Durbi da置un maaliif barbaachise?Gaaffii: Durbi da置un maaliif barbaachise?

Deebii:
Barsiisi durbi da置u baay弾e barbaachisaadha (Isaayaas 7:14; Maatewoos 1:23; Luuqaas 1:27, 34). Jalqaba, mee caaffanni qulqullaa弛on haalicha akkamiin akka ibsu haa ilaallu. Deebii gaaffii Maariyaamiitiin, 徒un akkamitti ta置u danda誕? (Luuqaas 1:34), Gabri弾el deebiseefii, 滴afuurri Qulqulluun sirra ni bu誕, humni Aabbaas si golboba (Luuqaas 1:35). Ergamichi Yoseef Maariyamiin fuuchuu akka hin sodaanne jajjabeesse jechoota kanaan:Hafuura Qulqulluudhaan waan ulfoofteef (Maatewoos 1:20). Maatewoos, 滴afuura QUlqulluudhaan ulfooftee argamte(Matthew 1:18) jechuun kaa誕. Darbees Galaatiyaa 4:4 ni barsiisa: 展aaqayyo ilma isaa erge innis yeroo ergame dubartii irraa dhalate.

Keeyyattoota kana irraa, dhalachuun Yesus bu誕a Hafuurri Qulqulluun qaama Maariyaam keessatti hojjechuu isaatiitiif baay弾e ifa. Kana harkaan hin qaqqabatamne (Hafurri) fi kan ijaan argamu (gadameessi Maariyaam) lachan isaanii itti hirmaataniiru. Maariyaam, dhugaadhumatti, ofii iseetiin hin uulfoofne, akka namaa galutti isheen 賭odaa dha. Hojii dinqisiisaa sagaleen foon uffachuu kan raawwatu Waaqayyoon duwwadha.

Haa ta置 malee, walitti dhufeenya Maariyaamii fi Yesusiin ganuun, dhugaadhumatti Yesus nama akka hintaane agarsiisa. Caaffanni qulqullaa弛on Yesus nama guutuu akka ta弾 barsiisa, akkuma keenyaa qaama kan qabu. Isa Inni Maariyaam irraa fudhate. Aluma tokkicha, Yesus amala cubbu dhabeeyyii isaatiin kan bara baraa ta置u isaatiinis guutuummaatti Waaqayyodha. (Yohaannis 1:14; 1 Ximootewoos 3:16; Ibroota 2:14-17.)

Yesus cubbuudhaan hin dhalanne; innis, inni amala cubbuu hin qabu (Ibroota 7:26). Inni kun amalli cubbamummaa karaa abbaa dhalootaa gara dhalootaatti akka darbuu fakkaata (Roomaa 5:12, 17, 19). Durbi da置un amalli cubbuu kun akka akka itti hin dabarre fi Waaqayyo bara baraa akka nama guutuu ta置 eega.


Gara Mana fuula Afaan Oromootti deebi誕a


Durbi da置un maaliif barbaachise?