Amalli Waaqayyoo maal fa段? Waaqayyo maal fakkaata?Gaaffii: Amalli Waaqayyoo maal fa段? Waaqayyo maal fakkaata?

Deebii:
Macaafni Qulqulluun, sagaleen Waaqayyoo, Waaqayyo maal akka fakkaatuu fi maal akka hin fakkaanne nutti hima. Aboo Macaafa Qulqulluun ala, amala Waaqayyoo ibisuudhaaf yaaluun ilaalcha irra kan wayyu hin ta置, isaa mataan isaa yeroo baay弾e sirrii hin taane, kessumaa iyyuu Waaqayyoon hubachuu irratti (Iyyob 42:7). Sana jechuudhaaf nuyiif barbaachisaadha waanta Waaqayyo fakkaatu hubachuuf yaaluun gadi xiqqeessanii yaaduu guddaadha. Sana gochuun akka nuyi waanta haaraa kan biraa akka jalqabnu, akka faana buunu, karaa fedha isaan mormuun, waaqalii sobaa akka waaqefannu nu taasisuu danda誕. (Seera Ba置u 20:3-5).

Waaqayyo waa弾e ofii isaa waan mulisuudhaaf barbaade duwwaatu beekamaadha. Amallawwan Waaqayyo keessaa inni tokko 的fa jechuunis waa弾e odeeffannoo ofii isaa ofuma isaa mulisuu isaati (Isayaas 60:19; Yaaqoob 1:17). Dhugaan inni Waaqayyo beekumsa mul誕te kan mataa isaa qabaachuun isaa waan irraanfatamu qabu miti (Ibroota 4:1). Uumama, Macaafa Qulqulluu fi sagalee foon ta誕 (Yesus Kiristoos) Waaqayyo maal akka fakkaatu akka beeknu nu gargaara.

Waaqayyo uumaa keenya ta置u isaa hubachuu irraa mee haa jalqabnu nuyis kutaa uumama isaa akka taane (Eera Uumamaa 1:1; Faarsaa 24:1) bifa isatiinis uumamne. Namni uumama kan biraa garraa ta弾 aboonis kennameef (Seera Uumamaa 1:26-28). Uumamni kufatiin hanqinni irratti argameera garuu amma iyyuu hojii Waaqayyuu akka libsuutti mulisaa jira. (Seera Uumamaa 3:17-18; Roomaa 1:19-20). Bali段na uumamaa yaada keessa galfachuudhaan, walxaxaa ta置u isaa, miidhagina isaa, tartiiba qabaachuu isaa, kabajaamummaan Waaqayyoo nutti dhaga誕mamuu danda誕.

Maqoolii Waaqayyoo tokko tokko hiikuun Waaqayyo maal akka fakkaatu ilaaluu keenyaa keessatti kan gargaaru ta置u danda誕. Jarri kanatti aananii kan jiraniidha:

Elohiim - Waaqayyummaa isa jabaa (Seera Uumamaa 1:1)
Adoonayi - Gooftaa, walitti dhufeenya gooftaa fi hojjeta gidduu jiru kan agarsiisu(Seera Ba置u 4:10, 13)
El Eliyoon - hunda gararraa,isa jabaa (Seera Uumamaa 14:20)
El Ro段i kan ilaalu isa jabaa (Seera Uumamaa 16:13)
El Shaadaayi Waaqayyo hunda danda置 (Seera Uumamaa 17:1)
El Olaam Waaqayyo bara baraa (Isaayas 40:28)
Yaahweh - GOOFTAA 鄭ni Ana, jechuun Waaqayya bara baraa kan kophaa isaa jiraatu (Seera Ba置u 3:13, 14).

Waaqayyo kan bara baraati, jechuun innni jalqaba hin qabu jiraachuun isaas dhuma hin qabu. Inni hin du置 xumuras hin qabu (Seera keessa Deebii 33:27; Faarsaa 90:2; 1 Xiimootewos 1:17). Waaqayyo hin du置, jechuunis hin jijjiiramu, garagalchaan kun jechuun Waaqayyo kan amanamuu fi kan guutummaatti irratti of gataniidha (Milkiyaas 3:6; Seera Lakkoofsaa 23:19; Faarsaa 102:26, 27). Waaqayyo kan ittiin madaalamu hin jiru; jiraachuunis hojiidhaanis kan isa fakkaatu tokko iyyuu hin jiru. Hanqina kan hin qabnee fi kan qixxaattii hin qabneedha (2 Saamu置ul 7:22; Faarsaa 86:8; Isaayas 40:25; Maatewoos 5:48). Waaqayyo hubachuf yookiin beekuuf kan nama rakkisu dha, gad fageenya kan qabu, barbaachuun kan hin danda誕mne, hubannaan gararraa fagoo guutummaa guutuutti isa hubachuun kan hin danda誕mne (Isaayas 40:28; Faarsa 145:3; Rooma 11:33, 34).

Waaqayyo tolaadha, nama gidduutti wal caalchisummaa agarsiisuudhaan eenyuunuu kan kabaju miti (Seera Keessa Deebii 32:4; Faarsaa 18:30). Waaqayyo hunda danda誕adha; inni abbaa humnaa fi waan isa gammachiise hundumaa gochuuf ni danda誕, garuu kan inni godhu hundumti amala isaa warreen kaanii wajjin karaa walii galuun (Mul誕ta Yohaannis 19:6; Eermiyaas 32:17, 27). Waaqayyo bakka hundumaatti argama, kun jechuunis Waaqayyo waanta hunumaadha jechuu immoo miti (Faarsaa 139:7-13; Ermiyaas 23:23). Waaqayyo hundumaa beeka, jechuunis innni isa darbe, isa amma jiru fi waanta dhufuuf jiru, waanta nuyi yaadnu dabalatee yeroo nuuf kenname hundumaatti kan yaadnu. Inni waan hundumaa erga beekee, firdiin isaa yeroo hundumaa sirriitti geggeeffama (Faarsaa 139:1-5; Macaafa Fakkeenyaa 5:21).

Waaqayyo tokko; kan biraa hin jru jechuu duwwaa miti, dheebuu fi barbaacha garaa keenyaa isa gad fageenya qabu hundumaa arguuf inni inni isa tokkicha dha. Waaqeffannaan keenya keenya kennuun kan ta置uf isaaf (Seera Keessa Deebii 6:4). Waaqayyo qajeelaadha, jechuun Waaqayyo yakka godhame irra darbuu hin danda置. Innis sabababni isaa qajeelinn fi haqa Waaqayyooti, cubbuun keenya akka nuuf dhiifamuudhaaf, Yesus dheekkamsa Waaqayyoo shaakale yeroo cubbuun keenya isa irra kaa誕me (Seera Ba置u 9:27; Maatewoos 27:45-46; Roomaa 3:21-26).

Waaqayyo hundumaa gararraadha jechuun inni hunda caalaadha. Uumamni hundinuu walitti dabalamanii beekanis beekuudhaabaatins kaayyoo isaa gufachiisuu hin danda誕n (Faarsaa 93:1; 95:3; Ermiyaas 23:20). Waaqayyo hafuura jechuunis innni ijaan kan mul誕tu miti (Yohaannis 1:18; 4:24). Waaqayyo sadani Waaqa tokkicha. Inni sadii tokkichaan. Ulfinaan kabajaan eenyummaan wal fakkaata. Waaqayyo dhugaadha, inni mudaa hin qabu sobuus hin danda置 (Psalm 117:2; 1 Samuel 15:29).

Waaqayyo qulqulluudha namuusa kufe kamiinuu irraa kan of eege kan raawwatee jibbuudha. Waaqayyo hammeenya hundumaa ni ilaala isa nii haarsas. Macaafa Qulqulluu keenya keessatti ibiddi qulqullinaa wajjin caqasamee argina Waaqayyo akka ibidda xaphi godhuutti caqasameera (Isaayas 6:3; Inbaaqoom 1:13; Seera Keessa deebii 3:2, 4-5; Ibroota 12:29).

Waaqayyo araara qabeessa. Kunis gaarummaa isaa gara laafummaa isaa fi jaalala isaa haammata. Jechoonni kunneen gaarummaa isaatiif hiika gaarii kan ibsaniidha. Ayyaanni Waaqayyoo utuu hin jiraanne ta弾 amalli isaa warri kaan isa irraa adda nu baasu turan. Kunis waan nurratti hin taaneedhaaf galanni isaaf haa ta置. sababni isaa inni tokkoon tokkoon keenya dhuunfaadhaan beekuu barbaada (Seera Ba置u34:6; Faarsaa 31:19; 1 Pheexroos 1:3; Yohaannis 3:16, 17:3).

Waaqayyo hundumaa gararraadha jechuun inni hunda caalaadha. Uumamni hundinuu walitti dabalamanii beekanis beekuudhaabaatins kaayyoo isaa gufachiisuu hin danda誕n (Faarsaa 93:1; 95:3; Ermiyaas 23:20). Waaqayyo hafuura jechuunis innni ijaan kan mul誕tu miti (Yohaannis 1:18; 4:24). Waaqayyo sadani Waaqa tokkicha. Inni sadii tokkichaan. Ulfinaan kabajaan eenyummaan wal fakkaata. Waaqayyo dhugaadha, inni mudaa hin qabu sobuus hin danda置 (Psalm 117:2; 1 Samuel 15:29).

Waaqayyo kan daarii fi dhuma hin qabne waan ta弾ef gaaffii Waaqayyo ammam akka ta弾e kana deebisuu hin danda誕u, garuu karaa dubbii Waaqayyoo, Waaqayyo eenyu akka ta弾 fi maal akka fakkaatu caalaa hubachuu dandeenya. Hundumti keenya mee isa beekuudhaaf garaa guutuun isa haa barbaadnu(Ermiyaas 29:13).


Gara Mana fuula Afaan Oromootti deebi誕a


Amalli Waaqayyoo maal fa段? Waaqayyo maal fakkaata?