www.GotQuestions.org/Nederlands
Vraag: "Ging Jezus tussen Zijn dood en wederopstanding naar de hel?"

Antwoord:
Ging de ziel van Jezus in de tijdsperiode tussen Zijn dood en wederopstanding naar de hel? Er bestaat veel verwarring over deze vraag . Dit concept is vooral afkomstig uit de Apostolische Geloofsbelijdenis, die stelt: “Die nedergedaald is ter helle”. Er bestaan ook schriftteksten die, afhankelijk van hoe deze vertaald worden, beschrijven hoe Jezus naar de “Hel” ging. Wanneer we dit onderwerp bestuderen is het belangrijk om eerst te begrijpen wat de Bijbel ons leert over de “domeinen” van de doden.

In de Hebreeuwse Schriftteksten wordt het woord “Sheol” gebruikt om het dodenrijk aan te duiden. Het betekent eenvoudigweg “plaats van de doden” of de “plaats van de zielen/geesten die zijn heengegaan”. Het Griekse woord dat in het Nieuwe Testament voor de hel gebruikt wordt is “Hades”, wat eveneens refereert aan de “plaats van de doden”. Andere Schriftteksten in het Nieuwe Testament geven aan dat Sheol / Hades een tijdelijke plaats is, waar zielen worden vastgehouden terwijl zij wachten op de uiteindelijke wederopstanding en veroordeling. Openbaring 20:11-15 geeft een duidelijk onderscheid tussen de twee. Hel (de poel van vuur) is de permanente en laatste plaats waar de verlorenen worden veroordeeld. Hades is een tijdelijke plaats. Dus, nee, Jezus ging niet naar de “Hel” omdat de “Hel” een toekomstige plaats is, die pas effectief in gebruik wordt genomen na het oordeel voor de Grote Witte Troon (Openbaring 20:11-15).

Sheol / Hades is een domein met twee afdelingen (Matteüs 11:23; 16:18; Lucas 10:15; 16:23; Handelingen 2:27-31), de verblijfplaatsen van hen die gered zijn en hen die verloren zijn. De verblijfplaats van hen die gered zijn werd het “Paradijs” genoemd en “Abraham’s hart”. De verblijfplaatsen van hen die gered zijn en hen die verloren zijn worden afgescheiden door een “wijde kloof” (Lucas 16:26). Toen Jezus naar de Hemel opsteeg, nam Hij de bewoners van het Paradijs (gelovigen) met Zich mee (Efeziërs 4:8-10). De verloren zijde van Sheol / Hades is onveranderd gebleven. Alle ongelovige doden gaan daar naartoe in afwachting van hun laatste oordeel in de toekomst. Ging Jezus naar Sheol / Hades? Volgens Efeziërs 4:8-10 en 1 Petrus 3:18-20: ja.

Een gedeelte van de verwarring die bestaat komt voort uit passages als Psalm 16:10-11: “Want Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten; Gij zult niet toelaten, dat Uw Heilige de verderving zie. Gij zult mij het pad des levens bekend maken..." (Statenvertaling). Het woord “hel”, dat hier en in vele andere vertalingen is gebruikt, is geen correcte vertaling van dit vers. Een correcte vertaling zou zijn “het graf” of “Sheol”, of “dodenrijk”. Jezus zei jaren later aan het kruis tegen de dief naast Hem: “Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn”. Zijn lichaam was in de graftombe; Zijn ziel/geest ging naar het “Paradijs”-gebied van Sheol / Hades. Hij verwijderde vervolgens alle rechtschapen doden uit het Paradijs en nam hen met Zich mee naar de Hemel. Ongelukkigerwijs zijn de vertalers in vele bijbelvertalingen niet consequent, of gewoonweg incorrect, in de manier waarop ze de Hebreeuwse en Griekse woorden voor “Sheol,” “Hades” en “Hel” vertalen.

Sommigen nemen het standpunt in dat Jezus naar de “Hel” ging of naar de lijdende zijde van Sheol / Hades om nog verder gestraft te worden voor onze zonden. Dit idee is volledig onbijbels! Zijn dood aan het kruis en Zijn lijden in onze plaats waren voldoende om te voorzien in onze verlossing. Zijn vergoten bloed bracht onze eigen reiniging van onze zonden tot stand (1 Johannes 1:7-9). Toen Hij daar aan het kruis hing, nam Hij de zondelast van de hele mensheid op Zich. “Hij werd voor ons één gemaakt met de zonde”. 2 Korintiërs 5:21 stelt: “God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden”. Deze toewijzing van de zonde helpt ons te begrijpen hoe Christus in de Hof van Getsemane worstelde met de beker der zonden die aan het kruis over Hem zou worden uitgegoten.

Het moment waarop Jezus van de Vader werd afgescheiden vanwege de zonden die over Hem waren uitgegoten was toen Hij aan het kruis uitriep: “Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?” Toen Hij Zijn geest opgaf, zei Hij: “Vader, in uw handen leg ik mijn geest”. Zijn lijden was in onze plaats voltooid. Zijn ziel/geest ging naar de Paradijs-kant van Hades. Jezus ging niet naar de Hel. Het lijden van Jezus eindigde op het moment waarop Hij stierf. De betaling voor onze zonden was volbracht. Vervolgens wachtte Hij op de wederopstanding van Zijn lichaam en Zijn terugkeer naar de glorie van Zijn hemelvaart. Ging Jezus naar de Hel? Nee. Ging Jezus naar Sheol / Hades? Ja.

© Copyright 2002-2014 Got Questions Ministries.