उद्धारमा परमेश्वरको सार्वभौम र मानिसजातिको स्वातन्त्र इच्छाले कसरी एकैसाथ कार्य गर्दछ त ?प्रश्न: उद्धारमा परमेश्वरको सार्वभौम र मानिसजातिको स्वातन्त्र इच्छाले कसरी एकैसाथ कार्य गर्दछ त ?

उत्तर:
परमेश्वरको सार्वभौमता र मानिसजातिको स्वातन्त्र इच्छा र जिम्मेवारीको बीचको सम्बन्धलाई पूर्णरुपले बुझ्न हाम्रो लागि असम्भव छ । उहाँको उद्धारको योजनामा तिनीहरुले कसरी एकैसाथ काम गर्दछ भनेर त केवल परमेश्वरलेमात्र साँच्चै जान्नुहुन्छ । शायद अरु कुनै सिद्धान्तहरु भन्दापनि अझ धेरै यस विषयसंग, परमेश्वरको स्वभाव र उहाँसंगको हाम्रो सम्बन्धलाई पूर्णरुपले बुझ्नको लागि हाम्रो अयोग्यतालाई मानिलिन अति नै महत्वपूर्ण हुँदछ । दुवैपक्षको गहिराइसम्म पुग्नाले, उद्धारको बुझाईलाई धमिल्याउन सक्दछ ।

कसलाई बचाइनेछ भनेर परमेश्वरले नै जान्नुहुन्छ भन्ने कुराप्रति धर्मशास्त्र स्पष्टै छ (रोमी ८:२९; १ पत्रुस १:२) । एफिसी १:४ ले हामीलाई भन्दछ कि परमेश्वरले हामीलाई “संसारको सष्टिभन्दा अघिबाटै” हामीलाई चुन्नुभयो । विश्वासीहरुलाई “चुनिएकाहरु” भनी बाइबलले बारम्बार वर्णन गर्दछ (रोमी ८:३३; ११:५; एफिसी १:११; कलस्सी ३:१२; १ थेसलोनिकी १:४; १ पत्रुस १:२; २:९; मत्ती २४:२२,३१; मर्कूस १३:२०,२७; रोमी ११:७; १ तिमोथी ५:२१; २ तिमोथी २:१०; तीतस १:१; १ पत्रुस १:१) । विश्वासीहरुलाई उद्धारकोलागि अघिबाटै तोकिएका छन् (रोमी ८:२९:३०; एफिसी १:५,११), अनि चुनिएका छन् (रोमी ९:११; ११:२८; २ पत्रुस १:१०) भन्ने वास्तविकताचाहिँ स्पष्टै छ ।

बाइबलले यो पनि भन्दछ कि उद्धारकत्र्ताको रुपमा ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्नको लागि हामी नै उत्तरदायी छौं — हामीले गर्नुपर्नेकुरोचाहिँ येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नु हो अनि हामीलाई बचाइनेछ (यूहन्ना ३:१६; रोमी १०:९–१०) । कसलाई बचाइनेछ भनेर परमेश्वरले जान्नुहुन्छ, कसलाई बचाइनेछ भनेर परमेश्वरले नै चुन्नुहुन्छ, अनि बचाइएको हुनलाई हामीले ख्रीष्टलाई चुन्नु नै पर्दछ । यी तीनओटा वास्तविकताहरुले कसरी एकसाथ काम गर्दछ भनेर बुझ्नलाई एउटा सीमित हृदयको लागि असम्भव नै छ (रोमी ११ :३३–३६) । हाम्रो जिम्मेवारीचाहिँ सुसमचारलाई सम्पूर्ण संसारमा पुर्याउनु हो (मत्ती २८:१८–२०; प्रेरित १:८) । हामीले पूर्वज्ञान, चुनाव र पूर्वनियतको भागलाई परमेश्वरमा नै छोडिदिनुपर्दछ अनि सुसमचार बाँट्ने काममा आज्ञाकारी बन्नुपर्दछ ।नेपाली सुरुवात (होमपेज) पानामा फर्कनुहोशउद्धारमा परमेश्वरको सार्वभौम र मानिसजातिको स्वातन्त्र इच्छाले कसरी एकैसाथ कार्य गर्दछ त ?