www.GotQuestions.org/Nederlands
Vraag: "Bestaat God? Is er bewijs voor het bestaan van God?"

Antwoord:
Bestaat God? Ik vind het interessant dat er zo veel aandacht wordt geschonken aan dit debat. De laatste opiniepeilingen vertellen ons dat vandaag de dag meer dan 90% van alle mensen in de wereld in het bestaan van God of de een of andere hogere macht geloven. En toch wordt op de een of andere manier de verantwoordelijkheid om op hoe dan ook te bewijzen dat God daadwerkelijk bestaat op de schouders geplaatst van hen die geloven dat Hij bestaat. Wat mij betreft zou dit juist andersom moeten zijn.

Maar, het bestaan van God kan noch bewezen noch weerlegd worden. De Bijbel zegt zelfs dat we in vertrouwen het feit dat God bestaat moeten accepteren, “Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat, en wie hem zoekt zal door hem worden beloond” (Hebreeën 11:6). Als God dit zou willen, dan zou Hij eenvoudigweg kunnen verschijnen en de hele wereld laten zien dat Hij bestaat. Maar als Hij dat zou doen dan zou er geen reden zijn om in Hem te geloven. “Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven'” (Johannes 20:29).

Maar dat betekent niet dat er geen bewijs bestaat voor het bestaan van God. De Bijbel verkondigt: “De hemel verhaalt van Gods majesteit, het uitspansel roemt het werk van zijn handen, de dag zegt het voort aan de dag die komt, de nacht vertelt het door aan de volgende nacht. Toch wordt er niets gezegd, geen woord gehoord, het is een spraak zonder klank. Over heel de aarde gaat hun stem, tot aan het einde van de wereld hun taal” (Psalm 19:2-4). Naar de sterren kijken, de uitgestrektheid van het universum begrijpen, de wonderen van de natuur observeren, de schoonheid van de zonsondergang zien – al die dingen duiden op een Schepper God. Als deze dingen niet genoeg zijn, dan is er ook nog het bewijs voor God in onze eigen harten. Prediker 3:11 vertelt ons: “…en ook heeft hij de mens inzicht in de tijd gegeven…” Er is iets diep in ons innerste wezen dat herkent dat er iets bestaat buiten dit leven en buiten deze wereld. We kunnen deze kennis weliswaar intellectueel ontkennen, maar God’s aanwezigheid blijft in ons en door ons bestaan. Ondanks dit alles waarschuwt de Bijbel ons dat sommigen het bestaan van God nog steeds zullen ontkennen: “Dwazen denken: Er is geen God.’” (Psalm 14:1). Omdat meer dan 98% van alle mensen door de geschiedenis heen, in alle culturen, in alle beschavingen, op alle continenten gelooft in het bestaan van een soort God moet er iets (of iemand) zijn die dit geloof veroorzaakt.

Naast de Bijbelse argumenten voor God’s bestaan zijn er ook logische argumenten. Ten eerste is er het ontologisch argument. De meest populaire vorm van het ontologisch argument gebruikt in beginsel het concept van God om het bestaan van God te bewijzen. Het begint met de definitie van God als: “datgene waarvoor geldt dat er niets grootser voorgesteld kan worden”. Vervolgens wordt beargumenteerd dat bestaan grootser is dan niet bestaan, en daarom moet het grootste voorstelbare wezen wel bestaan. Als God niet zou bestaan dan zou God niet het grootste voorstelbare wezen zijn – maar dat zou de definitie van God zelf tegenspreken. Een tweede argument is het teleologische argument. Het teleologische argument stelt dat er een Goddelijke ontwerper moet zijn geweest omdat het universum zo’n wonderbaarlijk ontwerp vertoont. Als de aarde zich bijvoorbeeld een paar honderd kilometer dichterbij of verder van de zon zou bevinden, dan zou deze een groot gedeelte van het leven dat we om ons heen waarnemen niet mogelijk kunnen maken. Als de elementen in onze atmosfeer ook maar een paar percent zouden afwijken van hun werkelijke samenstelling, dan zou elk levend wezen op aarde sterven. De kans dat een enkele proteďne-molecule zich op toevallige wijze zou vormen is 1 op 10243 (dat is een 10 gevolgd door 243 nullen). Een enkele cel bestaat uit miljoenen proteďne-moleculen.

Een derde logische argument voor het bestaan van God wordt het kosmologisch argument genoemd. Elk gevolg moet een oorzaak hebben. Dit universum en alles wat zich er in bevindt is een gevolg. Er moet iets zijn dat het ontstaan van alles veroorzaakt moet hebben. Er moet uiteindelijk iets “onveroorzaakt” zijn geweest om het bestaan van alles te kunnen hebben veroorzaakt. Dat “onveroorzaakte” iets is God. Een vierde argument staat bekend als het morele argument. Elke cultuur in de geschiedenis heeft het een of andere systeem van wetten gehad. Iedereen heeft een gevoel voor goed of fout. Moord, liegen, stelen en immoraliteit worden bijna universeel afgewezen. Waar kwam dit idee van goed en kwaad vandaan als dit niet van een heilige God kwam?

Ondanks dit alles vertelt de Bijbel ons dat mensen de duidelijke en niet te ontkennen kennis over God zullen afwijzen en in plaats daarvan een leugen zullen geloven. Romeinen 1:25 stelt: “Ze hebben de waarheid over God ingewisseld voor de leugen; ze vereren en aanbidden het geschapene in plaats van de schepper, die moet worden geprezen tot in eeuwigheid. Amen.” De Bijbel verkondigt ook dat mensen geen excuus kunnen hebben voor het niet geloven in God: “Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn” (Romeinen 1:20).

Mensen beweren dat zij niet in God geloven omdat dit “niet wetenschappelijk” is of “omdat er geen bewijs is”. De werkelijke reden is dat zodra mensen toegeven dat er een God is, zij zich ook moeten realiseren dat zij verantwoordelijkheid aan God moeten afleggen en een behoefte hebben om door God vergeven te worden (Romeinen 3:23; 6:23). Als God bestaat dan zijn we tegenover Hem aansprakelijk voor onze daden. Als God niet bestaat, dan kunnen we doen wat we ook maar willen zonder ons zorgen te maken over of God ons nu wel of niet zal veroordelen. Ikzelf geloof dat dit de reden is waarom zo velen in onze samenleving zich vastklampen aan de evolutieleer – om mensen een alternatief te geven voor het geloven in een Schepper God. God bestaat en als het er op aankomt weet iedereen ook dat Hij bestaat. Het feit dat sommigen zo agressief proberen om Zijn bestaan te weerleggen is feitelijk zelf een argument voor Zijn bestaan.

Laat me nog een laatste argument voor God’s bestaan geven. Hoe kan ik weten dat God bestaat? Ik weet dat God bestaat omdat ik elke dag met Hem praat. Ik hoor hem niet hoorbaar tot mij spreken, maar ik voel Zijn aanwezigheid, ik voel Zijn leidende hand, ik ken Zijn liefde, ik verlang naar Zijn genade. In mijn leven zijn dingen gebeurd die niet anders verklaard kunnen worden dan door middel van God. God heeft mij op zo’n wonderbaarlijke manier gered en mijn leven veranderd dat ik niets anders kan doen dan Zijn bestaan erkennen en prijzen. Geen van deze argumenten kunnen op zichzelf iemand ervan overtuigen als hij of zij weigert te erkennen wat zo ontzettend duidelijk is. God’s bestaan moet uiteindelijk in geloof worden geaccepteerd (Hebreeën 11:6). Geloof in God is geen blinde sprong in het duister, het is een veilige stap in een helder verlichtte kamer waar 90% van alle mensen zich al bevindt.

© Copyright 2002-2014 Got Questions Ministries.