के अनन्त सुरक्षा बाइबलीय हो ?प्रश्न: के अनन्त सुरक्षा बाइबलीय हो ?

उत्तर:
जब मानिसहरुले ख्रीष्टलाई तिनीहरुका मुक्तिदाताको रुपमा जान्ने छन्, तिनीहरु परमेश्वरसंगको सम्बन्धभित्र ल्याइएका हुने छन् जसले तिनीहरुका अनन्त सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन्छ । यहूदा २४ पदले घोषणा गर्दछ, "अब, जसले तिमीहरुलाई पापमा फस्नदेखि बचाउन सक्नुहुन्छ, र जसले तिमीहरुलाई आनन्दसहित उहाँकै महिमाको सामने निष्कलङ्क प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ ।" परमेश्वरको शक्तिले विश्वासीहरुलाई पापमा फस्नदेखि बचाउँन सक्छ । हामीलाई उहाँको महिमित उपस्थितिमा प्रस्तुत गर्नु, यो उहाँको इच्छाको कुरा हो, हाम्रो होइन् । अनन्त सुरक्षा, परमेश्वरले हामीलाई पापमा फस्नदेखि बचाउनुको एउटा परिणाम हो, यो हामीले आफ़्नो मुक्ति कायम राखेको कारणले होइन् ।

प्रभू येशूले घोषणा गर्नु भयो, "तिनीहरुलाई म अनन्त जीवन दिन्छु, र तिनीहरु कहिल्यै नष्ट हुने छैन् र कसैले तिनीहरुलाई मेरो हातबाट खोसी लैजाने छैन । मेरा पिताले ती मलाई दिनुभएको छ, उहाँ सबैभन्दा महान हुनुहुन्छ । पिताको हातबाट कसैले तिनीहरुलाई खोसी लानेछैनन् ।" (यहून्ना १०:२८-२९) । पिता र येशू दुवैले हामीहरुलाई उहाँहरुको हातले मजबूतरुपले कसेर पक्रिनुभएको छ । कसले हामीहरुलाई पिता र पुत्र येशु दुवैको पकडबाट अलग गर्न सक्छ ?

एफिसी ४:३० पदले हामीलाई बताउँछ कि ति विश्वासीहरु, "उद्धारका दिनको लागि छाप लगाएका छन्" । यदि विश्वासीहरु संग अनन्त सुरक्षा नभएको भए, उद्धारको दिन सम्मको लागि साचोरुपले छाप लगाई हुने थिएन्, तर केवल पाप गर्राई, वेमत वा अविश्वासको दिनसम्मको निम्ति मात्र हुन्थ्यो । यहून्ना ३:१५-१६ सम्मका पदहरुले हामीलाई बताउँदछ कि, जसले उहाँमाथि विश्वास गर्दछ त्यसले "अनन्त जीवन" पाउनेछ । यदि एउटा व्यक्तिलाई अनन्त जीवनको प्रतिज्ञा गरिनु पर्ने थियो, तर पछि यो हटाइका भए , आरम्भमा यो कहिल्यै " अनन्त" थिएन् । यदि अनन्त सुरक्षा सत्य होइन् भने, बाइबलमा भएका अनन्त जीवनका प्रतिज्ञाहरु गलत हुन्थ्यो ।

अनन्त सुरक्षाको निम्ति बलियो सार भनेको रोमी ८:३८-३९ मा भएका पदहरु हुन्, "किनकि म यो पक्का गरी जान्दछु, कि मृत्युले वा जीवनले, र्स्वर्गदुतहरुले वा प्रधानताहरुले, वर्तमानका कुराहरुले वा पछि हुने कुराहरुले, वा शक्तिहरुले, उचाईले वा गहिर्राईले, वा सारा सृष्टिमा भएका कुनै पनि कुराले, ख्रीष्ट येशू हाम्रा प्रभूमा भएका परमेश्वरको प्रेमबाट हामीलाई अलग गर्न सक्नेछैन ।" हाम्रो अनन्त सुरक्षा उहाँले जसलाई उद्धार गर्नुभएको छ तिनीहरु प्रतिको परमेश्वरको प्रेममा आधारित छ । हाम्रो अनन्त सुरक्षा ख्रीष्टद्वारा किनिएको, पिताद्वारा प्रतिज्ञा गरिएको, र पवित्र आत्मा द्वारा छाप लगाइएको हो ।नेपाली सुरुवात(होमपेज) पानामा फर्कनुहोशके अनन्त सुरक्षा बाइबलीय हो ?