Waarom zou ik in georganiseerde religie moeten geloven?Vraag: "Waarom zou ik in georganiseerde religie moeten geloven?"

Antwoord:
Het woordenboek geeft ons de volgende definitie voor het woord “religie”: “geloof in God of goden die aanbeden moeten worden, wat gewoonlijk wordt uitgedrukt in gedragingen en rituelen; elk specifiek systeem van geloof, aanbidding, etcetera, waarbij vaak een ethische code betrokken is”. In het licht van deze definitie heeft de Bijbel het inderdaad over georganiseerde religie en in veel gevallen zijn de doelen en de gevolgen van “georganiseerde religie” geen zaken waar God zo tevreden mee is. Hier beneden volgen enkele voorbeelden waarin georganiseerde religie wordt beschreven.

Genesis 11:1-9: In wat wellicht het eerste geval van georganiseerde religie is, organiseerden de afstammelingen van Noach zich om een toren te bouwen met het geloof dat ze gered zouden zijn als ze deze toren maar hoog genoeg zouden kunnen bouwen. Zij geloofden dat hun eenheid belangrijker was dan hun relatie met God. Maar God kwam daarop in actie en verwarde hun talen, en hiermee verbrak hij deze religie.

Exodus 6 en verder: God had aan Abram (Abraham) beloftes gemaakt over een speciale relatie tussen zijn afstammelingen en God. Maar, we zien hoe deze “georganiseerde” religie voor de natie bij de exodus begint en door de hele geschiedenis van de Israëlieten werkzaam is. De Tien Geboden, het Tabernakel, het systeem van offergaven, etcetera, werden allemaal door God georganiseerd en moesten door de Israëlieten gevolgd worden. Een diepere studie van het Nieuwe Testament verduidelijkt dat het einddoel van deze religie was om de volgeling naar Christus te leiden (Galaten 3; Romeinen 7). Maar, velen begrepen dit verkeerd en hebben de elementen van deze religie aanbeden in plaats van de Ware God zelf.

Rechters en verder: Veel van de conflicten waarbij de Israëlieten betrokken waren hadden te maken met het conflict over georganiseerde religie. Voorbeelden zijn onder meer: Baäl (Rechters 6; 1 Koningen 18); Dagon (1 Samuël 5); Moloch (2 Koningen 23:10). God gebruikte deze religies om Zijn macht te tonen door hen te verslaan.

De Evangelies: De Farizeeën en Sadduceeën representeerden in de tijd van Christus de georganiseerde religie. Jezus confronteerde hen onophoudelijk over hun valse leerstellingen en hun hypocritische levensstijlen. Veel van hen veranderden en verlieten deze georganiseerde religie – Paulus is een goed voorbeeld.

De Epistels (brieven): Er waren bepaalde georganiseerde groepen die het evangelie vermengden met bepaalde lijsten van vereiste daden. Zij probeerden ook druk op gelovigen uit te oefenen om deze nieuwe religie te accepteren. Galaten en Kolossenzen waarschuwen hiervoor.

Openbaring: Zelfs in de eindtijd zal georganiseerde religie een invloed op de wereld hebben wanneer de Antichrist de éne wereldreligie zal instellen.

In de meeste gevallen zijn de eindresultaten van “georganiseerde religie” afleidingen van de intenties van God. Maar, de Bijbel heeft het ook over georganiseerde Christenen (gelovigen) die een onderdeel van Zijn plan vormen. Deze worden kerken genoemd. De beschrijvingen in het boek Handelingen en in de Epistels geven ons aanwijzingen dat de kerken georganiseerd en onderling afhankelijk moeten zijn. Deze organisatie leidt tot bescherming, productiviteit en de mogelijkheid om andere mensen te bereiken en te bedienen (Handelingen 2:41-47).

In dit geval zou het beter zijn om over een “georganiseerde relatie” te spreken. Er bestaat geen plan om God te bereiken (Hij reikt Zijn hand naar hen uit). Er is geen trots (alles wordt door genade ontvangen). Er zou niet over leiderschap gekibbeld moeten worden (Christus is het Hoofd - Kolossenzen 1:18). Er zouden geen vooroordelen moeten bestaan (We zijn allen één in Christus – Galaten 3:28). Het georganiseerd zijn is niet het probleem. Het volgen van een religie is het probleem.


Terug naar Nederlandse home pageAanbevolen door GotQuestions.org:Waarom zou ik in georganiseerde religie moeten geloven?