www.GotQuestions.org/Nederlands
Vraag: "Wat is open theïsme?"

Antwoord:
"Open Theïsme", ook bekend als "openheid theologie" en de "openheid van God", is een poging om een verklaring te vinden voor de voorkennis van God in relatie tot de vrije wil van de mens. De redenering van het open theïsme is in essentie de volgende: (1) mensen zijn daadwerkelijk vrij, (2) als God de toekomst absoluut zou kennen, dan zouden mensen niet werkelijk vrij zijn, (3) daarom weet God niet absoluut alles over de toekomst. Het Open Theïsme stelt dat de toekomst niet bekend kan zijn. Daarom weet God alles wat er ook maar geweten kan worden – maar Hij weet niet hoe de toekomst er uit ziet.

Het Open Theïsme baseert dit geloof op Schriftteksten die beschrijven hoe God “van gedachten verandert”, of “verbaasd is” of “schijnbaar aan kennis lijkt te winnen” (Genesis 6:6; 22:12; Exodus 32:14; Jona 3:10). In het licht van vele andere Schriftteksten die God’s kennis over de toekomst verkondigen moeten deze Schriftteksten geïnterpreteerd worden als beschrijvingen van God over Zichzelf die wij als mensen niet kunnen begrijpen. God weet wat onze daden en beslissingen zullen zijn, maar Hij “verandert van gedachten“ met betrekking tot Zijn daden, gebaseerd op onze daden. Het feit dat God “verbaasd“ of teleurgesteld is over de kwaadaardigheid van de mensheid betekent niet dat Hij Zich er niet van bewust was dat dit zou gebeuren. In tegenstelling tot het Open Theïsme stelt Psalm 139 in verzen 4 en 16: " Als er nog geen woord op mijn tong is, zie, HEERE! Gij weet het alles... en al deze dingen waren in Uw boek geschreven, de dagen als zij geformeerd zouden worden, toen nog geen van die was" (Statenvertaling). Hoe kon God in het Oude Testament ingewikkelde details over Jezus Christus voorspellen als Hij de toekomst niet zou kennen? Hoe kon God op welke manier dan ook onze eeuwige verlossing garanderen als Hij niet zou weten wat de toekomst zal brengen?

Uiteindelijk is het zo dat het Open Theïsme faalt in haar pogingen om het onverklaarbare te verklaren – de relatie tussen God’s voorkennis en de vrije wil van de mensheid. Net zoals extreme vormen van het Calvinisme falen omdat zij menselijke wezens tot het niveau van vooraf geprogrammeerde robots verlagen, zo faalt ook het Open Theïsme omdat deze theologie de ware alwetendheid van God ontkent. God moet door middel van geloof worden begrepen, want “zonder het geloof is het onmogelijk God welgevallig te zijn" (Hebreeën 11:6a). Het concept van het Open Theïsme is daarom niet bijbels. Het is slechts één van de manieren waarop de eindige mens met zijn eindige verstand probeert om een Oneindige God te begrijpen en je kunt dit vergelijken met pogingen om een oceaan leeg te drinken. Het Open Theïsme moet door volgelingen van Christus worden afgewezen. Het Open Theïsme biedt ons een verklaring voor de relatie tussen God’s voorkennis en de menselijke vrije wil – maar dit is niet de Bijbelse verklaring.

© Copyright 2002-2014 Got Questions Ministries.