www.GotQuestions.org/Nederlands
Vraag: "Wat is het Oordeel voor de Grote Witte Troon?"

Antwoord:
Het Oordeel voor de Grote Witte Troon kan gevonden worden in Openbaring 20:11-15 en is het laatste oordeel voordat de verlorenen in de vuurpoel (de plaats waar de eeuwige bestraffing zal plaatsvinden, beter bekend als de hel) zullen worden geworpen. We weten uit Openbaring 20:7-15 dat dit oordeel na het millennium zal plaatsvinden en nadat Satan, het beest en de valse profeet in de vuurpoel zijn geworpen (Openbaring 20:7-10). De boeken die worden geopend (Openbaring 20:12) bevatten de verslagen over de daden van iedereen, goed of kwaad, omdat God alles weet wat er ooit gedaan, gezegd of gedacht is; en Hij zal iedereen in overeenstemming met zijn daden en gedachten belonen of bestraffen (Psalm 28:4; Psalm 62:12-13; Romeinen 2:6; Openbaring 2:23; Openbaring 18:6; Openbaring 22:12).

Op dit moment zal ook een ander boek worden geopend en dit is het “boek van het leven” (Openbaring 20:12). Dit is het boek dat zal bepalen of een persoon het eeuwige leven met God zal erven of een eeuwige bestraffing in de vuurpoel zal ontvangen. Hoewel Christenen verantwoordelijk worden gehouden voor hun daden, worden zij in Christus vergeven en waren hun namen “vanaf het begin van de wereld in het boek van het leven geschreven” (Openbaring 17:8). We weten ook uit de Schriftteksten dat Jezus in dit oordeel “de doden naar hun daden” zal beoordelen (Openbaring 20:12) en dat elk mens die “niet in het boek van het leven blijkt te staan” in de vuurpoel zal worden geworpen (Openbaring 20:15).

Het feit dat er voor alle mensen een laatste oordeel zal plaatsvinden, voor zowel gelovigen als ongelovigen, wordt in een groot aantal passages in de Schriftteksten duidelijk bevestigd. Elk individueel mens zal ooit voor Christus staan en naar zijn daden worden beoordeeld. Hoewel het zeer duidelijk is dat de Grote Witte Troon het laatste oordeel van Christus is, zijn Christenen het er niet over eens hoe dit samenhangt met de andere oordelen die in de Bijbel worden vermeld en wie er nu precies voor de Grote Witte Troon zullen worden veroordeeld.

Veel Christenen geloven dat de Schriftteksten ons vertellen dat er drie verschillende oordelen zullen plaatsvinden. De eerste is het oordeel over de “schapen en de bokken” of een oordeel over de “volken” zoals in Matteüs 25:31-36 kan worden gevonden. Zij geloven dat dit oordeel na de periode van de beproeving zal plaatsvinden, maar vóór het millennium, en dat dit zal bepalen wie het duizendjarige koninkrijk zal mogen binnentreden. Het tweede oordeel is een oordeel over de daden van de gelovigen, waaraan vaak wordt gerefereerd als de “rechterstoel [bema-zetel] van Christus” (2 Korintiërs 5:10); op dat moment zullen Christenen in verschillende mate beloningen ontvangen voor hun daden en hun diensten voor God. Het derde oordeel is het oordeel voor de “Grote Witte Troon” aan het eind van het millennium (Openbaring 20:11-15); dit is het oordeel van de ongelovigen waarin zij naar hun daden worden beoordeeld en tot een eeuwige bestraffing in de vuurpoel worden veroordeeld.

Andere Christenen geloven dat al deze oordelen, uit Matteüs 25:31-36; 2 Korintiërs 5:10 en Openbaring 20:11-15, het over hetzelfde laatste oordeel hebben en niet over drie verschillende oordelen. Met andere woorden: zij die dit standpunt verdedigen geloven dat zowel gelovigen als ongelovigen tijdens het oordeel voor de “Grote Witte Troon” in Openbaring 20:11-15 zullen worden beoordeeld. De mensen waarvan de namen in het “boek van het leven” staan zullen dan naar hun daden worden beoordeeld om de beloningen of het verlies aan beloningen te bepalen dat zij zullen ontvangen; en de mensen waarvan de namen niet in het “boek van het leven” staan zullen dan naar hun daden worden beoordeeld om de mate van bestraffing te bepalen die zij in de vuurpoel zullen ontvangen. Zij die dit standpunt aanhangen geloven dat Matteüs 25:31-46 gewoon een andere beschrijving is van het oordeel voor de “Grote Witte Troon”. Ze wijzen op het feit dat het resultaat van dit oordeel hetzelfde is als het resultaat van het oordeel voor de “Grote Witte Troon” in Openbaring 20:11-15. De “schapen” (gelovigen) gaan het eeuwige leven binnen terwijl de “bokken” (ongelovigen) een “eeuwige bestraffing” te wachten staat (Matteüs 25:46).

Hoe je het oordeel voor de “Grote Witte Troon” ook bekijkt, het is belangrijk om nooit uit het oog te verliezen wat de drie belangrijkste feiten zijn over het komende oordeel of de komende oordelen. 1 – Dat Jezus Christus de rechter zal zijn. 2 – dat alle ongelovigen door Christus veroordeeld zullen worden en dat zij bestraft zullen worden op basis van wat zij gedaan hebben. De Bijbel stelt zeer duidelijk dat de ongelovige hardleers is en niet tot inkeer wil komen en dat hierdoor de straf “op de dag dat hij zijn rechtvaardig vonnis uitspreekt en uitvoert alleen maar zwaarder wordt” (Romeinen 2:5), en dat God “ieder mens naar zijn daden” beoordeelt (Romeinen 2:6). 3 – dat gelovigen eveneens door Christus zullen worden beoordeeld, maar omdat de rechtschapenheid van Christus aan hen is toegeschreven en hun namen in het “boek van het leven” zijn geschreven zullen zij naar hun daden beloond worden. Romeinen 14:10-12 vertelt ons zeer duidelijk dat we “allen voor Gods rechterstoel komen te staan” en dat “ieder van ons zich dus tegenover God zal moeten verantwoorden”.

De Bijbel is er ongetwijfeld erg duidelijk over dat iedereen, gelovigen net zozeer als ongelovigen, op een dag voor Christus zullen staan om te worden veroordeeld. Maar het goede nieuws voor de gelovigen bestaat er uit dat ons oordeel niet zal bepalen of we in de vuurpoel worden gegooid, omdat die kwestie werd opgelost toen we het evangelie aanvaardden en “kinderen van God” werden. Zij die werkelijk gered zijn hebben hun voordeel gehaald uit die grootse uitwisseling waarbij onze zonden aan Christus werden toegerekend en Zijn rechtschapenheid aan ons werd toegerekend. Dus, hoewel onze verlossing in Christus is veilig gesteld moeten we ons nog steeds allemaal tegenover God verantwoorden (Romeinen 14:12) en moeten we er naar streven om alle dingen die we doen voor de glorie van God te doen (1 Korintiërs 10:31).

© Copyright 2002-2014 Got Questions Ministries.