www.GotQuestions.org/Nederlands
Vraag: "Werd Jezus op een Vrijdag gekruisigd? Als dat zo is, hoe kon Hij dan drie dagen in de graftombe doorbrengen als Hij op Zondag herrees?"

Antwoord:
De Bijbel stelt niet specifiek op welke dag van de week Jezus werd gekruisigd. De twee meest gevolgde standpunten zijn Vrijdag en Woensdag. Maar sommigen maken gebruik van een synthese van de argumenten voor zowel de Vrijdag als de Woensdag en accepteren daarom Donderdag als de dag waarop dit gebeurde.

Jezus zei in Matteüs 12:40: "Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van een grote vis zat, zo zal de Mensenzoon drie dagen en drie nachten in het binnenste van de aarde verblijven". Zij die beargumenteren dat de kruisiging op Vrijdag plaatsvond zeggen dat er nog steeds een geldige manier bestaat waarop men zou kunnen zeggen dat Hij drie dagen in het graf doorbracht. In het Joodse denken van de Eerste Eeuw werd een gedeelte van een dag geteld als een volledige dag. Omdat Jezus een gedeelte van de Vrijdag in het graf was, daarna de hele Zaterdag en een gedeelte van de Zondag, zou men kunnen zeggen dat Hij drie dagen lang in het graf doorbracht. Eén van de voornaamste argumenten voor de Vrijdag kan in Marcus 15:42 worden gevonden, waarin wordt opgemerkt dat Jezus op “de dag voor de Sabbat” werd gekruisigd. Als dat de wekelijkse Sabbat was, dat wil zeggen de Zaterdag, dan leidt dit feit er toe dat de kruisiging op Vrijdag plaatsvond. Een ander argument voor de Vrijdag zegt dat verzen zoals Matteüs 16:21 en Lucas 9:22 onderwijzen dat Jezus op de derde dag zou herrijzen, en dat Hij daarom geen drie volle dagen en nachten in het graf zou hoeven doorbrengen. Hoewel sommige vertalingen “op de derde dag” gebruiken voor deze verzen, doen niet alle vertalingen dit en is niet iedereen het er over eens dat dit de beste manier is om deze verzen te vertalen. Bovendien zegt Marcus 8:31 dat Jezus “drie dagen later” of “na drie dagen” zou opstaan.

Het argument voor de Donderdag borduurt voort op het “Vrijdag-standpunt” en beargumenteert dat er te veel gebeurtenissen plaatsvonden (sommigen tellen er zelfs meer dan twintig) tussen de begrafenis van Christus en de Zondagochtend dat deze allemaal tussen Vrijdagavond en Zondagochtend zouden kunnen hebben plaatsvinden. Zij wijzen er op dat dit vooral een probleem is wanneer de enige volledige dag tussen Vrijdag en Zondag de Zaterdag was, de Joodse Sabbat. Eén of twee extra dagen elimineren dit probleem. De voorstanders van de Donderdag zouden als volgt kunnen redeneren: Stel dat je een bepaalde vriend sinds Maandagavond niet meer gezien hebt. Je hebt de volgende ontmoeting met hem op Donderdagochtend en je zegt: “Ik heb je in drie dagen niet gezien”, ook al was dit technisch gesproken maar 60 uur (2.5 dagen). Als Jezus op Donderdag werd gekruisigd, dan laat dit voorbeeld zien hoe dit als drie dagen zou kunnen worden beschouwd.

De opinie die zegt dat Jezus op Woensdag werd gekruisigd stelt dat er in die week twee Sabbatsdagen waren. Na de eerste (de Sabbat die plaatsvond op de avond van de kruisiging, Marcus 15:42; Lucas 23:52-54) kochten de vrouwen olie – merk op dat zij deze na de Sabbat kochten (Marcus 16:1). Het “Woensdag-standpunt” stelt dat deze “Sabbat” de dag van het Pesach-feest was (zie Leviticus 16:29-31; 23:24-32, 39 waarin aan belangrijke heilige dagen, die niet noodzakelijkerwijs de zevende dag van de week waren, werd gerefereerd als de Sabbat). De tweede Sabbat in die week was de normale wekelijkse Zaterdag. Merk op dat vrouwen die de olie na de eerste Sabbat gekocht hadden in Lucas 23:56 terugkeerden en de olie bereidden en vervolgens “op de Sabbat” rust namen. Het argument stelt dat zij hun olie niet na de Sabbat konden hebben gekocht en toch deze olie vóór de Sabbat konden bereiden – tenzij er twee Sabbats waren. Als we het oogpunt van de twee Sabbatsdagen aanhouden dan zou, als Christus op Donderdag werd gekruisigd, de belangrijke heilige Sabbat (het Pesach-feest) op Donderdag bij zonsondergang zijn begonnen en op Vrijdag bij zonsondergang zijn afgelopen – aan het begin van de wekelijkse Sabbat of Zaterdag. Als zij de olie na de eerste Sabbat (het Pesach-feest) hadden gekocht, dan zou dit betekenen dat zij deze op een Zaterdag hadden gekocht en zij zouden hiermee de Sabbat hebben geschonden.

Daarom stelt dit standpunt dat de enige verklaring die strookt met het bijbelse verslag van de vrouwen en de olie, en die een letterlijke interpretatie van Matteüs 12:40 volgt, de verklaring is dat Christus op Woensdag werd gekruisigd. De Sabbat die een belangrijke heilige dag was (het Pesach-feest) vond plaats op Donderdag, de vrouwen kochten de olie (daarna) op Vrijdag en keerden op dezelfde dag terug om de olie te bereiden, en vervolgens rustten zij op Zaterdag, de wekelijkse Sabbat, en brachten de olie vervolgens op Zondagochtend naar de graftombe. Hij werd tegen zonsondergang op Woensdag begraven, wat volgens de Joodse kalender het begin was van de Donderdag. Als we de Joodse kalender gebruiken, dan hebben we dus eerst Donderdagnacht (nacht één), Donderdag (dag één), Vrijdagnacht (nacht twee), Vrijdag (dag twee), Zaterdagnacht (nacht drie) en Zaterdag (dag drie). We weten niet precies wanneer Hij herrees, maar we weten wel dat dit vóór de zonsopgang op Zondag was (Johannes 20:1: Maria uit Magdala kwam “toen het nog donker was" en de steen was weggerold, en ze vond toen Petrus en vertelde hem: “Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald”), dus Hij kon al vlak na zonsondergang op Zaterdagavond zijn herrezen, wat voor de Joden het begin is van de eerste dag van de week.

Een mogelijk probleem met de aanname van de Woensdag is dat de discipelen die met Jezus op de weg naar Emmaus wandelden dit op “diezelfde dag” deden als waarop de wederopstanding plaatsvond (Lucas 24:13). De discipelen, die Jezus niet herkenden, vertelden Hem over de kruisiging van Jezus (24:20) en volgens hen was dit “de derde dag sinds dit alles gebeurd is” (24:21). Van Woensdag tot Zondag zijn vier dagen. Een mogelijke verklaring is dat ze vanaf Woensdagavond, de begrafenis van Christus, zouden kunnen hebben geteld, wanneer zoals gezegd de Joodse Donderdag begint, en je zou Donderdag tot Zondag als drie dagen kunnen tellen.

In het grote totaalbeeld is het helemaal niet zo belangrijk om te weten op welke dag van de week Christus werd gekruisigd. Als dat zeer belangrijk was geweest dan zou God’s Woord de precieze dag duidelijk aan ons gecommuniceerd hebben. Wat belangrijk is is dat Hij stierf, en dat Hij fysiek, lichamelijk uit de dood opstond. Wat net zo belangrijk is, is de reden waarvoor Hij stierf – om de straf op zich te nemen die alle zondaars verdienen. Johannes 3:16 en 3:36 verkondigen allebei dat in Hem geloven, en op Hem vertrouwen, resulteert in een eeuwig leven!

© Copyright 2002-2014 Got Questions Ministries.