Wat is agnosticisme?Vraag: "Wat is agnosticisme?"

Antwoord:
Agnosticisme is het standpunt dat zegt dat het onmogelijk is om te weten of God bestaat of om te bewijzen dat God bestaat. Het woord “agnosticus” betekent in essentie “zonder kennis”. Agnosticisme is een intellectueel eerlijker vorm van het atheďsme. Atheďsten beweren dat God niet bestaat – een onbewijsbare positie. Het agnosticisme beweert dat God’s bestaan noch bewezen noch weerlegd kan worden – dat het onmogelijk is om te weten of God bestaat. In dit opzicht heeft het agnosticisme gelijk. God’s bestaan kan inderdaad niet empirisch bewezen of weerlegd worden.

De Bijbel vertelt ons dat we in geloof moeten aanvaarden dat God bestaat. Hebreeën 11:6 zegt: “Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat, en wie hem zoekt zal door hem worden beloond”. God is geest (Johannes 4:24) dus Hij kan noch gezien noch aangeraakt worden. Tenzij God er voor kiest om Zichzelf te openbaren, is Hij feitelijk onzichtbaar voor onze zintuigen (Romeinen 1:20). De Bijbel leert ons dat het bestaan van God duidelijk in het universum kan worden waargenomen (Psalm 19:2-5), in de natuur ervaren kan worden (Romeinen 1:18-22), en in onze harten bevestigd kan worden (Prediker 3:11).

Agnosticisme is in essentie de onbereidwilligheid om een beslissing vóór of tegen God’s bestaan te nemen. Het is het ultieme voorbeeld van “op de schutting zitten”. Theďsten geloven dat God bestaat. Atheďsten geloven dat God niet bestaat. Agnostici geloven dat we noch moeten geloven in God’s bestaan noch hier niet in moeten geloven – omdat het onmogelijk is om te weten welke van deze twee keuzes waar is.

Laten we voor deze discussie eens het duidelijke en niet te ontkennen bewijsmateriaal voor God’s bestaan terzijde leggen. Als we de posities van het theďsme en het atheďsme/agnosticisme eens op dezelfde hoogte plaatsen, wat is dan “zinniger” om te geloven – met betrekking tot de mogelijkheid van een leven na de dood? Als er geen God is, dan houden theďsten en atheďsten/agnostici na hun dood allen op te bestaan. Als er wel een God is, dan moeten atheďsten en agnostici zich dus tegenover Iemand verantwoorden wanneer zij sterven. Vanuit dit perspectief is het ongetwijfeld “zinniger” om een theďst te zijn dan een atheďst/agnosticus. Als geen van beide standpunten kan worden bewezen, lijkt het dan niet wijs om alles op alles te stellen om in een standpunt te geloven dat een oneindig en eeuwig beter resultaat kan hebben?

Het is normaal om twijfels te hebben. Er zijn zo veel dingen in deze wereld die we niet kunnen begrijpen. Vaak twijfelen mensen aan God’s bestaan omdat ze niet begrijpen wat Hij doet en wat Hij toestaat, of het hier niet mee eens zijn. Maar wij zouden -als beperkte, eindige mensen- niet moeten verwachten dat we kunnen begrijpen wat een eeuwige, onbeperkte God kan doen. Romeinen 11:33-34 roept uit: “O onpeilbare rijkdom van Gods wijsheid en kennis! Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beslissingen, hoe onnaspeurlijk zijn wegen! Wie kent de gedachte van de Heer? Wie is zijn raadsman geweest?” We moeten in vertrouwen geloven dat God bestaat en in geloof op Zijn wegen vertrouwen. God is er klaar voor om Zichzelf op wonderbaarlijke manieren te openbaren aan de mensen die in Hem willen geloven, en Hij is ook bereid om dit te doen. Deuteronomium 4:29 verkondigt: “Maar zoekt u daar de HEER uw God weer, dan zult u Hem vinden, als u Hem tenminste zoekt met heel uw hart en heel uw ziel.”


Terug naar Nederlandse home pageAanbevolen door GotQuestions.org:Wat is agnosticisme?