बाइबलको विषयमा प्रश्नहरुबाइबलको विषयमा प्रश्नहरु

के वाइवल साँच्चै परमेश्वरको बचन हो?

बाइबल प्रेरणाद्वारा आएको भन्नाले के बुझिन्छ ?

के बाइबलमा गल्तीहरु, खण्डनहरु अथवा अन्तरहरु छन् त ?

बाइबलको क्यानोनलाई कहिले र कसरी एकैसाथमा राखियो ?

के बाइबल आजको लागि पनि प्रासंगिक छ त ?

बाइबल अध्ययन गर्ने सठीक तरिका के हो ?

परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्न हाम्रो लागि किन महत्वपूर्ण छ ? हामीले किन बाइबल पढ्नु अध्ययन गर्नुपर्दछ त ?नेपाली सुरुवात(होमपेज) पानामा फर्कनुहोशबाइबलको विषयमा प्रश्नहरु