शैतान के हो?प्रश्न: शैतान के हो?

उत्तर:
शैतानको सम्बन्धमा मानिसहरुको विश्वासचाहिँ मूर्ख कुराहरुदेखि अमूर्तसम्म – दुष्टको मानवीकरणलाई वर्णन गर्न प्रयोग गरिएको एउटा अभिव्यक्ति – सिंग भएको सानो रातो केटो तपाईंको कुममा बसेर तपाईंलाई पाप गर्न उक्साउने जस्ता कुरासम्म फैलिएको छ । तरैपनि बाइबलले शैतान को हो र त्यसले हाम्रो जीवनहरुमा कसरी प्रभाव पार्दछ भन्ने कुरको एउटा स्पष्ट चित्र दिँदछ । सरलरुपमा भन्नुपर्दा, बाइबलले शैतानलाई एउटा स्वर्गदूतको रुपमा परिभाषित गर्दछ जो पापको कारण आफ्नो स्थानबाट झर्यो र अहिले त्यस्को सबै शक्तिमा परमेश्वरको उद्धेश्यलाई विफल गर्दै पूर्णरुपले परमेश्वरको विरुद्धमा रहेको छ ।

शैतानलाई एउटा पवित्र दूतको रुपमा सृष्टि गरिएको थियो । यशैया १४:१२ ले पतन हुन अघि शैतानको नाउँ लूशिफर थियो भनेर भन्दछ । इजकिएल २८:१२–१४ ले शैतानलाई करुबको रुपमा सृष्टि गरिएको कुराको वर्णन गर्दछ, जो प्रत्यक्षरुपमा सृष्टि गरिएका दूतहरुमा सबैभन्दा उच्चको थियो । त्यो आफ्नो सुन्दरता र स्तरमा घमण्डी बन्यो र परमेश्वरभन्दा उच्चको सिंहासनमा बस्ने निर्णय गर्यो (यशैया १४:१३–१४; इजकिएल २८:१५; १तिमोथी ३:६) । शैतानको घमण्डले त्यसलाई पतन गरायो । यशैया १४:१२–१५ मा थुप्रै “म गर्नेछु” भन्ने वचनहरुलाई ध्यान दिनुहोस् । त्यसको पापको कारण, परमेश्वरले शैतानलाई स्वर्गबाट प्रतिबन्धित गरिदिनुभयो ।

शैतान यस संसारका शासक र आकाशको शक्तिको राजकुमार भएको छ (यूहन्ना १२:३१; २कोरिन्थी ४:४; एफिसी २:२) । त्यो एउटा दोष लगाउने (प्रकाश १२:१०), परीक्षामा पार्ने (मत्ती ४:३; १थेसलोनिकी ३:५), र धोकेबाज (उत्पति ३; २कोरिन्थी ४:४; प्रकाश २०:३) हो । त्यसको नाउँको अर्थ हुन्छ “विरोधी शत्रु” अथवा “विरोध गर्ने” । त्यसको अर्को उपाधी, दियाबलसको अर्थ हुन्छ “निन्दा गर्ने” ।

त्यसलाई स्वर्गबाट फालिएको भए तापनि, त्यसले अझै पनि त्यसको सिंहासनलाई परमेश्वरभन्दा माथि राख्न खोज्दछ । संसारबाट आराधना पाउने आशामा र परमेश्वरको राज्यको विरुद्धमा उत्साहित गराएर परमेश्वरले गर्नुभएको सबै कामहरुलाई त्यसले कृत्रिम बनाइदिन्छ । हरेक झूटा शिक्षा र संसारको धर्मको पछाडिको मुख्य स्रोत नै शैतान हो । शैतानले परमेश्वर र परमेश्वरलाई पछ्याउनेहरुलाई विरोध गर्न त्यसको शक्तिमा जुनैपनि कुरो र सबै कुरा गर्नेछ । तरैपनि, शैतानको भाग्यलाई एउटा अनन्तकालसम्म आगोको कुण्डमा बन्द गरिएको छ (प्रकाश २०:१०) ।नेपाली सुरुवात (होमपेज) पानामा फर्कनुहोशशैतान के हो?