मण्डलीको ¥याप्चर भनेको के हो ?प्रश्न: मण्डलीको ¥याप्चर भनेको के हो ?

उत्तर:
“रैप्चर” शब्द बाइबलमा आएको छैन । तरैपनि, रैप्चरको अवधारणालाईचाहिँ वचनमा स्पष्टरुपले सिकाइएको छ । मण्डलीको रैप्चरचाहिँ त्यो घटना हो जसमा परमेश्वरले संकष्टकालको अवधीमा पृथ्वीमा आफ्नो धार्मिक इन्साफ खन्याउनको लागि बाटो तयार गर्न सबै विश्वासीहरुलाई पृथ्वीबाट हटाउनुहुनेछ ।

रैप्चरलाई मूलरुपमा १थेसलोनिकी ४:१३–१८ र १ कोरिन्थी १५:५०–५४ मा वर्णन गरिएको छ । परमेश्वरले सबै मरेका विश्वासीहरुलाई पुनजीर्वित पार्नुहुनेछ अनि तिनीहरुलाई महिमित शरीरहरु दिनुहुनेछ र जीवितै रहेका ती विश्वासीहरुसंगै तिनीहरुलाई पृथ्वीबाट लैजानुहुनेछ, जसलाई त्यस समयमा महिमित शरीरहरु पनि दिइनेछ । “किनकि प्रभु स्वयम् हुकुमको गर्जनसित, प्रधान दूतको आवाज र परमेश्वरका तुरहीको सोरसित स्वर्गबाट ओर्लनुहुनेछ, र ख्रीष्टमा मरेकाहरुचाहिँ पहिले बौह्री उठ्नेछन् । तब हामी बाँचिरहेका र छोडिएकाहरु प्रभुलाई आकाशमा भेट्न तिनीहरुका साथसाथै बादलमा उठाईलगिनेछौं, र यसरी हामी सधैं प्रभुसंग रहनेछौं” (१थेसलोनिकी ४:१६–१७) ।

रैप्चरचाहिँ तात्कालिक स्वभावको हुनेछ, र त्यस समयमा हामी सबैले महिमित शरीरहरु प्राप्त गर्नेछौं । “हेर, म तिमीहरुलाई एउटा रहश्य भन्दछु, हामी सबै सुत्दैनौं, तर हामी सबैको परिवत्र्तन हुनेछ, एकैक्षणमा, आँखाको एक निमेषमा, तुरहीको आखिरी आवाजमा । किनभने तुरही बज्नेछ, र मृतकहरु अविनाशी भएर जीवित हुनेछन् । अनि हाम्रोचाहिँ परिवत्र्तन हुनेछ” (१कोरिन्थी १५:५१–५२) ।

रैप्चरचाहिँ हामीले आशा गर्नुपर्ने महिमित घटना हो । हामी अन्त्यमा पापबाट स्वातन्त्र हुनेछौं । हामी सदासर्वदै परमेश्वरको उपस्थितिमा हुनेछौं । रैप्चरको अर्थ र अवसरमाथि प्रशस्तै वहसहरु भएका छन् । योचाहिँ परमेश्वरको अभिप्राय भने होइन । बरु, रैप्चरको सम्बन्धमा, हामीले “एउटाले अर्कालाई यी वचनहरुले सान्तवना दे” (१थेसलोनिकी ४:१८) भन्ने परमेश्वर चाहनुहुन्छ ।नेपाली सुरुवात (होमपेज) पानामा फर्कनुहोशमण्डलीको ¥याप्चर भनेको के हो ?