondigt: ďIsraŽlieten, luister naar wat ik u zeg: Jezus uit Nazaret is door God tot u gezonden, hetgeen gebleken is uit de grote daden en de wonderen en tekenen die God, zoals u bekend is, door zijn toedoen onder u heeft verricht. Hetzelfde wordt over de apostelen gezegd: ďAlles wat een apostel tot apostel maakt, heb ik u laten zien: elke volharding, alle tekenen en wonderen, elke kracht.Ē (2 KorintiŽrs 12:12). HebreeŽn 2:4 verkondigt het volgende over het Evangelie: ďOok God zelf getuigde daarvan, door tekenen en wonderen en allerlei grote daden te verrichten, en door de gaven van de heilige Geest overeenkomstig zijn wil te verdelenĒ. We hebben nu de waarheid van Jezus die in de Schrift is vastgelegd. We hebben nu de geschriften van de Apostelen die in de Schrift zijn vastgelegd. Jezus en Zijn apostelen, zoals in de Schrift is vastgelegd, zijn de hoeksteen en het fundament van ons geloof (EfeziŽrs 2:20). In die zin zijn wonderen niet meer noodzakelijk, omdat de boodschap van Jezus en Zijn apostelen inmiddels aangetoond is en nauwkeurig in de Schrift is vastgelegd. Jazeker, God verricht nog steeds wonderen. Maar dat betekent niet dat we noodzakelijkerwijs wonderen moeten verwachten zoals de wonderen die in de Bijbel zijn vastgelegd.

© Copyright 2002-2014 Got Questions Ministries.