www.GotQuestions.org/Nederlands
Vraag: "Wat zegt de Bijbel over hoe je een goede ouder kan zijn?"

Antwoord:
Het ouderschap kan een moeilijke en beklemmende onderneming zijn, maar is toch één van de meest belonende en bevredigende dingen die we ooit kunnen doen. God heeft behoorlijk wat te zeggen over de manier waarop we onze kinderen met succes tot God-erende individuen kunnen grootbrengen. Het eerste dat we hiervoor moeten doen is hen de waarheid over God’s Woord leren.

Naast het liefhebben van God en zelf een God-erend voorbeeld te zijn door onszelf aan Zijn geboden te onderwerpen, moeten we hier ook het volgende mee doen: “Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad” (Deuteronomium 6:7-9). Door deze geboden, die God aan de Hebreeën gaf, figuurlijk te volgen leren we onze kinderen dat we God continue moeten eren, niet alleen op Zondagmorgen of met een gebedje voor het slapen gaan.

Hoewel onze kinderen zeer veel kunnen leren wanneer we hen op een directe manier onderwijzen, kunnen zij nog veel meer leren door ons te observeren. Daarom moeten we zo zorgvuldig zijn in alles wat we doen. Op de eerste plaats moeten we onze door God toegekende rollen erkennen. Mannen en vrouwen moeten elkaar respecteren en zich onderdanig ten opzichte van elkaar opstellen (Efeziërs 5:21). Tegelijkertijd heeft God een volgorde van autoriteit ingesteld om de orde te handhaven.

1 Korintiërs 11:3 zegt: “Christus is het hoofd van de man, de man het hoofd van de vrouw en God het hoofd van Christus”. We weten dat Christus niet inferieur aan God is, net zoals een vrouw niet inferieur aan haar echtgenoot is. Maar God erkent dat er geen orde kan bestaan als we ons niet aan autoriteit onderwerpen. De verantwoordelijk van de man als het hoofd van het gezin is om net zoveel van zijn vrouw te houden als van zijn eigen lichaam, op dezelfde onzelfzuchtige manier waarop Christus van de kerk houdt (Efeziërs 5:25-29).

Het is voor de vrouw niet moeilijk om zich aan de autoriteit van haar echtgenoot te onderwerpen, in reactie op dit liefdevolle leiderschap (Efeziërs 5:24, Kolossenzen 3:18). Haar primaire verantwoordelijkheid bestaat uit het liefhebben van haar man en kinderen, het op een wijze en ingetogen manier leven en het zorgdragen voor het huishouden (Titus 2:4-5). Vrouwen zijn van nature zorgzamer dan mannen omdat ze ontworpen waren om de primaire verzorgers van hun kinderen te zijn.

Discipline en onderricht zijn integrale onderdelen van het ouderschap. Spreuken 13:24 zegt: “Wie zijn zoon de stok onthoudt, haat hem, wie hem liefheeft, tuchtigt hem”. Kinderen die opgroeien in gezinnen waarin ze niet gedisciplineerd worden voelen zich ongewild en onwaardig. Ze hebben een gebrek aan richtinggevoel en zelfbeheersing, en op een latere leeftijd worden ze opstandig en hebben ze weinig respect voor welke vorm van autoriteit dan ook, inclusief die van God. “Tuchtig je zoon, dan is er hoop, zorg ervoor dat hij niet sterft” (Spreuken 19:18).

Maar discipline moet wel gebalanceerd worden met liefde, want anders groeien de kinderen rancuneus, ontmoedigd en opstandig op (Kolossenzen 3:21). God herkent dat disciplineren een pijnlijk iets kan zijn op het moment dat dit moet gebeuren (Hebreeën 12:11), maar als dit gevolgd wordt door liefdevolle aanwijzingen, dan is dit opmerkelijk voordelig voor het kind. “Vaders, maak uw kinderen niet verbitterd, maar vorm en vermaan hen bij het opvoeden zoals de Heer dat wil” (Efeziërs 6:4).

Het is belangrijk om kinderen op jonge leeftijd betrokken te houden in de kerkfamilie en in de bediening. Als je regelmatig een Bijbel-gelovende kerk bezoekt (Hebreeën 10:25), dan geeft dit hen de gelegenheid om te zien dat jij het Woord bestudeert en ook om dit samen met jou te bestuderen. Praat met hen over de wereld om je heen zoals zij deze zien en onderwijs hen in het alledaagse leven over de glorie van God. “Leer een kind van jongs af aan de juiste weg, en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is” (Spreuken 22:6).

© Copyright 2002-2014 Got Questions Ministries.