www.GotQuestions.org/Nederlands
Vraag: "Is er leven na de dood?"

Antwoord:
Is er leven na de dood? De Bijbel vertelt ons, “Wat is een mens toch kwetsbaar! Zijn leven is maar kort en onrustig. Net als een bloem bloeit hij maar een korte tijd om dan te verdorren; hij verdwijnt snel als de schaduw van een voorbijglijdende wolk … Als een mens sterft, zal hij dan weer herleven?” (Job 14:1-2, 14).

Net als Job, vraagt bijna ieder van ons zich dat wel eens af. Wat gebeurt er nou precies als wij gestorven zijn? Houden we gewoon op met bestaan? Is het leven een draaideur van vertrek en aankomst op aarde om persoonlijke grootheid te verwerven? Gaat iedereen naar dezelfde plek, of gaan we naar verschillende plaatsen? Is er echt een hemel en een hel, of is dat gewoon een gemoedstoestand?

De Bijbel vertelt ons dat er niet alleen leven is na de dood, maar een eeuwig leven zo fantastisch dat “Wat niemand heeft gezien, niemand heeft gehoord en wat niemand ooit bedacht, dat heeft God allemaal klaar voor hen, die Hem liefhebben.” (1 Corinthiërs 2:9). Jezus Christus, God vleesgeworden, kwam op aarde om ons dit geschenk te geven van eeuwig leven. “Maar Hij werd doorstoken en verbrijzeld ter wille van onze zonden. Hij werd zwaar gestraft zodat wij vrede konden hebben; Hij werd geslagen en daardoor werden wij genezen!” (Jesaja 53:5).

Jezus nam de straf die ieder van ons verdient op zich en offerde zijn eigen leven. Drie dagen later, bewees Hij zijn overwinning over de dood door op te staan uit het graf, in Geest en in het vlees. Hij bleef nog veertig dagen op aarde en werd door duizenden gezien voordat hij opsteeg naar Zijn eeuwige huis in de Hemel. Romeinen 4:25 zegt, “Hij heeft Jezus voor onze zonden laten sterven en Hem uit de dood laten terugkomen om ons rechtvaardig te verklaren.”

De opstanding van Christus was een goed gedocumenteerde gebeurtenis. De apostel Paulus daagde mensen uit om de ooggetuigen te ondervragen of het echt was gebeurd en niemand kon die waarheid aanvechten. De opstanding is de hoeksteen van het Christelijk geloof; omdat Christus uit de dood is verrezen, kunnen wij geloven dat wij ook uit de dood zullen verrijzen.

Paulus berispte een paar vroege Christenen die dit niet geloofden: “Als u nu het heerlijke nieuws hebt gehoord dat Christus weer levend is geworden, hoe kunnen sommigen van u dan zeggen dat er geen enkele dode ooit weer levend wordt? Als zij gelijk hebben, is Christus ook niet uit de dood teruggekomen” (1 Corinthiërs 15:12-13).

Christus was alleen maar de eerste van een grote oogst aan diegenen die weer tot leven verrezen zullen worden. Lichamelijke dood kwam door één man, Adam, van wie we allemaal afstammen. Maar allen die geadopteerd zijn in God’s familie door geloof in Jezus Christus zullen een nieuw leven gegeven worden (1 Corinthiërs 15:20-22). Net zoals God Jezus’ lichaam heeft doen herleven, zo zullen onze lichaam weet tot leven gebracht worden bij Jezus’ terugkeer (1 Corinthiërs 6:14).

Hoewel we allemaal uiteindelijk verrezen zullen worden, zal niet iedereen samen naar de hemel gaan. Iedere persoon moet in dit leven een keuze maken om uit te maken waar hij of zij naar toe gaat voor de eeuwigheid. De Bijbel zegt dat het is vastgesteld dat ieder maar één keer sterft, en dat daarna het oordeel komt (Hebreeën 9:27). Degenen die rechtschapen zijn gemaakt zullen naar een eeuwig leven in de hemel gaan, maar de ongelovigen zullen naar eeuwige straf of de hel gestuurd worden (Mattheüs 25:46).

De hel is, net als de hemel, niet alleen figuurlijk een beschrijving van (nare) levensomstandigheden. Het is letterlijk en zeer echt een plaats. Het is een plaats waar de onrechtschapen mensen nooit eindigende, eeuwige toorn van God zullen meemaken. Zij zullen emotionele, geestelijke en lichamelijke kwelling verduren terwijl zij bewust lijden onder schaamte, spijt en verachting.

De hel wordt beschreven als een eindeloze put (Lucas 8:31, Openbaringen 9:1), en een meer van vuur, brandend met zwavel, waar de inwoners dag en nacht gepijnigd zullen worden voor altijd en eeuwig (Openbaringen 20:10). In de hel zal het huilen zijn en tandengeknars, wijzend op intens verdriet en woede (Mattheüs 13:42). Het is een plaats “waar de wormen blijven vreten en het vuur nooit uitgaat” (Markus 9:48). God heeft er geen plezier in dat goddelozen sterven, maar hij wil dat ze zich afwenden van hun goddeloze manier van leven zodat ze kunnen léven (Ezechiël 33:11). Maar Hij zal ons niet dwingen tot overgave: als wij er voor kiezen Hem te verwerpen, heeft hij geen andere keus dan ons te geven wat wij willen – van Hem gescheiden te leven.

Leven op aarde is een test – een voorbereiding op wat komen gaat. Voor gelovigen is dit eeuwig leven in de directe nabijheid van God. En hoe worden wij rechtschapen gemaakt en hoe kunnen wij dit eeuwige leven ontvangen? Er is maar één weg – door geloof en vertrouwen in God’s Zoon, Jezus Christus. Jezus zei, “Ik ben Zelf het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, zelfs als hij gestorven is” (Johannes 11:25-26).

Het gratis geschenk van eeuwig leven is voor iedereen beschikbaar, maar het er is wel voor nodig dat we ons zelf wat wereldlijke pleziertjes ontzeggen en dat wij onszelf aan God opofferen. “Wie zich aan de Zoon toevertrouwt, heeft eeuwig leven. Wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het eeuwige leven niet ontvangen. Integendeel, de straf van God blijft op hem.” (Johannes 3:36). We zullen niet de kans krijgen om berouw te tonen voor onze zonden nadat we gestorven zijn omdat als we eenmaal God onder ogen komen we geen andere keuze zullen hebben dan Hem te geloven. Hij wil dat we nu tot Hem komen in blind vertrouwen en dat we Hem nu liefhebben. Als we de dood van Jezus Christus aanvaarden als betaling voor onze zondige rebellie tegen God, hebben we niet alleen de garantie op een zinvol bestaan op aarde, maar ook eeuwig leven in de aanwezigheid van Christus.

Als jij Jezus Christus wil aanvaarden als jouw Verlosser is hier een voorbeeld gebed. Onthoud, alleen het opzeggen van dit of een ander gebed zal je niet redden. Het is alleen het geloof in Christus dat jou van je zonde kan verlossen. Dit gebed is gewoon een manier om aan God jouw geloof in Hem te uiten en om Hem te bedanken voor het feit dat hij in jouw verlossing heeft voorzien. “God, ik weet dat ik tegen U gezondigd heb en dat ik het verdien gestraft te worden. Maar Jezus Christus nam de straf die ik verdien op zich zodat ik door geloof in Hem vergeven kon worden. Ik wend mij af van mijn zonde en plaats mijn vertrouwen in Hem voor mijn Verlossing. Dank U voor Uw geweldige genade en vergeving – het geschenk van eeuwig leven! Amen!”

© Copyright 2002-2014 Got Questions Ministries.