www.GotQuestions.org/Nederlands
Vraag: "Hoe kan ik weten of iets een zonde is?"

Antwoord:
Aan deze vraag zijn twee verschillende aspecten verbonden. (1) Er zijn dingen waarvan de Bijbel ons specifiek vertelt dat deze zonden zijn. Voorbeelden hiervan zijn onder andere Spreuken 6:16-19; Galaten 5:19-21; 1 Korintiërs 6:9-10. Er kan geen twijfel over bestaan dat deze Schriftteksten de genoemde activiteiten als zondig beschouwen, dat wil zeggen dingen die God niet kan goedkeuren. Moord, overspel, liegen, stelen, etcetera. Er bestaat geen twijfel over dat de Bijbel dergelijke zaken als zonden bestempelt. (2) Het wordt moeilijker wanneer we willen bepalen wat zondig is op gebieden die de Bijbel niet rechtstreeks bespreekt. Wanneer de Bijbel een bepaald onderwerp niet behandelt, dan hebben we in Zijn Woord enkele algemene principes ter beschikking die ons kunnen leiden. (a) Wanneer er geen specifieke referentie in de Bijbel bestaat, dan is het goed om jezelf niet de vraag te stellen of het verkeerd is, maar of het ongetwijfeld goed is. De Bijbel vertelt ons bijvoorbeeld om “iedere gelegenheid te benutten” (Kolossenzen 4:5). We hebben maar weinig dagen hier op aarde beschikbaar en deze zijn allemaal dierbaar, in verhouding tot de eeuwigheid, en dus zouden we nooit tijd moeten verspillen aan zelfzuchtige dingen, maar zouden we onze tijd moeten besteden aan “goede en waar nodig opbouwende woorden, die goed doen aan wie ze hoort” (Efeziërs 4:29).

(b) Een goede proef bestaat uit het vaststellen of we God op een eerlijke manier, met een goed geweten, kunnen vragen om deze bepaalde activiteit te zegenen en om deze voor Zijn eigen goede doeleinden te gebruiken. "Dus of u nu eet of drinkt of iets anders doet, doe alles ter ere van God" (1 Korintiërs 10:31). Als er ruimte voor twijfel bestaat over de vraag of deze activiteit God al dan niet zal behagen, dan kan deze het beste worden opgegeven. "Alles wat niet uit geloof voortkomt is zondig" (Romeinen 14:23). (c) We moeten niet vergeten dat onze lichamen, net als onze zielen, zijn vrijgekocht en aan God toebehoren. "Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam en met uw geest, die van God zijn" (1 Korintiërs 6:19,20). Deze grootse waarheid zou een werkelijke betekenis moeten hebben voor alles wat we doen en wat we met onze lichamen van plan zijn.

(d) We moeten onze daden niet alleen in relatie tot God evalueren, maar ook in relatie tot de gevolgen die deze op onze familie, vrienden en andere mensen in het algemeen hebben. Zelfs als een bepaald iets ons niet zelf persoonlijk kwaad zal berokkenen, is het toch verkeerd als dit iemand anders op een schadelijke manier beïnvloedt. "Vlees, wijn of iets anders waaraan uw broeder of zuster aanstoot neemt, kunt u beter laten staan… Wij, de sterken, moeten de zwakken in hun kwetsbaarheid helpen en niet ons eigen belang dienen" (Romeinen 14:21; 15:1). (e) Tenslotte moeten we in het achterhoofd houden dat Jezus Christus onze Heer en Verlosser is en dat we niets anders moeten toestaan om de prioriteit over te nemen die we toekennen aan het afstemmen van onze levens op Zijn wil. Geen gewoonte, geen verzetje en geen ambitie mag een buitensporige invloed op onze levens hebben – alleen Christus heeft die autoriteit. "Zeker, alles is mij toegestaan, maar ik mag me door niets laten beheersen" (1 Korintiërs 6:12). "Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus" (Kolossenzen 3:17).

© Copyright 2002-2014 Got Questions Ministries.