www.GotQuestions.org/Nederlands
Vraag: "Als Jezus God was, hoe kon Hij dan tot God bidden? Bad Jezus tot Zichzelf?"

Antwoord:
Om te kunnen begrijpen hoe Jezus als God op aarde tot Zijn Vader, die God in de hemel was, kon bidden, moeten we ons realiseren dat de eeuwige Vader en de eeuwige Zoon al vůůrdat Jezus een menselijke gedaante aannam een eeuwige relatie met elkaar hadden. Lees bijvoorbeeld Johannes 5:19-27, en vooral 5:23, waarin Jezus onderwijst dat de Vader de Zoon stuurde (zie ook Johannes 15:10). Jezus werd niet de Zoon van God toen Hij vele jaren geleden in Betlehem werd geboren. Hij is al eeuwig de Zoon van God geweest en zal dat altijd zijn.

Jesaja 9:6 vertelt ons dat de Zoon werd gegeven en het kind werd geboren. Jezus was samen met de Heilige Geest altijd al een onderdeel van de drieledige relatie binnen God. De DrieŽenheid heeft altijd bestaan, de Vader God, de Zoon God en de Geest God. Niet drie Goden, maar ťťn God die in drie personen bestaat. Jezus onderwees dat Hij en Zijn Vader ťťn waren (Johannes 10:30). Jezus bedoelt dat Hij en Zijn Vader, en natuurlijk de Heilige Geest, uit dezelfde essentie, hetzelfde wezen bestaan: God of godheid. Drie personen die gelijkwaardig als God bestaan. Deze drie hadden en hebben nog steeds een eeuwige relatie met elkaar.

Toen Jezus, de eeuwige Zoon van God, Zich bekleedde met een zondeloze menselijkheid nam Hij ook de vorm van een dienaar aan en gaf Hij Zijn hemelse heerlijkheid op (zie Filippenzen 2:5-11). Als de God-mens moest Hij leren hoe gehoorzaam te zijn aan Zijn Vader (HebreeŽn 5:8) en werd Hij door Satan beproefd, door mensen vals beschuldigd, door Zijn volk afgewezen en uiteindelijk gekruisigd. Toen Hij tot Zijn hemelse Vader bad, deed Hij dat zodat Hij om kracht (Johannes 11:41-42) en wijsheid (Marcus 1:35; 6:46) kon vragen. Zijn gebeden laten zien dat Hij in Zijn menselijkheid afhankelijk was van Zijn Vader bij het uitvoeren van Zijn Vaderís plan voor de redding van de mens (kijk eens naar het gebed van Jezus in Johannes 17); daarnaast laten Zijn gebeden zien dat Hij Zich in de Hof uiteindelijk aan de wil van Zijn Vader overgaf en bereid was om naar het kruis te gaan om de straf op zich te nemen die wij verdienden omdat wij Godís wet hebben overtreden. Deze straf is de dood (MatteŁs 26:31-46). Natuurlijk werd Hij lichamelijk uit de dood opgewekt. Hij won daarmee voor ons vergeving en een eeuwig leven, dat nu meteen begint als we Hem als onze persoonlijke Redder aanvaarden.

Het vormt geen probleem dat de Zoon als God tot de Vader als God spreekt of bidt. Zoals we eerder zeiden hadden zij al een eeuwige relatie voordat Christus een menselijke vorm aannam. In Zijn menselijkheid wordt deze relatie in de Evangelies afgeschilderd, zodat wij kunnen zien hoe de Zoon van God in Zijn menselijkheid de wil van Zijn Vader uitvoerde, zodat allen vrijgekocht konden worden (Johannes 6:38). De onophoudelijke onderwerping van Christus aan Zijn Hemelse Vader werd kracht gegeven en scherp gesteld door Zijn gebedsleven. Christus heft dit voorbeeld van Zijn bidden voor ons achtergelaten, zodat wij dit kunnen volgen.

Jezus Christus was net zo zeer God op aarde toen Hij tot God Zijn Vader in de Hemel bad. Hij toonde hiermee hoe het zelfs in een zondeloze menselijkheid noodzakelijk is om een vitaal gebedsleven te hebben om Zijn Vaderís wil uit te voeren. De gebeden van Jezus tot de Vader waren een toonbeeld van Zijn relatie, binnen de DrieŽenheid, met de Vader, en een voorbeeld voor ons, dat wij middels gebed op God moeten vertrouwen voor de kracht en de wijsheid die wij nodig hebben. Omdat Christus als de God-mens zelfs een levendig gebedsleven nodig had, dan geldt dat zeker voor de huidige volgeling van Christus!

© Copyright 2002-2014 Got Questions Ministries.