के पशु पंक्षीहरु र्स्वर्ग जान्छन् ? के पशु पंक्षीहरुका आत्मा हुन्छ ?प्रश्न: के पशु पंक्षीहरु र्स्वर्ग जान्छन् ? के पशु पंक्षीहरुका आत्मा हुन्छ ?

उत्तर:
पशु पंक्षीहरुका आत्मा हुन्छ वा हुदैन वा पशु पंक्षीहरु र्स्वर्ग जानेछ भन्ने कुरामा बाइबलले कुनै विशेष शिक्षा दिदैन । यधपि , हामीले केही सामान्य धर्मशास्त्रीमा सिद्धान्तहरु लिएर यस विषय माथी प्रकाश पार्न सक्छौ । बाइबलले बताउँछ कि मानिस ( उत्पति २: ७ ) र पशु ( उत्पति १ :३०- ६: १७ -७: १५- २२ ) दुबैमा जीवनको सास छ । मानिस र पशु बीचको पहिलो भिन्नता भनेको नै मानिस परमेश्वरको स्वरुप र प्रतिरुपमा सृष्टि भएको छ (उत्पति १ :२६ -२७ ) । पशुहरु परमेश्वरको स्वरुप तथा प्रतिरुपमा सृष्टि भएका छैनन् । परमेश्वरको स्वरुप तथा प्रतिरुपमा सृष्टि भएका भन्नुको अर्थ चाँहि मानिस परमेश्वर जस्तै आत्मिक ,क्षमता, भावना, मन र इच्छा शक्ति भएका र मृत्यू पछि पनि यो रुप निरन्तर रहिरहने किसिम वा अमुर्त रुप भए पनि त्यो पक्कै भिन्नै र कमसल किसिमका हुन्छन् यो भिन्नता सम्भवत यस कारणले छ कि पशु पंक्षीहरुका आत्मा मृत्यू पछि जारी रहदैन । यो प्रश्नमा विचार गनुपर्ने अर्को कारण त्यो कि परमेश्वरले पशु पंक्षीहरुलाई उत्पतिमा उँहाको सृजनात्मक प्रकियाको एक अंशको रुपमा सृष्टि गर्नुभयो ।

परमेश्वरले पशु पंक्षीहरु बनाउनु भयो र तिनिहरु ऋसल थिए ( उत्पति १ १५ ) यसकारण नयाँ पृथ्वीमा किन पशु पंक्षीहरु हुन सक्दैन भन्ने कुराको कारण त्याँहा छैन ( प्रकाश २१: १ ) । एक हजार वर्षो राज्यको अवधिमा चाँहि निश्चय पनि पशु पंक्षीहरु हुनेछन् ( यशैया ११ :६ ,६५: २५ ) के यी मध्येका केहि पशुहरु हामी पृथ्वीमा हुदा भएका पशुहरु हुन सक्छ वा सक्दैन भन्ने कुरा निश्चित भएर भन्न असम्भव छ । यो जे भए पनि हामीलाई थाहा छ कि परमेश्वर हामी आफैलाई उँहाको निर्णय सहितको पुर्ण सहमतिमा पाउनेछौ र्स्वर्गमा हुन्छौ ।नेपाली सुरुवात(होमपेज) पानामा फर्कनुहोशके पशु पंक्षीहरु र्स्वर्ग जान्छन् ? के पशु पंक्षीहरुका आत्मा हुन्छ ?