www.GotQuestions.org/Nederlands
Vraag: "Wie is Satan?"

Antwoord:
De dingen die mensen over Satan geloven variëren van het absurde tot het abstracte: van een klein rood mannetje met hoorns die op je schouder zit en je aanmoedigt om te zondigen, tot een uitdrukking die gebruikt wordt om de personificatie van het kwaad te beschrijven. Maar de Bijbel geeft ons een heldere afschildering van wie Satan is, en hoe hij onze levens beïnvloedt. Eenvoudig gezegd wordt Satan door de Bijbel gedefiniëerd als een engelachtig wezen dat als gevolg van zonde uit zijn positie in de hemel viel en die zich nu lijnrecht tegenover God bevindt en alles doet wat hij maar kan om God’s doeleinden voor de mensheid teniet te doen.

Satan werd als een heilige engel geschapen. Jesaja 14:12 noemt mogelijk de naam van Satan vóór zijn val: Lucifer, oftewel Morgenster. Ezechiël 28:12-14 beschrijft Satan als iemand die geschapen werd als een cherub, en als degene die kennelijk de hoogst geschapen engel was. Door zijn schoonheid en status werd hij arrogant en hij besloot dat hij op een troon wilde zitten die zich boven die van God bevond (Jesaja 14:13-14; Ezechiël 28:15; 1 Timoteüs 3:6). Satan’s hoogmoed leidde tot zijn val. Let eens op de vele “Ik zal…” uitspraken in Jesaja 14:12-15 (Statenvertaling, bijvoorbeeld). Vanwege zijn zonden werd Satan door God uit de hemel gegooid.

Satan werd de heerser van deze wereld die onafhankelijk van God functioneert, en de prins van de machten in de lucht (Johannes 12:31; 2 Korintiërs 4:4; Efeziërs 2:2). Hij is een aanklager (Openbaring 12:10), een verleider (Matteüs 4:3; 1 Tessalonicenzen 3:5) en een bedrieger (Genesis 3; 2 Korintiërs 4:4; Openbaring 20:3). Zijn naam betekent zelf “tegenstander” of “iemand die tegenwerkt”. Een andere naam die voor Satan wordt gebruikt, de “duivel”, betekent “lasteraar.”

Ook al werd hij uit de hemel geworpen, toch streeft hij er nog steeds naar om zijn troon boven die van God te vestigen. Hij vervalst alles wat God doet, in de hoop dat de wereld hem zal aanbidden en om oppositie tegen God’s koninkrijk op te stoken. Satan is de uiteindelijke bron achter elke valse cultus en wereldreligie. Satan zal alles doen wat hij maar kan om God, en zij die God volgen, tegen te werken. Maar, Satan’s noodlot is bezegeld – een eeuwigheid in de poel van vuur (Openbaring 20:10).

© Copyright 2002-2015 Got Questions Ministries.