www.GotQuestions.org/Nederlands
Vraag: "Ik ben een Katholiek, waarom zou ik moeten overwegen om een Christen te worden?"

Antwoord:
Op de eerste plaats moet je begrijpen dat we in de bewoording van deze vraag niet beledigend willen overkomen. We ontvangen eerlijk waar vragen van Katholieken als: “Wat is het verschil tussen Katholieken en Christenen?” Wanneer we persoonlijk met Katholieken in gesprek gaan, dan krijgen we soms letterlijk te horen: “Ik ben geen Christen, ik ben een Katholiek”. Voor veel Katholieken zijn de begrippen “Christelijk” en “Protestant” een synoniem voor elkaar. Dit alles gezegd hebbend, is de bedoeling van dit artikel dat Katholieken gaan bestuderen wat de Bijbel zegt over de betekenis van het Christen-zijn en dat zij overwegen of het Katholieke geloof misschien niet de beste representatie is van wat de Bijbel ons voorschrijft. Lees voor meer achtergrondinformatie alsjeblieft ons artikel “Wat is een Christen?

Een belangrijk verschil tussen Katholieken en Christenen is hun kijk op de Bijbel. Katholieken plaatsen de Bijbel op hetzelfde gezaghebbende niveau als de Kerk en de tradities. Christenen beschouwen de Bijbel als de oppermachtige autoriteit voor het geloof en hun gebruiken. De sleutelvraag is: hoe presenteert de Bijbel zichzelf? 2 Timoteüs 3:16-17 vertelt ons: “Elke schrifttekst is door God geďnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.” De Schrift is, op zichzelf staand, voldoende voor de Christen om volledig te zijn uitgerust voor elke goede daad. Deze tekst vertelt ons dat de Schrift niet “alleen maar het begin” is, of “alleen de basis vormt”, of “het fundament is van een vollediger kerktraditie”. Integendeel: de Schrift is perfect en geheel voldoende voor alle aspecten van het Christelijke leven. De Schrift kan ons onderwijzen, ons terechtwijzen, ons corrigeren, ons opvoeden, en ons uitrusten. Het is niet zo dat Bijbelse Christenen de waarde van kerkelijke tradities ontkennen. In plaats daarvan stellen Christenen dat een kerkelijke traditie op de duidelijke leerstellingen van de Schrift gebaseerd moet zijn om geldig te kunnen zijn, en dat deze in volledige overeenstemming met de Schrift moet zijn. Mijn Katholieke vriend, bestudeer het Woord van God voor jezelf. In God’s Woord zul je God’s beschrijving en Zijn bedoeling voor Zijn kerk vinden. 2 Timoteüs 2:15 verkondigt: “Span je in om voor God te staan als iemand die betrouwbaar is. Zorg dat je je niet voor je werk hoeft te schamen en verkondig regelrecht de waarheid.”

Een tweede groot verschil tussen Katholieken en “Bijbelse Christenen” is het begrip van de manier waarop we God kunnen benaderen. Katholieken hebben de neiging om God door middel van tussenpersonen te benaderen, zoals Maria of de heiligen. Christenen benaderen God rechtstreeks en bieden hun gebeden aan niemand anders aan dan aan God Zelf. De Bijbel verkondigt dat we zelf zonder schroom de troon van God kunnen benaderen, de troon van barmhartigheid en genade (Hebreeën 4:16). De Bijbel is perfect helder over het feit dat God wil dat we tot Hem bidden, dat we met Hem communiceren, dat we Hem vragen voor de dingen die we nodig hebben (Filippenzen 4:6; Matteüs 7:7-8; 1 Johannes 5:14-15). We hebben geen tussenpersonen of bemiddelaars nodig, omdat Christus onze enige bemiddelaar is (1 Timoteüs 2:5) en omdat zowel Christus als de Heilige Geest reeds voor ons bemiddelen (Romeinen 8:26-27; Hebreeën 7:25). Mijn Katholieke vriend, God houdt enorm van je en heeft je in Jezus een open deur gegeven waardoor je rechtstreeks met Hem kunt communiceren.

Het meest cruciale verschil tussen Katholieken en “Bijbelse Christenen” gaat over het vraagstuk van onze verlossing. Katholieken zien de verlossing bijna volledig als een proces, terwijl Christenen geloven dat de verlossing zowel een voltooide status als een proces is. Katholieken zien zichzelf als “mensen die gered worden”, terwijl Christenen zichzelf zien als mensen “die reeds gered zijn”. 1 Korintiërs 1:2 vertelt ons het volgende: “…aan hen die, geheiligd in Christus Jezus, tot een heilig leven zijn bestemd …”. De woorden “geheiligd” en “heilig” hebben hetzelfde Griekse stamwoord. Dit vers verkondigt dat Christenen zowel geheiligd zijn en opgeroepen zijn om geheiligd te worden. De Bijbel schildert onze verlossing af als een geschenk dat wordt ontvangen op het moment waarop een mens zijn vertrouwen in Jezus Christus plaatst als zijn Verlosser (Johannes 3:16). Wanneer iemand Christus als zijn of haar Verlosser aanvaard, dan is hij of zij gerechtvaardigd (of vrijgesproken – Romeinen 5:9), vrijgekocht (verlost van de slavernij van de zonde – 1 Petrus 1:18), verzoend (vrede met God is bereikt– Romeinen 5:1), geheiligd (voor God’s doeleinden apart gezet – 1 Korintiërs 6:11), en herboren als een nieuwe schepping (1 Petrus 1:23; 2 Korintiërs 5:17). Elk van deze zaken is een volbrachte feit dat op het moment van de verlossing volledig wordt ontvangen. Christenen worden vervolgens opgeroepen om hun levens praktisch op een manier te leiden (geroepen om heilig te zijn) die positioneel gezien reeds bereikt is (geheiligd).

Het Katholieke standpunt stelt dat verlossing door geloof wordt ontvangen, maar vervolgens “in stand moet worden gehouden” door goede daden en deelname aan de Sacramenten. Bijbelse Christenen erkennen zeker het belang van goede daden en het feit dat Christus ons heeft opgeroepen om de voorschriften in acht te houden waarin we Hem herinneren en aan Hem gehoorzaam zijn. Het verschil bestaat er uit dat Christenen deze zaken zien als een gevolg van de verlossing, en niet als een vereiste voor de verlossing, of als een manier waarop we verlost kunnen worden. De verlossing is een voltooide handeling, betaald door het verzoenende offer van Jezus Christus (1 Johannes 2:2). God biedt ons deze verlossing en de zekerheid over onze verlossing omdat de offergave van Jezus volledig, compleet en perfect voldoende was. Als we God’s waardevolle geschenk van de verlossing aanvaarden, dan kunnen we weten dat we gered zijn. 1 Johannes 5:13 zegt: “Dit alles schrijf ik u omdat u moet weten dat u eeuwig leven hebt, u die gelooft in de naam van de Zoon van God”.

Vanwege de grootsheid van het offer van Christus kunnen we weten dat we eeuwig leven hebben, en we kunnen er van verzekerd zijn dat we gered zijn. Het offer van Christus hoeft niet opnieuw opgeofferd te worden en hoeft niet opnieuw aangeboden te worden. Hebreeën 7:27 zegt: “Hij hoeft ook niet, zoals de hogepriesters, elke dag opnieuw eerst voor zijn eigen zonden offers op te dragen en daarna voor die van het volk, want dit heeft Hij eens en voorgoed gedaan, toen Hij zichzelf offerde”. Hebreeën 10:10 verkondigt “…zijn wij geheiligd, eens en voorgoed, door het offer van het lichaam van Jezus Christus”. 1 Petrus 3:18 stelt: “Ook Christus heeft eens en voorgoed geleden voor de zonden, de rechtvaardige voor de onrechtvaardigen, om u tot God te brengen…”. De offergave die Jezus eens en voorgoed voor ons heeft gegeven was absoluut en perfect voldoende. Jezus zei aan het kruis: “Het is volbracht” (Johannes 19:30). De verzoenende offergave van Jezus was de volledige prijs voor al onze zonden (1 Johannes 2:2). Het gevolg hiervan is dat al onze zonden vergeven zijn en dat ons een eeuwig leven in de Hemel wordt beloofd op het moment dat we het geschenk aanvaarden dat God ons aanbiedt – onze redding door middel van Jezus Christus (Johannes 3:16).

Mijn Katholieke vriend, verlang jij naar een “zo grote redding” (Hebreeën 2:3)? Als dat zo is, dan is het enige dat je hoeft te doen het ontvangen van dit geschenk (Johannes 1:12), door te geloven (Romeinen 5:1). God houdt van ons en biedt ons onze verlossing aan als een geschenk (Johannes 3:16). Als we Zijn genade ontvangen, door geloof, dan hebben we onze verlossing als een eeuwig bezit in handen (Efeziërs 2:8-9). En wanneer we gered zijn kan niemand ons van Zijn liefde afzonderen (Romeinen 8:38-39). Niets kan ons uit Zijn hand roven (Johannes 10:28-29). Als jij naar deze verlossing verlangt, als jij er naar verlangt dat al je zonden vergeven worden, als jij er naar verlangt om ervan verzekerd te zijn dat je gered bent, als jij verlangt naar een rechtstreekse toegang tot de God die van je houdt – ontvang dit geschenk dan en het zal van jou zijn. Dit is de verlossing die Jezus voor ons mogelijk maakte toen Hij stierf en die God ons als een geschenk aanbiedt.

© Copyright 2002-2014 Got Questions Ministries.