इसाई बप्तिस्मा को महत्व के हो ?प्रश्न: इसाई बप्तिस्मा को महत्व के हो ?

उत्तर:
इसाई बप्तिस्मा बाइबल अनुसार एउटा विश्वासीको जीवनको भित्री रुपमा घटेको कुराको बाहिरी गवाही हो । इसाई बप्तिस्माले ख्रीष्टको मृत्यु गडाई र पुनरुत्थान संग भएको एउटा विश्वासीको पहिचानको चित्रण गर्दछ । बाइबलले घोषणा गर्दछ कि, के तिमीहरु जान्दैनौं हामी सबै, जतिले ख्रीष्टमा बप्तिस्मा लियौं, उहाँको मृत्युमा बप्तिस्मा लिएका थियौं ? यसकारण हामी बप्तिस्माद्वारा हामी मृत्युमा उहाँसंगै माडियौं, ताकि जसरी पिताकेा महिमाद्वारा ख्रीष्ट मरेकाहरुबाट जीवित पारिनुभयो, त्यसरी हामी पनि नयाँ जीवनको मार्गमा हिँडौं (रोमी ६:३-४ NIV)। इसाई बप्तिस्मा मा पानीमा डुबेको अवस्थाले ख्रीष्टसंग गाडिएको चित्रण गर्दछ । पानीबाट बाहिर निस्केर आएको अवस्थाले चाँहि ख्रीष्टको पुनरुत्थानको चित्रण गर्दछ ।

इसाई बप्तिस्मामा एउटा व्यक्तिले बप्तिस्मा लिनु भन्दा अघि उसमा दुईवटा कुराहरुको आवश्यकता हुन्छ (१) त्यो व्यत्तिले ख्रीष्टलाई मुक्तिदाताकेा रुपमा विश्वास गरेको हुनुपर्छ र (२) त्यो व्यक्तिले बप्तिस्माले के बताउछ भन्ने कुरा बुझेको हुनु पर्छछ । यदि एउटा व्यक्तिले प्रभु येशुलाई मुक्तिदाताको रुपमा जान्दछ र इसाई बप्तिस्मा चाँहि ख्रीष्टमा भएको उसको विश्वासको सार्वनजिक घोषण गर्ने आज्ञाकारीताकेा एउटा कदम हो भनी बुझ्दछ र बप्तिस्मा लिन इच्छा गर्दछ भनेउसलाई बप्तिस्मा हुनबाट कसैले रोक्न सक्दैन । बाईबल अनुसार इसाई बप्तिस्मा आज्ञापालनको एउटा कदम हो मुक्तिको निम्ति केवल ख्रीष्टमा भएको कसैको विश्वासको एक सार्वजनिक घोषणा हो । इसाई बप्तिस्मा महत्वपूर्ण छ किनभने यो एक आज्ञापालनको कदम हो सार्वनजिकरुपले ख्रीष्टमा भएको विश्वासको घोषणा गराई हो र उहाँप्रतिको समर्पणता हो अनि ख्रीष्टको मृत्यु गडाई र पुनरुत्थानसंगको पहिचान हो ।नेपाली सुरुवात(होमपेज) पानामा फर्कनुहोशइसाई बप्तिस्मा को महत्व के हो ?