संकष्टकालमा हुने रैप्चरको सम्बन्धमा रैप्चरचाहिँ कहिले हुन गइरहेको छ त ?प्रश्न: संकष्टकालमा हुने रैप्चरको सम्बन्धमा रैप्चरचाहिँ कहिले हुन गइरहेको छ त ?

उत्तर:
संकष्टकालको सम्बन्धमा ¥याप्चरको समयचाहिँ आज मण्डलीहरुमा भएको सबैभन्दा विवादास्पद विषय हो । तीनओटा मुख्य विचारहरु चाहिँ हुन् : संकष्टकाल अघिको (संकष्टकाल अघि नै हुने), मध्यसंकष्टकालीन, (संकष्टकालको माझमा हुने), र संकष्टकालपछिको (संकष्टकालको अन्त्यमा हुने) रैप्चर । चौथो विचार, जसलाई सामान्यत् क्रोधपूर्व भनेर जानिन्छ, चाहिँ मध्यसंकष्टकालीन अवस्थाको केही परिवत्र्तित रुप हो ।

सर्वप्रथम, संकष्टकालको उद्धेश्यलाई जान्नु महत्वपूर्ण छ । दानिएल ९:२७ अनुसार, त्यहाँ सत्तरी “सातहरु” (सात वर्ष) छ, जुनचाहिँ आउनलाई अझ बाँकी नै छ । सत्तरी “सातहरु” को दानिएलको सारा अगमवाणी (दानिएल ९:२०–२७) ले इस्राएल राष्ट्रको विषयमा बोल्दैछ । योचाहिँ समयको त्यो अवधी हो जहिलेचाहिँ परमेश्वरले उहाँको सारा ध्यान विशेष गरेर इस्राएलमाथि राख्नुहुन्छ । सत्तरी “सातहरु”, संकष्टककाल पनि परमेश्वरले विशेषरुपले इस्राएलसंगै कार्य गर्नै समय हुनसक्छ । मण्डली पनि उपस्थित हुन सक्दैन भनेर आवश्यकरुपले संकेत नगरेको भए तापनि यसले त्यस समयमा मण्डलीचाहिँ किन पृथ्वीमा हुनु आवश्यक पर्दछ त भन्ने प्रश्न ल्याउँदछ ।

रैप्चरमाथिको धर्मशास्त्रको प्रारम्भिक परिच्छेद हो, १ थेसलोनिकी ४:१३–१८ । यसले उल्लेख गरेको छ कि सबै मरेर गएका विश्वासीहरुसंगै, सबै जीवित रहेका विश्वासीहरुले प्रभु येशूलाई बादलमा भेट्नेछन् र सदासर्वदै उहाँसंग रहनेछन् । रैप्चरचाहिँ परमेश्वले आफ्ना मानिसहरुलाई पृथ्वीबाट हटाउनुहुने समय हो । केही पदहरु पछि १ थेसलोनिकी ५:९ मा, पावलले भनेका छन्, “किनकि परमेश्वरले हामीलाई क्रोधको निम्ति होइन, तर हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा मुक्ति प्राप्त गर्नलाई अघिबाटै नियुक्त गर्नुभएको छ ।“ मूलरुपले संकष्टकालको अवधीसंग सम्बन्ध राख्ने प्रकाशको पूस्तकचाहिँ, संकष्टकालको अवधीमा परमेश्वरले पृथ्वीमा कसरी आफ्नो क्रोध खन्याउनुहुन्छ भन्ने भविष्यवाणीरुपी सन्देश हो । विश्वासीहरुले क्रोधलाई सहनेछैन भनेर प्रतिज्ञा गर्नु अनि त्यसपछि तिनीहरुलाई संकष्टकालको क्रोध सहनलाई पृथ्वीमा छोडिदिनुचाहिँ परमेश्वरको लागि नमिल्ने कुरो हुँदछ । आफ्ना मानिसहरुलाई पृथ्वीबाट हटाउनेछु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको केही पछि नै ख्रीष्टियनहरुलाई क्रोधबाट छुटकारा गर्नेछु भन्ने परमेश्वरको प्रतिज्ञाचाहिँ ती दुईआटा घटनाहरुमा एकैसाथ गाँसिएको जस्तो देखिन्छ ।

रैप्चरको समयमाथिको अर्को महत्वपूर्ण परिच्छेद हो प्रकाश ३:१०, जसमा ख्रीष्टले विश्वासीहरुलाई पृथ्वीमाथि आउन गइरहेको "परीक्षाको घडी” बाट छुटकारा गर्नेछु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ । यसको दुईओटा अर्थहरु हुनसक्दछ । खीष्टले कि त विश्वासीहरुलाई परीक्षाहरुको माझमा बचाउनुहुनेछ, अथवा उहाँले विश्वासीहरुलाई परीक्षाबाट मुक्त गर्नुहुनेछ । तरैपनि, विश्वासीहरुलाई के कुराबाट अलग राखिनेछ भनेर गरिएको प्रतिज्ञालाई जान्न महत्वपूर्ण छ । यो एउटा परीक्षामात्र होइन, तर “परीक्षाको घडी” हो । ख्रीष्टले विश्वासीहरुलाई परीक्षाहरु रहेको (जस्तै संकष्टकाल) समयावधीबाट अलग राख्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ । संकष्टकालको उद्धेश्य, रप्चैरको उद्धेश्य, १ थेसलोनिकी ५:९ को अर्थ र प्रकाश ३:१० को व्याख्या, सबैले संकष्टकालपूर्वको अवस्थालाई स्पष्ट समर्थन दिँदछ । यदि बाइबललाई शाब्दिकरुपमा र मिल्दो गरी व्याख्या गरिएको छ भने, संकष्टकालपूर्वको अवस्थाचाहिँ बाइबलीयरुपमै आधारित व्याख्या हो ।नेपाली सुरुवात (होमपेज) पानामा फर्कनुहोशसंकष्टकालमा हुने रैप्चरको सम्बन्धमा रैप्चरचाहिँ कहिले हुन गइरहेको छ त ?