www.GotQuestions.org/Nederlands
Vraag: "Waarom hadden de mensen in Genesis zulke lange levens?"

Antwoord:
Waarom de mensen in de eerste hoofdstukken van het boek Genesis zulke lange levens leidden is enigszins een mysterie. Er bestaan vele theorieën door Bijbelse schriftgeleerden en wetenschappers. De genealogie in Genesis 5 legt de stamlijn van god-erende afstammelingen van Adam vast – de stamlijn die uiteindelijk de Messias zou voortbrengen. God zegende deze stamlijn mogelijk met een lang leven vanwege hun god-erende aard en hun gehoorzaamheid. Hoewel dit een mogelijke verklaring is, limiteert de Bijbel nergens specifiek de lange levensduren voor de individuen die in Genesis hoofdstuk 5 worden genoemd. Daarnaast identificeert Genesis hoofdstuk 5 niemand van de genoemde individuen, met uitzondering van Enos, als waren zij uitzonderlijk god-erend. Het is waarschijnlijker dat iedereen in die tijd meerdere honderden jaren lang leefde. Verschillende factoren leverden hier waarschijnlijk een bijdrage aan.

Genesis 1:6-7 noemt “het water erboven”, een “gewelf” van water dat de aarde omgaf. Een dergelijk “watergewelf” zou op de hele aarde een soort van broeikaseffect hebben geschapen en zou een groot gedeelte van de straling die tegenwoordig de aarde bereikt hebben tegengehouden. Dit zou in ideale leefomstandigheden op de aarde geresulteerd kunnen hebben. Dit lijkt vooral zo te zijn wanneer we in beschouwing nemen hoe snel de menselijke levensduur na de Zondvloed begon af te nemen. Genesis 7:11 geeft waarschijnlijk aan dat het “watergewelf” tijdens de Zondvloed over de aarde werd uitgestort en dat hierdoor de ideale leefomstandigheden werden beëindigd. Vergelijk de leeftijden vóór de Zondvloed (Genesis 5:1-32) eens met de leeftijden na de Zondvloed (Genesis 11:10-32). Meteen na de Zondvloed zijn de leeftijden al drastisch verlaagd.

Een andere factor die in beschouwing moet worden genomen is dat de menselijke genetische code in de eerste paar generaties na de Schepping nog niet veel defecten kende. Adam en Eva werden perfect geschapen. Zij waren ongetwijfeld zeer resistent tegen ziekten en kwalen. Hun afstammelingen zouden deze voordelen van hen geërfd hebben, hoewel in mindere mate. En met het verstrijken van de tijd raakte de menselijke genetische code als gevolg van de zonde steeds meer bedorven en werden de mensen steeds vatbaarder voor de dood en ziekten. Dit zou een drastisch verlaagde levensduur tot gevolg hebben.

© Copyright 2002-2014 Got Questions Ministries.