अन्य भाषामा बोल्ने वरदाने के हो ?प्रश्न: अन्य भाषामा बोल्ने वरदाने के हो ?

उत्तर:
अन्यभाषामा बोल्ने प्रथम घटना पेन्तिकोसको दिनमा घटेको “प्रेरित २:१-४) । प्रेरितहरु बाहिर निस्के अनि भीडलाई तिनीहरुका आफ्नै भाषामा सुसमाचार सुनाए । प्रेरित २:११ पदले भन्दछ, “… अनि हामी आ-आफ्नो भाषामा परमेश्वरका महान् कार्यहरुको चर्चा तिनीहरुले गरिरहेका सुन्दैछौं ।“ यूनानी भाषामा “अन्यभाषा”(Tongues) को यथति अर्थ “भाषा” “Language” भन्ने हुन्छ । यसकार अन्य भाषाको वरदान भनेको कसैले एउटा भाषामा बोल्न सक्नु हो जुन भाषा बोल्ने समुदायको माझ सेवाकाई गर्न उसलाई त्यो प्रदान गरिएको हुन्छ । १ कोरिन्थी १२-१४ अध्यायहरुमा पातालले चमात्कारपूर्ण वरदानहरुका विषयमा वर्णन गर्दछ, जहाँ पावलले त्यसको टिप्पणी गर्दछ , “भाई हो, यदि म तिमीहरुकहाँ अन्य भाषामा बोल्दैआएँ, तर तिमीहरु कहाँ कुनै प्रकाश अथवा ज्ञान वा अगमवाणी वा शिक्षा ल्याइनँ भने मबाट तिमीहरुलाई के फाइदा हुन्छ ?”(१ कोरिन्थी १४:६) । प्रेरित पावलको अनुसार र प्रेरितका पुस्तकमा अन्यभाषालाई वर्णन गरिए अनुसारको सहमतिमा अन्यभाषामा बोल्ने वरदान चाँहि आफ्नै भाषामा परमेश्वरको सन्देश सुन्नेहरुका निम्ति महत्वपूर्ण हुन्छ तर यसलाई अनुवाद गरिएन भने यो काम नलाग्ने हुन्छ ।

अन्यभाषा उल्था गर्ने वरदान भएको एउटा व्यक्तिले (१ कोरिन्थी १२:३० अन्य भाष बोल्ने व्यक्तिले बोलिरहेको भाषा उसलाई वा उनीलाई त्यसको ज्ञान नभएतापनि उसले वा उनीले बुझ्न सक्दछ ।

अन्यभाषा उल्था गर्नेले अन्य भाषा बोल्नेको सन्देश सबैलाई संचार गर्नेछ र यसरी सबैले बुझ्न सक्नेछन् । १ कोरिन्थी १४:१३ पदले भन्दछ कि “यसकारण अन्य भाषामा बोल्नेले त्यसको अर्थ खोल्ने शक्तिको निम्ति प्रार्थना गरोस् ।” उल्था नगरिएको अन्य भाषा पावलको निष्कर्षमा शक्तिशाली छ तर पावलले यो पनि भन्दछ, “तापनि मण्डलीमा अन्य भाषामा दश हजार शब्द बोल्नु भन्दा त बरु आफ्नै दिमागले पाँच ओटा शब्द अरुहरुलाई शिक्षा दिने हेतुले म बोल्न चाहन्छु ।”

के अन्य भाषाको वर्तमान युगको निम्ति हो १ कोरिन्थी १३:८ पदले अन्य भाषा "बन्द हुनेछन” भनी उल्लेख गर्दछ तापनि यसले “बन्द हुनेछ”भन्ने कुरालाई १ कोरिन्थी १३:१० पदमा उल्लेख भएको “सिद्धताको आगमन अघि अन्यभाषा बन्द हुनेछन् भन्ने कुराको प्रमाणको रुपमा अगमवाणीहरु र ज्ञान बन्द हुनेछन् भन्ने कुराको प्रमाणको रुपमा, अगम वाणीहरु र ज्ञान “बितेर जानेछन” वा “टलेर जानेछन” र अन्य भाषा “बन्द हुनेछन” भन्ने भाषामा भएको अन्तर लाई देखाउँदछन् । तापनि मान्न सकिने चाँहि यो खण्डमा स्पष्टरुपले भनिएको छैन । कसैले अन्य भाषामा बोल्ने कुरा चाँहि परमेश्वरको आउँदै गरेको न्यायको चिन्ह हो भन्ने कुराको प्रमाणको रुपमा यशैया २८:११ र योएल २:२८-२९ जस्ता खण्डहरुलाई देखाउँदछन् । १ कोरिन्थी १४:२२ पदले अन्यभाषा “ अविश्वासीहरुका निम्ति चिन्ह हो” भनी व्याख्या गर्दछ । यो तर्क अनुसार अन्य भाषाकोवरदान चाँहि यहूदीहरुका निम्ति एउटा चेतावनी थियो किनकि तिनीहरुले ख्रीष्ट वा मसीहलाई इन्कार गरेको कारण परमेश्वरले तिनीहरुलाई न्याय गर्दै हुनुहुन्थ्यो । यसकारण जब परमेश्वरले साँच्चै ई.स. ७० मा रोमी सम्राज्यद्वारा यरुशलेमलाई विनाश गरी यहूदीहरुलाई न्याय गर्नुभयो तब अन्यभाषा त्यसको लक्ष्य र काम सहित बन्द भयो । अर्को तिर यो हुन सक्ने कुरा हो अन्य भाषा पूरा भएको कुराको पहिलो उद्देश्यले त्यसको समाप्ति अनिवार्यरुपले माग्दैन । धर्मशास्त्रले निश्चितरुपले ठोकेर अन्य भाषाकेा वरदान बन्ध भएको छ भनी भन्दैन ।

यही क्रमश यदि वर्तमान मण्डलीमा अन्य भाषामा बोल्ने वरदान सक्रीय भएको भए धर्मशास्त्रको सहमतिमा प्रदर्शित भएको हुन्थ्यो । यो एउटा वास्तविक र बुझ्न सकिने भाषा हुन्थ्यो (१ कोरिन्थी १४:१०) । यो एउटा व्यक्तिले अर्को भाषा बोल्ने व्यक्तिलाई परमेश्वरकोवचन संचार गर्ने माध्यम हुन्थ्यो (प्रेरित २:६-१२) । यो पावल प्रेरित द्वारा परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञा अनुसार हुन्थ्यो जस्तै लेखिएको, “ कसैले अन्य भाषामा भने दुई जनाले मात्र अथवा बढीमा तीन जना समेतले पालोसंग बोलून् र एक जनाले त्यसको अर्थ खोलोस् । तर अर्थ खोल्ने त्यहाँ कोही नभए बोल्ने मानिस मण्डलीको सभामा चूप रहोस् र त्यो आफै संग र परमेश्वरसंग बोलोस् ।”(१ कोरिन्थी १४:२७-२८) । यो १ कोरिन्थी १४:३३ पदको अधिनमा हुन्थ्यो जहाँ लेखिएको, “ किनकि परमेश्वर गोलमालका परमेश्वर हुनुहुन्न तर शान्तिको परमेश्वर हुनुहुन्छ ।”

परमेश्वरले निश्चय पनि एउटा व्यक्तिलाई अर्को भाषा बोल्ने व्यक्ति संग संवाद गर्न सक्षम बनाउन अन्य भाषा बोल्ने बरदान दिन सक्नुहुन्छ । पवित्र आत्मा अत्मिक वरदान दिने कुरामा सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ (१ कोरिन्थी १२:११) । कल्पना गर्नुहोस् त यदि मिसिनरीहरु अरुको भाषा सिक्न स्कूल जान नपरेका भए र तत्कालै अरुका भाषा बोल्न सक्ने भए कति धेरै मिसिनरीहरु उत्पादन हुन्थे होला । यधपि परमेश्वरले यस्तो गरिरहनु हुन्न । अन्य भाषा नयाँ करारमा भए जस्तै वर्तमान समयमा हुंदैन त्यस्तेा भए यो अत्यन्तै राम्रो र अर्थपूर्ण हुन्थ्यो । धेरै बहू संख्ये विश्वासीहरु जसले अन्यभाषामा बोल्ने वरदानको अभ्यास गरेको दाबी गर्छन वास्तवमा तिनीहरुले माथि उल्लेखित धर्मशास्त्र संगको सहमतिमा जस्तै गर्दैनन् । यो तथ्यहरुले यो निष्कर्षमा पुर्याउँछ कि अन्य भाषाको वरदान बन्द भएको छ अथवा यो वर्तमान मण्डलीको निम्ति परमेश्वरको योजनामा कमसेकम एउटा बिरलता हो ।नेपाली सुरुवात(होमपेज) पानामा फर्कनुहोशअन्य भाषामा बोल्ने वरदाने के हो ?