हजार वर्षको राज्य के हो, र यसलाई यथार्थरुपमा बुझिनु पर्दछ त ?प्रश्न: हजार वर्षको राज्य के हो, र यसलाई यथार्थरुपमा बुझिनु पर्दछ त ?

उत्तर:
हजार वर्षको राज्यचाहिँ पृथ्वीमा येशू ख्र्रीष्टको १००० वर्षे शासनकाललाई दिइएको उपाधी हो । कसै–कसैले १००० वर्षलाई एउटा रुपक कथाको रुपमा व्याख्या गर्न खोज्छन् । कसै–कसैले १००० वर्षलाई “एउटा लामो समयको अवधि” लाई केवल आलंकारिकरुपमा मात्र भनिएको हो, तर पृथ्वीमा येशू ख्रीष्टको यथार्थ र भौतिक शासनकाल होइन भनेर बुझेका छन् । तरैपनि प्रकाश २०:२–७ मा हजार वर्षको राज्यलाई विशेषरुपले १००० वर्षको लामो अवधी हो भनेर बताएको छ । यदि परमेश्वरले “समयको लामो अवधि” लाई भन्ने इच्छा गर्नु भएको थियो भने, उहाँले त्यसलाई एउटा वास्तविक समयलाई स्पष्टरुपले र दोहोराएर उल्लेख नगरीकन सजिलै गर्न सक्नुहुन्थ्यो ।

बाइबलले हामीलाई भन्दछ कि जब ख्रीष्ट पृथ्वीमा फर्कनुहुन्छ, दाऊदको सिंहासनमा बसेर उहाँले आफैलाई यरुशलेमको राजाको रुपमा स्थापित गर्नुहुन्छ (लूका १:३२–३३) । विना शर्तका करारहरुले राज्यलाई स्थापित गर्न यथार्थ र भौतिक आगमनको माग गर्दछ । अब्राहामलाई दिइएको करारले इस्राएललाई एउटा देश, एउटा भावी–पिढी र शासक र आत्मिकी आशिर्बादको प्रतिज्ञा गरेको थियो (उत्पति १२:१–३) । पलिश्तीहरुसंग गरिएको करारले इस्राएललाई पुनस्र्थापित देश र देशको पेशाको प्रतिज्ञा गरेको थियो (व्यवस्था ३०:१–१०) । दाऊदसंग गरिएको करारले इस्राएलीहरुलाई क्षमा दिने कुराको प्रतिज्ञा गरेको थियो — जसको अर्थ हुन्छ त्यसैद्वारा राष्ट्र आशीषित बन्न सक्दथ्यो (यर्मिया ३१:३१–३४) ।

दोस्रो आगमनमा, जसै इस्राएललाई राष्ट्रहरुबाट पुनः एकत्रित गरिन्छ (मत्ती २४:३१), परिवर्तन गरिन्छ (जकरिया १२:१०–१४), अनि येशू ख्रीष्ट, मसीहको शासनमुनि पुनस्र्थापित गरिन्छ, यी करारहरु पूरा हुनेछ । बाइबलले एक हजारवर्षको अवधिलाई एउटा सिद्ध वातावरणको भौतिक र आत्मिकी अवस्थाको वारेमा बोल्दछ । यो शान्ति (मीका ४:२४; यशैया ३२:१७–१८), आनन्द (यशैया ६१:७,१०), सान्तवना (यशैया ४०:१–२) र विना दरिद्रता र रोग–विमारको (आमोस ९:१३–१५; योएल २:२८–२९) समय हुनेछ । बाइबलले हामीलाई यो पनि भन्दछ कि केवल विश्वासीहरुमात्र हजार वर्षको राज्यमा प्रवेश गर्नेछन् । यसको कारण, यो पूर्ण धार्मिकता (मत्ती २५:३७; भजन २४:३–४), आज्ञाकारीता (यर्मिया ३१:३३), पवित्रता (यशैया ३५:८), सत्यता (यशैया ६५:१६) र पवित्र आत्माको पूर्णता (योएल २:२८–२९) को समय हुनेछ । ख्रीष्टले दाऊदलाई सहयोगीको रुपमा लिएर (यर्मिया ३३:१५–२१), राजाको रुपमा शासन गर्नुहुनेछ (यशैया ९:३–७; ११:१–१०) । अरु शासकहरुले पनि शासन गर्नेछन् (यशैया ३२:१; मत्ती १९:२८), र यरुशलेम संसारको राजनैतिक केन्द्र बन्नेछ (जकरिया ८:३) ।

प्रकाश २०: २–७ ले, हजार वर्षको राज्यको सठीक समयावधीलाई दिँदछ । यी वचनहरु विना पनि, त्यहाँ अरु अनगिन्ती पदहरु छन् जसले पृथ्वीमा मसीहको एउटा वास्तविक शासनकाललाई देखाउँदछ । परमेश्वरका थुप्रै करारहरु र प्रतिज्ञाहरुको पूर्णताचाहिँ एउटा यथार्थ, भौतिक र भावी राज्यमा रहेको छ । हजार वर्षको राजा र यसको अवधी १००० वर्षको हुनेछ भन्ने शाब्दिक व्याख्यालाई इन्कार गर्ने कुनै ठोस आधार त्यहाँ छैन ।नेपाली सुरुवात (होमपेज) पानामा फर्कनुहोशहजार वर्षको राज्य के हो, र यसलाई यथार्थरुपमा बुझिनु पर्दछ त ?