पापीको प्रार्थना भनेको के हो ?प्रश्न: पापीको प्रार्थना भनेको के हो ?

उत्तर:
पापीको प्रार्थना भनेको एउटा प्रार्थना हो जुन एउटा व्यक्तिले परमेश्वरमा प्रार्थना गर्छ जब तिनीहरुले म एक पापी हँ र मलाई एउटा मुक्तिदाताको आवश्यकता छ भनी तिनीहरुले बुझ्दछन् । एउटा पापीको प्रार्थना गदैमा यो आफैमा कुनै कुरा पुरा हुँदैन । एउटा पापीको प्रार्थना तव मात्र प्रभावकारी हुन्छ यदि एउटा व्यक्तिले तिनिहरुको पापपुर्ण अवस्थाहरु र उद्धारको बारेमा थाह पाएको , बुझेका र विश्वास गरेका कुराहरुलाई साँचो रुपमा प्रस्तुत गर्छन भने ।

एउटा पापीको प्रार्थनाको पहिलो पक्ष चाहि हामी सबै पापी छौं भनी बुझनु हो । रोमी ३: १० ले जनाउँछ कि , “ जसो लेखिएको छ , धर्मी कोहि , एक जना पनि छैन । ’’ बाइबलले स्पष्ट रुपमा यो अंकित गर्छ कि हामी सबै पापी छौं । हामी सबै पापीहरुलाई परमेश्वरबाटको दया र क्षमाको आवश्यकता छ । (तितस ३:५-७) । हाम्रो पापको कारण , हामी अनन्त दण्डको भागीदार हुन्छौ ( मत्ती २५:४६) पीको प्रार्थना न्यायको सट्टामा अनुग्रहको निम्ति एउटा निवेदन हो । क्रोध प्रकोप को सट्टामा दयाको निम्ति यो एउटा अनुरोध हो ।

एउटा पापीको प्रार्थनाको दोस्रो पक्ष चाँहि हाम्रो हराएको र पापपुर्ण अवस्थाको छुटकाराको निम्ति परमेश्वरले के गर्नुभयो भन्ने कुरालाई जान्नु हो । परमेश्वर देहधारी हुनुभयो र येशूख्रीष्टको व्यक्तिको रुपमा एउटा मानवजाती बन्नु भयो (यूहन्ना १:१,१४) येशूले हामीलाई परमेश्वरको सत्यता बारे सिकाउँनु भयो र पूणरुपमा धार्मिक र पापनिहित जीवन जीउँनु भयो (यूहन्ना ८:४६ , २ कोरिन्थी५:२१ ) । येशू ,त्यसपछि , हामीले भोग्नुपर्ने दण्डको सट्टामा हाम्रो बदली उहाँ क्रुसमा मर्नुभयो (रोमी ५:८) पाप, मृत्युर नरकमाथि उहाँको विजयलाई प्रमाणित गर्न उहाँ मृत्युबाट पुनरुस्थान हुनुभयो (कलस्सी २:१५ ; १ कोरिन्थी १५ अध्याय ) । यी सबै कुराहरुको कारण , हामी हाम्रो पापहरु क्षमापाउँन सक्छौं र र्स्वर्गमा अनन्त घरमा रहन प्रतिज्ञा पाउँन सक्छौं - यदि हामीले ,हाम्रो येशूख्रीष्टमा हाम्रो विश्वास राख्छौं भने हामीले गर्नुपर्ने सम्पुर्ण कुराचाँहि , उहाँ हाम्रो बदलिमा मर्नुभयो र मृत्युबाट पुनरुस्थान हुनुभयो भनी विश्वास गर्नु भयो (रोमी १०:९- १०)। हामी अनुग्रहबाट मात्रै , विश्वासीद्धारा मात्रै र ख्रष्टयेशूमा मात्रै बचाइन् सक्छौं । (एफिसी २:८ ले भन्छ , “ किनभने अनुग्रहबाट विश्वासद्धारा तिनीहरुले उद्धार पाएका छौ? र यो तिमीहरु आफैबाट होईन ,यो त परमेश्वरको वरदान हो । ’’

पापीको प्रार्थना भन्नु भनेको साधारण अर्थमा परमेश्वरमा घोषणा गर्ने एउटा उपाय हो कि तपाईले येशूख्रीष्टलाई तपाईको मुक्तिदाताको रुपमा विश्वास गर्नुहुन्छ । त्याहाँ कुनै “ चमत्कारीक” शव्दहरु छैन जसले उद्धारको परिणाममा पूर्याउँछ । यो चाँहि मात्रै येशूको मृत्यु र पुनरुस्थानमा विश्वास गर्नु हो जसले हामीलाई बचाउँन सक्छ ।यदि तपाईले बुझ्नुभयो भने कि तपाई एक पापी हुनुहुन्छ । र येशूख्रीष्टद्धारा उद्धारको आवश्यकता छ , यहाँ एउटा पापीको प्रार्थना छ जुन तपाईले परमेश्वरमा प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ स “परमेश्वर, मलाई थाहाँ छ कि म एक पापी हुँ । मलाई थाहाँ छ कि म मेरो पाप परिणामहरुको योग्य ’’ जे भएतापनि , म मेरो मुक्तिदाताको रुपमा येशूख्रीष्टमा भरोसा गरिरहेको छु । म विश्वास छु कि उहाँको मृत्यु र पुनरुस्थानले मेरो निम्ति क्षमादान प्रदान गर्छ । म येशूमा भरोसा गर्छ येशू मात्रै मेरो व्यक्तिगत प्रभु र म’मुक्तिदाता भनि भरोसा गर्छ न्यवाद प्रभु , मलाई बचाउँनु भएको लागी र क्षमादिनु भएको लागि ! आमेन ! ’’

के तपाईंले यहाँ लेखिएका कुरा पढेर ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ? छ भने तलको "मैले आज ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेको छु" भन्ने बटनमा क्लिक गर्नुहोस्।नेपाली सुरुवात(होमपेज) पानामा फर्कनुहोशपापीको प्रार्थना भनेको के हो ?