Gaaffiilee waa'ee Ergamootaa fi SeexanaaGaaffiilee waa'ee Ergamootaa fi Seexanaa

Macaafni qulqulluun waa’ee ergamootaa maal jedha?

Macaafni qulqulluun waa’ee afuura xurawaa maal jedhaa?

Seexanni eenyuu dhaa?

Macaafni qulqulluun waa’ee afuura xurawaan qabamuu/afuura hamaadhaan qabamuu maal jedhaa?

Kristaannii iddoo bulti afuura xuraawaa ta’uu ni danda’aa? Kiristaanni kan seexanaa ta’uu ni danda’aa?

Ijoolleen dhiiraa Waaqayyoo fi ijoolleen dubaraa namootaa uumama 6:1-4 eenyuun turanii?
Gaaffiilee Macaafa Qulqulluu deebiin kennameef