Wat zegt de Bijbel over geestelijke oorlogvoering?Vraag: "Wat zegt de Bijbel over geestelijke oorlogvoering?"

Antwoord:
Er zijn twee belangrijke vergissingen die worden gemaakt op het gebied van geestelijke oorlogvoering: deze te veel benadrukken en deze niet genoeg benadrukken. Sommige mensen denken dat elke zonde, elk conflict en elk probleem veroorzaakt wordt door demonen die moeten worden uitgedreven. Andere mensen negeren het geestelijke domein volledig. Feit is dat de Bijbel ons leert dat onze strijd tegen geestelijke machten moet worden gevoerd. De sleutel tot succes in onze spirituele oorlogvoering is het vinden van de Bijbelse balans. Jezus dreef soms demonen uit mensen, en in andere gevallen genas Hij mensen zonder het demonische ook maar te noemen. De Apostel Paulus vertelt Christenen dat we oorlog moeten voeren tegen de zonden die zich in ons zelf bevinden (Romeinen 6) en om oorlog te voeren tegen het kwaad (Efeziërs 6:10-18).

Efeziërs 6:10-12 verkondigt: “Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen." Deze tekst leert ons enkele cruciale waarheden: (1) We kunnen alleen maar sterk zijn in de kracht van de Heer, (2) Het is God’s wapenrusting die ons beschermt, (3) Onze strijd is gericht op geestelijke kwaadaardige machten in de wereld.

(1) Een krachtig voorbeeld hiervan is de aartsengel Michaël in Judas vers 9. Michael, die waarschijnlijk de machtigste van alle engelen van God is, pakte Satan niet op eigen kracht aan, maar zei: “Moge de Heer u straffen!“ Openbaring 12:7-8 vertelt ons dat Michaël Satan in de eindtijd zal verslaan. Maar toch, toen het opkwam op een conflict met Satan handelde Michaël in God’s naam en autoriteit, en niet in zijn eigen naam en autoriteit. Wij, als Christenen, kunnen alleen maar door middel van onze relatie met Christus enige autoriteit over Satan en zijn demonen hebben. Alleen in Zijn naam hebben we macht om deze strijd aan te gaan.

(2) Efeziërs 6:13-18 geeft ons een beschrijving van de geestelijke wapenrusting die God ons heeft gegeven. We moeten standvastig zijn met (a) de waarheid als gordel, (b) gerechtigheid als harnas, (c) het evangelie van de vrede als sandalen, (d) het geloof als schild, (e) de helm van de verlossing, (f) het zwaard van de de Geest, en (g) gebed geleid door de Geest. Wat stellen deze delen van de spirituele wapenrusting voor in onze geestelijke oorlogvoering? We moeten de waarheid spreken tegenover Satan’s leugens. We moeten onze vrede vinden in het feit dat we gerechtvaardigd zijn door de offergave die Christus voor ons deed. We moeten het evangelie verspreiden, ongeacht hoe veel weerstand we daarbij ondervinden. We moeten standvastig zijn in ons geloof, ongeacht hoe krachtig we worden aangevallen. Onze ultieme verdediging is de zekerheid die we over onze verlossing hebben en het feit dat geestelijke machten deze niet van ons af kunnen nemen. Ons offensieve wapen moet het Woord van God zijn, niet onze eigen meningen of gevoelens. We moeten het voorbeeld van Jezus volgen door te herkennen dat sommige geestelijke overwinningen alleen door middel van gebed behaald kunnen worden.

Jezus is ons ultieme voorbeeld voor geestelijke oorlogvoering. Bekijk eens hoe Jezus met directe aanvallen van Satan omging: " Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. Nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had hij grote honger. Nu kwam de beproever naar hem toe en zei: ‘Als u de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen.’ Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”’ Vervolgens nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste punt van de tempel. Hij zei tegen hem: ‘Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: “Zijn engelen zal hij opdracht geven om u op hun handen te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen.”’ Jezus antwoordde: ‘Er staat ook geschreven: “Stel de Heer, uw God, niet op de proef.”’ De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht en zei: ‘Dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt.’ Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.”’ Daarna liet de duivel hem met rust, en meteen kwamen er engelen om voor hem te zorgen" (Matteüs 4:1-11). De beste manier om Satan te bestrijden is de manier die Jezus ons toonde en dat was door de Schriftteksten aan te halen, omdat de duivel niet bestand is tegen het zwaard van de Geest, het Woord van de Levende God.

Het ultieme voorbeeld van hoe we ons niet in de geestelijke oorlogvoering moeten mengen waren de zeven zonen van Skevas. “Ook enkele rondtrekkende Joodse geestenbezweerders probeerden boze geesten uit te drijven door het uitspreken van de naam van de Heer Jezus. Ze zeiden: ‘Ik bezweer jullie bij Jezus, die door Paulus wordt verkondigd!’ Het waren de zeven zonen van Skevas, een Joodse hogepriester, die dit deden. Maar de boze geest gaf hun ten antwoord: ‘Jezus ken ik, en Paulus ook, maar wie zijn jullie?’ De man die door de boze geest bezeten was, sprong op hen af en ging hen met zo veel geweld te lijf dat ze naakt en gewond uit het huis wegvluchtten" (Handelingen 19:13-16). Wat was het probleem dan? De zeven zonen van Skevas gebruikten de naam van Jezus. Dat is niet genoeg. De zeven zonen van Skevas hadden geen relatie met Jezus en daarom waren hun woorden volledig verstoken van macht of autoriteit. De zeven zonen van Skevas stelden hun vertrouwen in een methodologie. Ze vertrouwden niet op Jezus en ze gebruikten het Woord van God niet in hun geestelijke oorlogvoering. Het resultaat hiervan was dat ze een vernederend pak slaag kregen. Laat ons lering trekken uit hun slechte voorbeeld en de geestelijke oorlogvoering uitvoeren op de manier die de Bijbel voor ons beschrijft.

Wat zijn dan samengevat de sleutels tot succes in onze geestelijke oorlogvoering? Ten eerste moeten we op God’s macht vertrouwen en niet onze eigen macht. Ten tweede moeten we de strijd met de vijand in de naam van Jezus aangaan, niet in onze eigen naam. Ten derde moeten we onszelf met de volledige wapenrusting van God beschermen. Ten vierde moeten we de oorlog voeren met het zwaard van de Geest – het Woord van God. Tenslotte moeten we niet vergeten dat, hoewel we een geestelijke oorlog tegen Satan en zijn demonen voeren, niet elke zonde of probleem een demoon is die bestreden moet worden. “Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad” (Romeinen 8:37).


Terug naar Nederlandse home pageAanbevolen door GotQuestions.org:Wat zegt de Bijbel over geestelijke oorlogvoering?