www.GotQuestions.org/Nederlands
Vraag: "Hoe kan ik een valse leermeester / valse profeet herkennen?"

Antwoord:
Jezus waarschuwde ons dat er “valse messiassen en valse profeten” zullen komen die zullen proberen om God’s uitverkorenen te misleiden (Matteüs 24:23-27; zie ook 2 Petrus 3:3 en Judas 17-18). Je kunt jezelf als volgt tegen valse leerstellingen en valse leermeesters beschermen: weet wat de waarheid is. Om een vervalsing te kunnen herkennen, moet je weten hoe het echte origineel er uit ziet. Elke gelovige die “eerlijk uitkomt voor het woord van de waarheid” (2 Timoteüs 2:15) en die de Bijbel zorgvuldig bestudeert kan valse doctrines identificeren. Een gelovige die bijvoorbeeld de activiteiten van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest in Matteüs 3:16-17 heeft gelezen zal onmiddelijk elke doctrine aanvechten waarin de Drieëenheid wordt ontkend. Daarom bestaat “les één” uit het bestuderen van de Bijbel en het beoordelen van alle leerstellingen door te onderzoeken wat de Schrift zegt.

Jezus zei: “Aan de vrucht kent men de boom” (Matteüs 12:33). Wanneer we willen zien of er “vruchten” worden voortgebracht, dan kunnen we de volgende drie specifieke proeven op elke leermeester toepassen om te bepalen hoe nauwkeurig de zaken zijn die hij of zij onderwijst:

  1. Wat zegt de leermeester over Jezus? In Matteüs 16:15 vraagt Jezus: “En jullie, wie ben Ik volgens jullie?’” Petrus antwoordt: “U bent de Messias, de Zoon van de levende God” en Jezus noemt Petrus “gezegend” omdat hij dit antwoord heeft gegeven. In 2 Johannes 1:9 lezen we: “Iedereen die te ver wil gaan en niet bij de leer van Christus blijft, heeft God niet. Wie bij die leer blijft, heeft zowel de Vader als de Zoon”. Met andere woorden: Jezus Christus en Zijn verlossende werk zijn van het grootste belang; pas op voor eenieder die ontkent dat Jezus gelijk staat aan God, die de plaatsvervangende dood van Jezus doelbewust onderschat, of die de menselijkheid van Jezus ontkent. 1 Johannes 2:22 zegt: “Wie is de leugenaar? Wie anders dan hij die loochent dat Jezus de Messias is? De antichrist is hij die de Vader en de Zoon verloochent”.

  2. Verkondigt deze leermeester het evangelie? Het evangelie wordt gedefiniëerd als het goede nieuws over de dood, de begrafenis en de wederopstanding van Jezus, zoals deze in de Schriftteksten zijn beschreven (1 Korintiërs 15:1-4). Hoe mooi deze ook mogen klinken, uitspraken als “God houdt van je”, “God wil dat we de hongerigen voeden” en “God wil dat je een weelderig leven leidt” zijn NIET de volledige boodschap van het evangelie. Zoals Paulus ons in Galaten 1:7 waarschuwt: “Er zijn alleen maar lieden die u verontrusten en het evangelie van Christus willen verdraaien”. Niemand, zelfs geen groots leermeester, heeft het recht om de boodschap te veranderen die ons door God is gegeven. “Wat wij vroeger hebben gezegd zeg ik nu opnieuw: als iemand u een ander evangelie verkondigt dan u ontvangen hebt: hij zij vervloekt!” (Galaten 1:9).

  3. Heeft deze leermeester karaktereigenschappen die de Heer eren? Judas 1:11 zegt het volgende over valse leermeesters: “Wee hun! Ze zijn de weg van Kaïn opgegaan. Net als Bileam hebben zij zich voor geld overgegeven aan bedrog, en evenals Korach hebben zij zich door hun weerspannigheid in het verderf gestort”. Met andere woorden: een valse leermeester kan herkend worden aan zijn hoogmoed (Kaïn’s afwijzing van God), hebzucht (Bileam’s profeteren voor geld) en rebellie (Korach’s promotie van zichzelf boven Mozes).

Als je dit onderwerp nu dieper wilt bestuderen, kijk dan eens naar de boeken die specifiek werden geschreven om valse leerstellingen binnen de kerk te bestrijden: Galaten, 2 Petrus, 2 Johannes en Judas. Vaak is het moeilijk om een valse leermeester / valse profeet als zodanig te herkennen. Maar dat is precies wat een “wolf in schaapskleren” is. Satan en zijn demonen doen zich voor als “engelen van het licht” (2 Korintiërs 11:14) en zijn dienaren vermommen zich als dienaren der gerechtigheid (2 Korintiërs 11:15). Alleen door grondig bekend te zijn met de waarheid zullen we in staat zijn om een vervalsing te herkennen.

© Copyright 2002-2014 Got Questions Ministries.